Na temelju članka 48. stavak 1. točka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/30. – pročišćeni tekst), članka 64. Statuta Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela broj 1/13.), te članka 12. Odluke o stipendiranju učenika i studenata Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela br. 9/09. i 06/14.)  Gradonačelnik Grada Dugog Sela, raspisuje

 

N A T J E Č A J

za dodjelu stipendija

za šk. godinu 2015/2016.

 1. U školskoj / akademskoj godini 2015/2016. Grad Dugo Selo dodijelit će

– 6 stipendija za učenike srednjih škola. Od ukupnog broja stipendija za učenike srednjih škola, za deficitarna zanimanja (armirač, kuhar, medicinski tehničar/medicinska sestra, soboslikar i ličilac, tesar, zidar) dodijelit će se do 3 stipendije;

– 6 stipendija za studente. Od ukupnog broja stipendija za studente, za deficitarna zanimanja (ing. građevinarstva/mag. građevinarstva, doktor medicine, viši medicinski tehničar/viša medicinska sestra, profesor engleskog jezika, psiholog, učitelj razredne nastave) dodijelit će se do 3 stipendije.

Visina stipendija za učenike srednjih škola iznosi 550,00 kuna mjesečno.

Visina stipendija za studente iznosi 750,00 kuna mjesečno.

 1. Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendija imaju učenici i studenti koji udovoljavaju slijedećim uvjetima:

 

A – UČENICI

 • da su državljani Republike Hrvatske
 • da imaju prebivalište na području Grada Dugog Sela, najmanje 5 godina neprekidno
 • da su redoviti učenici srednje škole na području Republike Hrvatske
 • da nisu, osim opravdanih razloga, ponavljali razred u osnovnoj ili srednjoj školi
 • da su završili prethodne dvije godine školovanja s najmanje prosječnom ocjenom od 4,5 (za 1. i 2. razred srednje škole prizna se prosjek 5,0, ako su zadovoljili prosječnom ocjenom od 4,5,) odnosno ako su završili prethodne dvije godine školovanja sa prosjekom ocjena najmanje 3,0 za deficitarna zanimanja
 • da nisu stariji od 20 godina
 • da nisu korisnici stipendije po drugom osnovu.

B – STUDENTI

 • da su državljani Republike Hrvatske
 • da imaju prebivalište na području Grada Dugog Sela, najmanje 5 godina neprekidno
 • da su redoviti studenti preddiplomskog, diplomskog ili stručnog studija, na području Republike Hrvatske
 • da nisu, osim opravdanih razloga, ponavljali ili pauzirali godinu studija ili razred u srednjoj školi
 • da su završili prethodne dvije godine s prosjekom ocjena najmanje 4,1 (za 1. i 2. godinu studija prizna se prosjek 5,0, ako su zadovoljili prosjekom ocjena od 4,1), odnosno ako su završili prethodne dvije godine školovanja sa prosjekom ocjena najmanje 3,0 za deficitarna zanimanja
 • da nisu stariji od 25 godina
 • da nisu korisnici stipendije po drugom osnovu.
 1. Uz molbu za dodjelu stipendije potrebno je priložiti:
 • potvrdu o upisu u srednju školu ili fakultet za školsku godinu 2015/2016.
 • za učenike srednjih škola preslike svjedodžbi za prethodne dvije godine školovanja
 • za studente prve godine studija preslike svjedodžbi za zadnje dvije godine školovanja
 • za ostale studente uvjerenje o prosjeku ocjena za prethodne dvije godine školovanja
 • uvjerenje o prebivalištu
 • presliku domovnice
 • izjavu o broju članova domaćinstva
 • potvrdu o ukupnim prihodima domaćinstva u prethodnom tromjesečju.
 1. Odlukom o stipendiranju učenika i studenata Grada Dugog Sela boduju se i posebne okolnosti kandidata:
 • sudjelovanje na natjecanjima (županijskom, državnom ili međunarodnom) za prethodne dvije godine školovanja (dokazuje se preslikom priznanja i nagrada, odnosno potvrdom škole)
 • ako roditelj ili osoba koja uzdržava kandidata kao korisnik socijalne zaštite ostvaruje pravo na stalnu novčanu pomoć, pravo na dječji doplatak, odnosno pravo na doplatak za pomoć i njegu (dokazuje se rješenjima o priznatim pravima)
 • ako su jedan ili oba roditelja nezaposleni (dokazuje se Uvjerenjem sa Zavoda za zapošljavanje Dugo Selo)
 • ako je kandidat iz obitelji samohranog roditelja ili bez roditelja
 • sudjelovanje jednog ili oba roditelja kandidata u Domovinskom ratu, najmanje šest mjeseci (dokazuje se potvrdom nadležnog tijela)
 • školovanje jednog djeteta, dvoje djece, troje ili više (dokazuje se uvjerenjem o redovnom školovanju)
 1. U slučaju da dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova, prednost ima kandidat s manjim prosjekom ukupnog neto prihoda po članu kućanstva u prethodna 3 mjeseca.
 1. Stipendija se dodjeljuje za jednu školsku godinu i isplaćuje se u trajanju od 10 mjeseci. Stipendija se dodjeljuje za jednu školsku godinu i može se obnoviti ako učenik ili student i dalje udovoljava uvjetima i kriterijima za dodjelu stipendije ili iz opravdanog razloga (teška bolest, invaliditet, teže obiteljske okolnosti) nije udovoljio istim.
 1. O vraćanju stipendije odlučuje Gradonačelnik,  ako:
 • stipendist bez opravdanog razloga (teška bolest, invaliditet, teže obiteljske okolnosti) ne završi razred, odnosno godinu studija za koju se stipendira
 • ako se stipendist nakon završenog školovanja ne zaposli na području Grada Dugog Sela, iako postoji mogućnost zaposlenja sa njegovim zanimanjem
 • ako stipendist bez opravdanog razloga ne dostavi podatke o tijeku školovanja.
 1. Tekst natječaja objavit će se na službenim web stranicama Grada Dugog Sela www.dugoselo.hr, na oglasnoj ploči Grada Dugog Sela i u glasilu Grada Dugog Sela „Dugoselskoj kronici“, a rok za predaju molbi za dodjelu stipendija je 15 dana od dana objave natječaja u glasilu Grada Dugog Sela „Dugoselskoj kronici”.
 1. Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija, objavit će se na službenim web stranicama Grada www.dugoselo.hr, te na oglasnoj ploči Grada Dugog Sela (u Dugom Selu, Josipa Zorića 1) u roku od 15 dana, od dana isteka roka za podnošenje molbi.
 1. U roku od 8 dana, od dana objavljivanja prijedloga liste kandidata za dodjelu stipendija na oglasnoj ploči Grada Dugog Sela, kandidati mogu podnijeti pisani prigovor Gradonačelniku Grada Dugog Sela.
 1. Nakon isteka roka za podnošenje prijava utvrđenog natječajem, naknadno podnesene prijave neće se uvažiti.
 1. Sudjelujući u natječaju, smatra se da kandidat prihvaća uvjete natječaja i daje privolu za objavu svojih osobnih podataka, koji se prikupljaju i obrađuju isključivo u svrhu dodjele stipendije, u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine br. 103/03., 118/06., 41/08, 130/11. i 106/12. – pročišćeni tekst).
 1. Molbe za dodjelu stipendija sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici poštom ili osobno na adresu:

GRAD DUGO SELO

Upravni odjel za društvene djelatnosti

10 370 DUGO SELO

 Josipa Zorića 1

s naznakom “Za natječaj za dodjelu stipendija”.

 

      Radi detaljnih uputa, svi kandidati mogu se izravno obratiti Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Dugog Sela, Josipa Zorića 1, soba br. 6 (potkrovlje),  tel. 01/2755-680, radnim danom, u vremenu od 08,00 do 12,00 sati.

 

 

KLASA: 604-01/15-01/01 Gradonačelnik
URBROJ:  238/07-01-07/02-15-6 Grada Dugog Sela
Dugo Selo, 05. listopada 2015. godine                Stipo Velić, dipl.ing. v.r.
Skip to content