2022. godina

Mišljenje o prijedlogu Kodeksa ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Dugog Sela

Mišljenje o prijedlogu Odluke o izmjeni Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i gradskih vijećnika izabranih s liste grupe birača u 2022. godini

Mišljenje o prijedlogu Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i gradskih vijećnika izabranih s liste grupe birača u 2022. godini

Mišljenje o prijedlogu Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Dugog Sela

2021. godina

Mišljenje o prijedlogu Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Grada Dugog Sela

Mišljenje o prijedlogu Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Statut DV Dugo Selo

Mišljenje o prijedlogu Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Dugog Sela

Mišljenje o prijedlogu Odluke o suf. troškova boravka djece s preb. na području Grada Dugog Sela u dječjim vrtićima izvan područja Grada Dugog Sela

Mišljenje o prijedlogu Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o plaćama zaposlenih u Ustanovi Sportski centar Dugo Selo

Mišljenje Odbora za Statut i Poslovnik o prijedlogu Odluke o koeficijentima za obračun  plaće službenika i namještenika Grada Dugog Sela

Mišljenje Odbora za Statut i Poslovnik o prijedlogu Odluke o raspodjeli  sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika izabranih s liste grupe birača u 2021. godini

Mišljenje Odbora za Statut i Poslovnik o prijedlogu Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Dugog Sela

2020. godina

Prijedlog Odluke o donošenju izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju ustanove Sportski centar Dugo Selo

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima Grada Dugog Sela

2019. godina

Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Dugog Sela

Prijedlog Odluke o komunalnom redu

Prijedlog Odluke o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada na području Grada Dugog Sela za 2019. godinu

Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i gradskih vijećnika izabranih s liste grupe birača u 2019. godini 

Prijedlog Odluke o sklapanju nagodbe

2018. godina

Mišljenje Odbora za Statut i Poslovnik – 05.07.2018

Mišljenje Odbora za Statut i Poslovnik – 29.05.2018

Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama

Prijedlog Odluke o izradi Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja Starjak

Mišljenje Odbora za Statut i Poslovnik – 27.3.2018

Mišljenje Odbora za Statut i Poslovnik – 30.01.2018

2017. godina

Mišljenje Odbora za Statut i Poslovnik – 22.11.2017

Skip to content