2023. godina

 

Mišljenje o prijedlogu Odluke o donošenju Strategije zelene urbane obnove Grada Dugog Sela

Mišljenje o prijedlogu Odluke o donošenju Studije održive i digitalne mobilnosti na području Grada Dugog Sela

Mišljenje o prijedlogu Odluke o izradi I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Dugo Selo – Zapad

Mišljenje o prijedlogu Odluke o donošenju II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja za područje Martin brega

Mišljenje o prijedlogu Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja Martin breg

Mišljenje o prijedlogu Odluke o donošenju I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Osnovna škola Dugo Selo – Zorićeva

Mišljenje o prijedlogu Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Krapinska

Mišljenje o prijedlogu Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Krčevina

Mišljenje o prijedlogu Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja “Školska”

Mišljenje o prijedlogu Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt Spomenik  Kosturnica, Martinska b.b., Prozorje, Dugo Selo

Mišljenje o prijedlogu Odluke o preuzimanju obveze osiguranja financiranja zatvaranja odlagališta komunalnog otpada Andrilovec te održavanja i nadzora odlagališta otpada nakon zatvaranja

Mišljenje o prijedlogu Odluke o donošenju XIII. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela

Mišljenje o prijedlogu Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja “Novo groblje”

Mišljenje o prijedlogu Odluke o donošenju Akcijskog plana energetski i klimatski održivog razvitka Grada Dugog Sela

 

2022. godina

 

Mišljenje o prijedlogu Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Krčevina

Mišljenje o prijedlogu Odluke o izradi I. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Osnovna škola Dugo Selo – Zorićeva

Mišljenje o prijedlogu Odluke o donošenju XVI. izmjena i dopuna Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja zone Centar naselja Dugo Selo

Mišljenje o prijedlogu Odluke o donošenju XII. izmjena i dopuna Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela

Mišljenje o prijedlogu Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Kolodvor Dugo Selo

Mišljenje o prijedlogu Odluke o pokretanju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja Martin breg

Mišljenje o prijedlogu Odluke o izradi XVI. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone Centar naselja Dugo Selo

Mišljenje o prijedlogu Odluke o izradi XIV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela

Mišljenje o prijedlogu Odluke o izradi XIII. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela

Mišljenje o prijedlogu Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Dugog Sela

Mišljenje o prijedlogu Odluke o izradi XII. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela

Mišljenje o prijedlogu Odluke o donošenju XII. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone Centar naselja Dugo Selo

Mišljenje o prijedlogu Odluke o donošenju XI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela

 

2021. godina

 

Mišljenje o prijedlogu Odluke o izradi XIII. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenje zone Centar naselja Dugo Selo

Mišljenje o prijedlogu Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o izradi IX. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela

Mišljenje o prijedlogu Odluke o donošenju XIV. Izmjena i dopuna DPU zone Centar naselja Dugo Selo

Mišljenje o prijedlogu Odluke o izradi XV. Izmjena i dopuna DPU zone Centar naselja Dugo Selo

Mišljenje o prijedlogu XI. Izmjena i dopuna PPU Grada Dugog Sela

Mišljenje Odbora za zašt. okoliša i prost. uređenje o Prijedlogu Odluke o izradi XIV. Izmjena i dopuna DPU zone Centar naselja Dugo Selo 

Mišljenje Odbora za zašt. okoliša i prost. uređenje o Prijedlogu Odluke o izradi XIII. Izmjena i dopuna DPU zone Centar naselja Dugo Selo  

Mišljenje Odbora za zašt. okoliša i prost. uređenje o prijedlogu Odluke o izradi XI. Izmjena i dopuna PPU Grada Dugog Sela

Mišljenje Odbora za zaštitu okoliša i prostorno uređenje o Prijedlogu Odluke o izradi UPU Kolodvor Dugo Selo

Mišljenje Odbora za zastitu okoliša i prostorno uređenje o prijedlogu Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Dugo Selo – zapad

Mišljenje Odbora za zastitu okoliša i prostorno uređenje o prijedlogu Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna UPU za područje Martin brega

 

2020. godina

 

Prijedlog Zaključka o davanju odobrenja za izgradnju višestambene zgrade na k.č.br. 747, k.o. Dugo Selo II

Prijedlog Odluke o donošenju izmjena i dopuna Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja zone „CENTAR“ naselja Dugo Selo

Prijedlog Zaključka o davanju odobrenja za izgradnju višestambene zgrade B na k.č.br. 215/3, dijelu k.č.br. 215/4 i dijelu k.č.br. 214/4, k.o. Dugo Selo I

Prijedlog Zaključka o davanju odobrenja za izgradnju višestambene zgrade C na dijelu k.č.br. 215/4 i dijelu k.č.br. 214/4, k.o. Dugo Selo I

Prijedlog Zaključka o davanju odobrenja za izgradnju višestambene zgrade na k.č.br. 192, k.o. Dugo Selo I

 

2019. godina

 

Prijedlog Zaključka o davanju odobrenja za izgradnju stambeno – poslovne zgrade (poslovni prostor i četiri stana), na k.č.br. 5112/1, k.o. Dugo Selo I

Razmatranje prijedloga Zaključka o davanju odobrenja za izgradnju višestambene zgrade na k.č.br. 730, k.o. Dugo Selo II

Prijedlog Zaključka o davanju odobrenja za izgradnju višestambene zgrade (zgrada C) na dijelu k.č.br. 215/4 i dijelu k.č.br.214/4, k.o. Dugo Selo I

Prijedlog Zaključka o davanju odobrenja za izgradnju višestambene zgrade (zgrada B), na k.č.br. 215/3, dijelu k.č.br. 215/4 i dijelu k.č.br.214/4, k.o. Dugo Selo I

Prijedlog Zaključka o davanju odobrenja za izgradnju višestambene zgrade (zgrada A), na k.č.br. 215/9, k.č.br. 215/2 i dijelu k.č.br.215/3, k.o. Dugo Selo I

Prijedlog Zaključka o davanju odobrenja za izgradnju višestambene zgrade (zgrada C) na dijelu k.č.br. 215/4 i dijelu k.č.br.214/4, k.o. Dugo Selo I

Prijedlog Zaključka o davanju odobrenja za izgradnju višestambene zgrade (zgrada B), na k.č.br. 215/3, dijelu k.č.br. 215/4 i dijelu k.č.br.214/4, k.o. Dugo Selo I

Prijedlog Zaključka o davanju odobrenja za izgradnju višestambene zgrade (zgrada A), na k.č.br. 215/9, k.č.br. 215/2 i dijelu k.č.br.215/3, k.o. Dugo Selo I

Izvješće o stanju u prostoru Grada Dugog Sela 2014.-2018.

Razmatranje Konačnog prijedloga Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela

Prijedlog Zaključka o davanju odobrenja za izgradnju višestambene zgrade (zgrada 1) na dijelu k.č.br. 705, k.o. Dugo Selo

Prijedlog Zaključka o davanju odobrenja za izgradnju višestambene zgrade (zgrada 2) na dijelu k.č.br. 705, k.o. Dugo Selo

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izradi izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone “CENTAR” naselja Dugo Selo

Razmatranje prijedloga Zaključka o davanju odobrenja za izgradnju višestambene zgrade na k.č.br. 467/2, k.o. Dugo Selo II

Razmatranje prijedloga Odluke o stavljaju izvan snage Odluke o izradi izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela

Razmatranje prijedloga Zaključka o davanju odobrenja za izgradnju višestambene zgrade na k.č.br. 191, k.o. Dugo Selo I

 

2018. godina

 

Razmatranje prijedloga Zaključka o davanju odobrenja za izgradnju višestambene zgrade na k.č.br. 713/1 i 713/2, k.o. Dugo Selo I

Razmatranje prijedloga Zaključka o davanju odobrenja za izgradnju višestambene zgrade na k.č.br. 713/1 i 713/2, k.o. Dugo Selo I

Razmatranje prijedloga Zaključka o davanju odobrenja za izgradnju  višestambene zgrade na k.č.br. 360, k.o. Dugo Selo I

Razmatranje prijedloga Odluke o stavljanju van snage Detaljnog plana uređenja Starjak

Razmatranje prijedloga Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Dugo Selo – Zapad

Izgradnja višestambene zgrade na k.č. broj 662, k.o. Dugo Selo I

Razmatranje prijedlog Odluke o izradi Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja Starjak

Razmatranje prijedloga Odluke o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada na području Grada Dugog Sela za 2018. godinu

Razmatranje Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada te troškovima uklanjanja odbačenog otpada na području Grada Dugog Sela za 2017. godinu

Razmatranje prijedloga Zaključka o davanju odobrenja za izgradnju višestambene zgrade na k.č.br. 702/5 k.o. Dugo Selo II

 

2017. godina

 

Razmatranje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Ugovor o plaćanju naknade za nedostajuća parkirališna mjesta

Prijedlog Odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dugo Sela

Skip to content