2024. godina

 

Odluka o proglašenju Dana hrvatskih branitelja Grada Dugog Sela, općine Rugvica i općine Brckovljani

Odluka o izgradnji spomen-obilježja poginulim hrvatskim braniteljima u Domovinskom ratu

Odluka o sudjelovanju roditelja u cijeni programa Dječjeg vrtića Dugo Selo

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o javnim priznanjima Grada Dugog Sela

Odluka o plaći gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Dugog Sela

Odluka o visini naknade za rad i drugim pravima gradonačelnika Grada Dugog Sela koji dužnost obavlja bez zasnivanja radnog odnosa

Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na k.č. broj 939/8, k. o. Dugo Selo II

Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Dugog Sela

Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Dugog Sela

 

2023. godina

 

Mišljenje o prijedlogu Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i gradskih vijećnika izabranih s liste grupe birača u 2024. godini

Mišljenje o prijedlogu Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi

Mišljenje o prijedlogu Odluke o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Grada Dugog Sela

Mišljenje o prijedlogu Odluke o izmjenama Odluke o gradskim porezima Grada Dugog Sela

Mišljenje o prijedlogu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Dugog Sela

Mišljenje o prijedlogu Odluke o sufinanciranju malih seoskih domaćinstava 

Mišljenje o prijedlogu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Dugog Sela 

Mišljenje o prijedlogu Odluke o izmjeni granice naselja Kozinšćak i naselja Lukarišće vezano za zk. česticu 3733/2 k. o. Prozorje

Mišljenje o prijedlogu Zaključaka o dodjeli javnih priznanja Grada Dugog Sela za 2023. godinu

Mišljenje o prijedlogu Odluke o davanju na upravljanje javne turističke infrastrukture Kulturni centar za posjetitelje u Dugom Selu Turističkoj zajednici Grada Dugo Selo

Mišljenje o prijedlogu Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Dugog Sela za 2024. godinu

Mišljenje o prijedlogu Odluke o donošenju Plana djelovanja Grada Dugog Sela u području prirodnih nepogoda za 2024. godinu

Mišljenje o prijedlogu Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Dugog Sela

Mišljenje o prijedlogu Odluke o imenovanju Gradskog Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Grada Dugog Sela

Mišljenje o prijedlogu Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o osnivanju Poduzetničke zone Črnovčak II

Mišljenje o prijedlogu Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Poduzetničke zone Črnovčak i Poduzetničke zone Puhovec

Mišljenje o prijedlogu Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju ulice – Ulica 53. samostalnog bataljuna HV-a

Mišljenje o prijedlogu Odluke o izmjeni Odluke o donošenju XIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela

Mišljenje o prijedlogu Odluke o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pomoć za opremu novorođenog djeteta

Mišljenje o prijedlogu Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statutarne Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Dječjeg vrtića Dugo Selo

Mišljenje o prijedlogu Odluke o izmjenama Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Dugo Selo

Mišljenje o prijedlogu Odluke o komunalnom doprinosu

Mišljenje o prijedlogu Odluke o izmjeni i dopuni Rješenja o osnivanju Dječjeg vrtića u Dugom Selu

Mišljenje o prijedlogu Odluke o uvjetima i načinu sufinanciranja djelatnosti dadilja

Mišljenje o prijedlogu Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o sklapanju Ugovora o zakupu poslovnog prostora

 

2022. godina

 

Mišljenje o prijedlogu Rješenja o imenovanju ravnatelja Ustanove Sportski centar Dugo Selo

Mišljenje o prijedlogu Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i gradskih vijećnika izabranih s liste grupe birača u 2023. godini

Mišljenje o prijedlogu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi

Mišljenje o prijedlogu Odluke o gradskim porezima Grada Dugog Sela

Mišljenje o prijedlogu Odluke o sudjelovanju roditelja u cijeni programa Dječjeg vrtića Dugo Selo

Mišljenje o prijedlogu Odluke o sudjelovanju roditelja u cijeni programa Dječjeg vrtića Dugo Selo

Mišljenje o prijedlogu Zaključka davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama  Statuta Dječjeg vrtića Dugo Selo

Mišljenje o prijedlogu Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Dugog Sela za 2023. godinu

Mišljenje o prijedlogu Kodeksa ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Dugog Sela

Mišljenje o prijedlogu Odluke o izmjeni Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i gradskih vijećnika izabranih s liste grupe birača u 2022. godini

Mišljenje o prijedlogu Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i gradskih vijećnika izabranih s liste grupe birača u 2022. godini

Mišljenje o prijedlogu Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Dugog Sela

 

2021. godina

 

Mišljenje o prijedlogu Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Grada Dugog Sela

Mišljenje o prijedlogu Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Statut DV Dugo Selo

Mišljenje o prijedlogu Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Dugog Sela

Mišljenje o prijedlogu Odluke o suf. troškova boravka djece s preb. na području Grada Dugog Sela u dječjim vrtićima izvan područja Grada Dugog Sela

Mišljenje o prijedlogu Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o plaćama zaposlenih u Ustanovi Sportski centar Dugo Selo

Mišljenje Odbora za Statut i Poslovnik o prijedlogu Odluke o koeficijentima za obračun  plaće službenika i namještenika Grada Dugog Sela

Mišljenje Odbora za Statut i Poslovnik o prijedlogu Odluke o raspodjeli  sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika izabranih s liste grupe birača u 2021. godini

Mišljenje Odbora za Statut i Poslovnik o prijedlogu Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Dugog Sela

 

2020. godina

 

Prijedlog Odluke o donošenju izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju ustanove Sportski centar Dugo Selo

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima Grada Dugog Sela

 

2019. godina

 

Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Dugog Sela

Prijedlog Odluke o komunalnom redu

Prijedlog Odluke o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada na području Grada Dugog Sela za 2019. godinu

Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i gradskih vijećnika izabranih s liste grupe birača u 2019. godini 

Prijedlog Odluke o sklapanju nagodbe

 

2018. godina

 

Mišljenje Odbora za Statut i Poslovnik – 05.07.2018

Mišljenje Odbora za Statut i Poslovnik – 29.05.2018

Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama

Prijedlog Odluke o izradi Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja Starjak

Mišljenje Odbora za Statut i Poslovnik – 27.3.2018

Mišljenje Odbora za Statut i Poslovnik – 30.01.2018

 

2017. godina

 

Mišljenje Odbora za Statut i Poslovnik – 22.11.2017

Skip to content