N A T J E ČA J za imenovanje ravnatelja Ustanove Sportski centar Dugo Selo (reizbor)

Na temelju člank 40. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93., 29/97., 47/99. i 35/08.), te članka 29. stavka 1. alineja 6. Statuta Ustanove Sportski centar Dugo Selo, Upravno vijeće Ustanove Sportski centar Dugo Selo, sukladno Zaključku KLASA: 620-02/14-01/24, URBROJ: 238/07-11-14-5 od 06. studenog 2014. godine, raspisuje

 

N A T J E ČA J

za imenovanje ravnatelja

Ustanove Sportski centar Dugo Selo (reizbor)

 

Za radno mjesto Ustanove može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

  • VSS ili VŠS
  • VSS – dvije godine radnog iskustva
  • VŠS – pet godine radnog iskustva
  • menagerske sposobnosti i iskustvo u rukovođenju

 

Kandidati zu prijavu za Natječaj trebaju priložiti:

  • životopis
  • dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome)
  • dokaz o radnom iskustvu (potvrda HZMO o radnom stažu)
  • dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske (preslik osobne iskaznice ili domovnice)
  • prijedlog programa razvoja Ustanove Sportski centar Dugo Selo

 

Ravnatelj se imenuje na 4 godine, počevši od 01. siječnja 2015. godine.

Ravnatelja imenuje Gradsko vijeće Grada Dugog Sela, na prijedlog Upravnog vijeća Ustanove Sportski centar Dugo Selo.

Preporučuje se kandidatima da dostavljaju preslike dokumenata jer natječajnu dokumentaciju ne vraćamo.

Natječaj traje 8 (osam) dana od dana objave natječaja u „Dugoselskoj kronici“ i na mrežnoj stranici Grada Dugog Sela www.dugoselo.hr.

 

Prijave na Natječaj podnose se  u zatvorenoj omotnici na adresu:

 

SPORTSKI CENTAR DUGO SELO

Đure Dubenika 2, 10370 Dugo Selo

– uz naznaku „Natječaj za ravnatelja“

 

 

KLASA: 620-02/14-01/25                                                          Predsjednik
URBROJ: 238/07-11/01-14-1                                         Upravnog vijeća 

Dugo Selo, 06. studeni 2014.                                     Zvonko Kaleb, upr.prav.,v.r.Skip to content