Mjesni odbori Zapad i Kopčevec postigli dogovor oko lokacije dječjeg igrališta

Na sastanku s članovima Vijeća mjesnih odbora Zapad i Kopčevec na kojem su osim stručnih službi Grada sudjelovali i predsjednik Gradskog vijeća Darjan Budimir i zamjenica gradonačelnika Jasminka Kokot Bambić, razmatrane su dvije pristigle ponude za kupnju zemljišta za izgradnju dječjeg igrališta.

Tijekom rasprave članovi Vijeća mjesnih odbora Zapad i Kopčevac istaknuli su činjenicu da na području tih Mjesnih odbora nema dječjih igrališta, a Mjesni odbori nemaju ni svoje prostore za održavanje redovnih aktivnosti.

S obzirom da se na jednom od ponuđenih zemljišta nalazi i građevinski objekt, veličina zemljišta je dovoljna i za ostale planirane sadržaje a između ostalog lokacija je prihvatljiva za oba Mjesna odbora, Vijeća mjesnih odbora donijeli su jednoglasnu odluku o odabiru lokacije za dječje igralište.

Zamjenica gradonačelnika napomenula je da su Proračunom grada za 2020. predviđena sredstva u iznosu od 370.000 kn, što nisu dovoljna sredstava prema pristigloj ponudi za za kupnju zemljišta.

Predsjednik Gradskog vijeća Darjan Budimir istaknuo je da će se sredstva za kupnju zemljišta osigurati rebalansom proračuna, a zamjenica gradonačelnika ga je podsjetila da je to isto Gradsko vijeće odbilo kreditno zaduženje za kupnju zemljišta i da se taj projekt već mogao realizirati.

Kao razlog odbijanja zaduženja za kupnju zemljišta predsjednik Gradskog vijeća je istaknuo da je nedopustivo da se zemljište za dječje igralište kupuje od kreditnih sredstava i da se za to moraju osigurati izvorna sredstva Proračuna. Sadašnja gradska vlast mišljenja je da je građanima i djeci najvažnije dječje igralište a ne podatak iz kojih sredstava proračuna je to realizirano.

Tijekom rasprave zaključeno je da Grad najprije zatraži službenu procjenu vrijednosti zemljišta, da se od vlasnika susjedno ležećih parcela zatraže dozvole za izgradnju dječjeg igrališta s obzirom na očekivanu buku, te da se u izradu idejnog projekta o konačnom izgledu predmetnog zemljišta aktivno uključe oba mjesna odbora.

Članovi Mjesnih odbora imali su mnogo primjedbi na oštećenja kolnika zbog izvođenja radova na kanalizacijskom sustavu i RVS-u, a bilo je i primjedbi da su neke obiteljske kuće ostale van zahvata radova. Također se raspravljalo i o funkciji i načinu održavanja kanala za odvodnju oborinskih voda, a na pitanja kad će se i na koji način u potpunosti sanirati štete na kolnicima nastale prilikom izvođenja radova, na žalost, stručne službe nisu mogle dati konkretan odgovor, osim da su radovi u tijeku na cijelom području grada te da će sanacija nastalih oštećenja odnosno vraćanje prometnica u prvobitno stanje ovisiti prvenstveno o izvođačima radova, a Grad će kao i do sada poduzeti sve da se nastali problemi riješe što prije.Skip to content