Gradsko vijeće

      Predsjednik

KLASA: 021-05/17-01/56

URBROJ: 238/07-03-04/04-17-1

 

Dugo Selo,  03. listopada  2017. godine

 

 

Na temelju članka 6. stavka 3. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 4/14.)

 

 

 

S A Z I VA M 

konstituirajuću sjednicu Savjeta mladih  Grada Dugog Sela 

 koja će se održati  

u utorak 10. listopada  2017.  godine,  s početkom u 17,00  sati

 u zgradi gradske uprave ( Mala vijećnica )

 

Za ovu sjednicu predlažem sljedeći

D n e v n i  r e d :

 

 

 

1. Izbor predsjednika  Savjeta mladih  Grada Dugog Sela
   
2. Izbor zamjenika predsjednika  Savjeta mladih  Grada Dugog Sela
3. Pitanja i prijedlozi

 

 

DOSTAVITI:

 

Ø  članovima Savjeta

Ø  gradonačelniku

Ø   zamjenicima gradonačelnika

Ø   pročelniku Upravnog odjela za društvene djelatnosti

Ø  pročelniku Upravnog odjela za poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika

Ø  predstavnicima javnog priopćavanja

Ø  evidencija, ovdje

Ø  pismohrana, ovdje

Predsjednik

Gradskog vijeća

 

Darjan Budimir, mag.iur.

 

Skip to content