KATALOG INFORMACIJA

Grada Dugog Sela


I. OPĆI AKTI

1. Gradskog vijeća Grada Dugog Sela
2. Gradskog poglavarstva Grada Dugog Sela
Napomena: Svi akti objavljeni su u Službenom glasniku Grada Dugog Sela

II. POJEDINAČNI AKTI

1. Gradskog vijeća Grada Dugog Sela
2. Gradskog poglavarstva Grada Dugog Sela
3. Upravnog odjela za gospodarstvo i financije
4. Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo
5. Upravnog odjela za društvene djelatnosti
6. Tajništva
Napomena: Svi akti nalaze se u pismohrani Grada Dugog Sela

III. CJELOKUPNA DOKUMENTACIJA SA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA I GRADSKOG POGLAVARSTVA GRADA DUGOG SELA

1. Materijali za sjednicu
2. Zapisnici
Napomena: Nalaze se u pismohrani Grada Dugog Sela

IV. SPORAZUMI I UGOVORI ZAKLJUČENI SA ZAGREBAČKOM ŽUPANIJOM

Napomena: Nalaze se u pismohrani Grada Dugog Sela

V. DOKUMENTACIJA U SVEZI PROSTORNOG UREĐENJA I ZAŠTITE OKOLIŠA GRADA DUGOG SELA

Napomena: Navedena dokumentacija nalazi se u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo.Pod dokumentacijom iz ove oblasti podrazumijevaju se važeća prostorno planska dokumentacija (PP, GUP, DUP – tekstualni i grafički dio), te se u istu može izvršiti uvid.

VI. DOKUMENTACIJA U SVEZI PROMETA I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Napomena: Navedena dokumentacija nalazi se u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo.

VII. NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA s provedenih postupaka javne nabave

Napomena: Navedena dokumentacija nalazi se u Upravnim odjelima Grada Dugog Sela, a oglasi natječaja objavljuju se u Narodnim novinama i Dugoselskoj kronici.U istu se može izvršiti uvid nakon donošenja konačne odluke o okončanju postupka javne nabave, a ovlašteniku prava na informacije može se uručiti preslika zapisnika o otvaranju ponuda i preslika zapisnika o ocjeni i analizi ponuda.U navedenu dokumentaciju može se izvršiti uvid.

VIII. PROJEKTNA DOKUMENTACIJA GRADA DUGOG SELA

Napomena: Navedena dokumentacija nalazi se u nadležnim Upravnim odjelima Grada Dugog Sela i u istu se može izvršiti uvid.

Skip to content