2024. godina

 

Odluka o sudjelovanju roditelja u cijeni programa Dječjeg vrtića Dugo Selo

Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Plan upisa djece u Dječji vrtić Dugo Selo za pedagošku godinu 2024./2025.

Prijedlog Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Grada Dugog Sela za 2024. godinu

Izvješće o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu

 

2023. godina

 

Mišljenje o prijedlogu Odluke izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Dugog Sela

Mišljenje o prijedlogu Pravilnika o sufinanciranju edukacijsko-rehabilitacijskih tretmana

Mišljenje o prijedlogu Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Dugog Sela za 2024. godinu

Mišljenje o prijedlogu Programa javnih potreba u sportu Grada Dugog Sela za 2024. godinu

Mišljenje o prijedlogu Programa javnih potreba u kulturi Grada Dugog Sela za 2024. godinu

Mišljenje o prijedlogu Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju i školstvu Grada Dugog Sela za 2024. godinu

Mišljenje o prijedlogu Odluke o davanju na upravljanje javne turističke infrastrukture Kulturni centar za posjetitelje u Dugom Selu Turističkoj zajednici Grada Dugo Selo

Mišljenje o prijedlogu Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Dugog Sela

Mišljenje o prijedlogu I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Dugog Sela za 2023. godinu

Mišljenje o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Grada Dugog Sela za 2023. godinu

Mišljenje o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Dugog Sela za 2023. godinu

Mišljenje o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju i školstvu Grada Dugog Sela za 2023. godinu

Mišljenje o prijedlogu Odluke o iznosu participacije roditelja/skrbnika za učenike glazbene škole Dugo Selo u školskoj godini 2023./2024.

Mišljenje o prijedlogu Elaborata o opravdanosti proširenja djelatnosti Glazbene škole Grada Dugo Selo

Mišljenje o prijedlogu Zaključka o davanju suglasnosti na Dopunu Plana upisa djece u Dječji vrtić Dugo Selo za pedagošku godinu 2023./2024.

Mišljenje o prijedlogu Odluke o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pomoć za opremu novorođenog djeteta

Mišljenje o prijedlogu Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statutarne Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Dječjeg vrtića Dugo Selo

Mišljenje o prijedlogu Pravilnika o sufinanciranju logopedskih tretmana djece predškolske i školske dobi s prebivalištem na području Grada Dugog Sela

Mišljenje o prijedlogu Plana mreže dječjih vrtića na području Grada Dugog Sela

Mišljenje o prijedlogu I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju i školstvu Grada Dugog Sela za 2023. godinu

Mišljenje o prijedlogu I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Dugog Sela za 2023. godinu

Mišljenje o prijedlogu I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Grada Dugog Sela za 2023. godinu

Mišljenje o izvješću o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Dugog Sela za 2022. godinu

Mišljenje o izvješću o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Dugog Sela za 2022. godinu

Mišljenje o izvješću o izvršenju Programa  javnih potreba u kulturi Grada Dugog Sela  za 2022. godinu

Mišljenje o izvješću o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju i školstvu Grada Dugog Sela za 2022. godinu

Mišljenje o prijedlogu Zaključka o davanju suglasnosti na Plan upisa djece u Dječji vrtić Dugo Selo za pedagošku godinu 2023./2024.

Mišljenje o prijedlogu Odluke o izmjenama Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Dugo Selo

 

2022. godina

 

Mišljenje o prijedlogu Zaključka o davanju suglasnosti na II. Dopunu Plana upisa djece u Dječji vrtić Dugo Selo za pedagošku godinu 2022./2023.

Mišljenje o prijedlogu Odluke o sudjelovanju roditelja u cijeni programa Dječjeg vrtića Dugo Selo

Mišljenje o prijedlogu Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Dugog Sela za 2023. godinu

Mišljenje o prijedlogu Programa javnih potreba u sportu Grada Dugog Sela za 2023. godinu

Mišljenje o prijedlogu Programa javnih potreba u kulturi Grada Dugog Sela za 2023. godinu

Mišljenje o prijedlogu Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju i školstvu Grada Dugog Sela za 2023. godinu

Mišljenje o prijedlogu I Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbu Grada Dugog Sela za 2022. godinu

Mišljenje o prijedlogu  II Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Grada Dugog Sela za 2022. godinu

Mišljenje o prijedlogu  II Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Dugog Sela za 2022. godinu

Mišljenje o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju i školstvu  Grada Dugog Sela za 2022. godinu

Mišljenje o prijedlogu Zaključka o davanju suglasnosti na I. Dopunu Plana upisa djece u Dječji vrtić Dugo Selo za pedagošku godinu 2022/2023.

Mišljenje o prijedlogu Odluke o izmjenama Odluke o sudjelovanju roditelja u cijeni programa Dječjeg vrtića Dugo Selo 

Mišljenje o prijedlogu I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju i školstvu Grada Dugog Sela za 2022. godinu

Mišljenje o prijedlogu I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Dugog Sela za 2022. godinu

Mišljenje o prijedlogu I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Grada Dugog Sela za 2022. godinu

Mišljenje o izvješću  o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Dugog Sela za 2021. godinu

Mišljenje o izvješću  o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Dugog Sela za 2021. godinu

Mišljenje o izvješću  o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Dugog Sela za 2021. godinu

Mišljenje o izvješću  o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju i školstvu Grada Dugog Sela za 2021. godinu

 

2021. godina

 

Mišljenje o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Dugog Sela za 2021. godinu

Mišljenje o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Grada Dugog Sela za 2021. godinu

Mišljenje o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Dugog Sela za 2021. godinu

Mišljenje o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju i školstvu Grada Dugog Sela za 2021. godinu

Mišljenje o prijedlogu Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Dugog Sela za 2022. godinu

Mišljenje o prijedlogu Programa javnih potreba u sportu Grada Dugog Sela za 2022. godinu

Mišljenje o prijedlogu Programa javnih potreba u kulturi Grada Dugog Sela za 2022. godinu

Mišljenje o prijedlogu Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju i školstvu Grada Dugog Sela za 2022. godinu

Mišljenje o prijedlogu Plana mreže dječjih vrtića na području Grada Dugog Sela

Mišljenje o prijedlogu Odluke o sufinanciranju troškova boravka djece s prebivalištem na području Grada Dugog Sela u dječjim vrtićima izvan područja Grada Dugog Sela

Mišljenje o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Grada Dugog Sela za 2021. godinu

Mišljenje o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Dugog Sela za 2021. godinu

Mišljenje o prijedlogu II. Izmjena i dopuna javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju i školstvu Grada Dugog Sela za 2021. godinu

Mišljenje o prijedlogu I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Dugog Sela za 2021. godinu

Mišljenje Odbora za društvene djelatnosti i socijalnu skrb o Prijedlogu I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu za 2021.

Mišljenje Odbora za društvene djelatnosti i socijalnu skrb o Prijedlogu I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi za 2021.

Mišljenje Odbora za društvene djelatnosti i socijalnu skrb o Prijedlogu I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju i školstvu

Mišljenje Odbora za društvene djelatnosti i socijalnu skrb o Prijedlogu Odluke o pravima i pomoćima u sustavu socijalne skrbi Grada Dugog Sela

Mišljenje Odbora za društvene djelatnosti i socijalnu skrb o Izvješću o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju i školstvu za 2020.

Mišljenje Odbora za društvene djelatnosti i socijalnu skrb o Izvješću o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2020.

Mišljenje Odbora za društvene djelatnosti i socijalnu skrb o Izvješću o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za 2020.

Mišljenje Odbora za društvene djelatnosti i socijalnu skrb o Izvješću o izvršenju Programa javnih potreba u sportu za 2020.

 

2020. godina

 

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Dugog Sela za 2019. godinu 

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju i školstvu Grada Dugog Sela za 2019. godinu

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Dugog Sela za 2019. godinu

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Dugog Sela za 2019. godinu

Prijedlog Odluke o financiranju dječjih vrtića drugih osnivača na području Grada Dugog Sela za vrijeme obustave rada 

 

2019. godina

 

Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Dugog Sela za 2020. godinu

Prijedlog Programa javnih potreba predškolskom odgoju i obrazovanju i školstvu u Grada Dugog Sela za 2020. godinu

Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Dugog Sela za 2020. godinu

Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Dugog Sela za 2020. godinu

Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Grada Dugog Sela za 2019. godinu

Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba predškolskom odgoju i obrazovanju i školstvu u Grada Dugog Sela za 2019. godinu

 Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Dugog Sela za 2019. godinu

Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju i školstvu Grada Dugog Sela za 2019. godinu

 

2018. godina

 

Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Dugog Sela za 2019. godinu

Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Dugog Sela za 2019. godinu

Prijedlog Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju i školstvu Grada Dugog Sela za 2019. godinu

Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Dugog Sela za 2018. godinu

Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Dugog Sela za 2018. godinu

Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju i školstvu Grada Dugog Sela za 2018. godinu

Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Dugog Sela za 2018. godinu

Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Dugog Sela za 2018. godinu

Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju i školstvu Grada Dugog Sela za 2018. godinu

Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Dugog Sela za 2018. godinu

Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Dugog Sela za 2018. godinu

Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na I. Izmjene i dopune Plana upisa djece u Dječji vrtić Dugo Selo za pedagošku godinu 2018/2019.

Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog II. Dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Dugo Selo

Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Dugog Sela za 2018. godinu

Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Grada Dugog Sela za 2018. godinu

Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju i školstvu Grada Dugog Sela za 2018. godinu

Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Dugog Sela  za 2017. godinu 

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju i školstvu Grada Dugog Sela za 2017. godinu

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Dugog Sela za 2017. godinu

Izvješće o izvršenju  Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Dugog Sela  za 2017. godinu

Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Plan upisa djece u Dječji vrtić Dugo Selo za pedagošku godinu 2018/2019.  

 

2017. godina

 

Prijedlog PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA DUGOG SELA ZA 2018. GODINU

Prijedlog PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI GRADA DUGOG SELA ZA 2018. GODINU

Prijedlog PROGRAMA JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU I ŠKOLSTVU GRADA DUGOG SELA ZA 2018. GODINU

Prijedlog PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA DUGOG SELA ZA 2018. GODINU

Prijedlog III. Izmjena i dopuna PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA DUGOG SELA ZA 2017. GODINU

Prijedlog III. Izmjena i dopuna PROGRAMA JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU I ŠKOLSTVU GRADA DUGOG SELA ZA 2017. GODINU

Prijedlog III. Izmjena i dopuna PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA DUGOG SELA ZA 2017. GODINU

Prijedlog II. Izmjena i dopuna PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI GRADA DUGOG SELA ZA 2017. GODINU

Skip to content