2020. godina

Prijedlog Zaključka o davanju odobrenja za izgradnju višestambene zgrade na k.č.br. 747, k.o. Dugo Selo II

Prijedlog Odluke o donošenju izmjena i dopuna Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja zone „CENTAR“ naselja Dugo Selo

Prijedlog Zaključka o davanju odobrenja za izgradnju višestambene zgrade B na k.č.br. 215/3, dijelu k.č.br. 215/4 i dijelu k.č.br. 214/4, k.o. Dugo Selo I

Prijedlog Zaključka o davanju odobrenja za izgradnju višestambene zgrade C na dijelu k.č.br. 215/4 i dijelu k.č.br. 214/4, k.o. Dugo Selo I

Prijedlog Zaključka o davanju odobrenja za izgradnju višestambene zgrade na k.č.br. 192, k.o. Dugo Selo I

2019. godina

Prijedlog Zaključka o davanju odobrenja za izgradnju stambeno – poslovne zgrade (poslovni prostor i četiri stana), na k.č.br. 5112/1, k.o. Dugo Selo I

Razmatranje prijedloga Zaključka o davanju odobrenja za izgradnju višestambene zgrade na k.č.br. 730, k.o. Dugo Selo II

Prijedlog Zaključka o davanju odobrenja za izgradnju višestambene zgrade (zgrada C) na dijelu k.č.br. 215/4 i dijelu k.č.br.214/4, k.o. Dugo Selo I

Prijedlog Zaključka o davanju odobrenja za izgradnju višestambene zgrade (zgrada B), na k.č.br. 215/3, dijelu k.č.br. 215/4 i dijelu k.č.br.214/4, k.o. Dugo Selo I

Prijedlog Zaključka o davanju odobrenja za izgradnju višestambene zgrade (zgrada A), na k.č.br. 215/9, k.č.br. 215/2 i dijelu k.č.br.215/3, k.o. Dugo Selo I

Prijedlog Zaključka o davanju odobrenja za izgradnju višestambene zgrade (zgrada C) na dijelu k.č.br. 215/4 i dijelu k.č.br.214/4, k.o. Dugo Selo I

Prijedlog Zaključka o davanju odobrenja za izgradnju višestambene zgrade (zgrada B), na k.č.br. 215/3, dijelu k.č.br. 215/4 i dijelu k.č.br.214/4, k.o. Dugo Selo I

Prijedlog Zaključka o davanju odobrenja za izgradnju višestambene zgrade (zgrada A), na k.č.br. 215/9, k.č.br. 215/2 i dijelu k.č.br.215/3, k.o. Dugo Selo I

Izvješće o stanju u prostoru Grada Dugog Sela 2014.-2018.

Razmatranje Konačnog prijedloga Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela

Prijedlog Zaključka o davanju odobrenja za izgradnju višestambene zgrade (zgrada 1) na dijelu k.č.br. 705, k.o. Dugo Selo

Prijedlog Zaključka o davanju odobrenja za izgradnju višestambene zgrade (zgrada 2) na dijelu k.č.br. 705, k.o. Dugo Selo

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izradi izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone “CENTAR” naselja Dugo Selo

Razmatranje prijedloga Zaključka o davanju odobrenja za izgradnju višestambene zgrade na k.č.br. 467/2, k.o. Dugo Selo II

Razmatranje prijedloga Odluke o stavljaju izvan snage Odluke o izradi izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela

Razmatranje prijedloga Zaključka o davanju odobrenja za izgradnju višestambene zgrade na k.č.br. 191, k.o. Dugo Selo I

2018. godina

Razmatranje prijedloga Zaključka o davanju odobrenja za izgradnju višestambene zgrade na k.č.br. 713/1 i 713/2, k.o. Dugo Selo I

Razmatranje prijedloga Zaključka o davanju odobrenja za izgradnju višestambene zgrade na k.č.br. 713/1 i 713/2, k.o. Dugo Selo I

Razmatranje prijedloga Zaključka o davanju odobrenja za izgradnju  višestambene zgrade na k.č.br. 360, k.o. Dugo Selo I

Razmatranje prijedloga Odluke o stavljanju van snage Detaljnog plana uređenja Starjak

Razmatranje prijedloga Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Dugo Selo – Zapad

Izgradnja višestambene zgrade na k.č. broj 662, k.o. Dugo Selo I

Razmatranje prijedlog Odluke o izradi Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja Starjak

Razmatranje prijedloga Odluke o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada na području Grada Dugog Sela za 2018. godinu

Razmatranje Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada te troškovima uklanjanja odbačenog otpada na području Grada Dugog Sela za 2017. godinu

Razmatranje prijedloga Zaključka o davanju odobrenja za izgradnju višestambene zgrade na k.č.br. 702/5 k.o. Dugo Selo II

2017. godina

Razmatranje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Ugovor o plaćanju naknade za nedostajuća parkirališna mjesta

Prijedlog Odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dugo Sela

Skip to content