Temeljem čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13,137/15 i 123/17) te čl. 64. Statuta Grada Dugog Sela (“Službeni glasnik Grada Dugog Sela”, broj 1/13), a sukladno  Programu aktivnosti u projektu Interreg NewPigrimAge CE 1195, koji se financira iz Fonda za regionalni razvoj Europske unije ( Program Interreg Središnja Europa 2014—2020.), Gradonačelnik Grada Dugog Sela, dana 28.06.2018. godine raspisuje

 

Natječaj  za ideje za valorizaciju svetomartinske baštine na području Grada Dugog Sela za 10-godišnje razdoblje

CILJ NATJEČAJA

Grad Dugo Selo sudjeluje kao Partner u projektu NewPilgrimAge koji se financira iz programa Interreg Središnja Europa 2014.-2020. iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

U okviru projektnih aktivnosti Grad Dugo Selo raspisuje Natječaj za ideje za valorizaciju svetomartinske baštine za 10-godišnje razdoblje.

Na temelju prikupljenih ideja i odabira najbolje ideje (i/ili najboljih ideja) Grad Dugo Selo će provoditi pilot akcije koje sukladno projektu moraju biti u obliku „web-based tools“ tj. virtualne izložbe, interaktivne mape i info točke, vodiči u obliku mobilnih aplikacija i sl. primjenjujući kreativne tehnike i funkcije poput gamification, virtualne realnosti kojima se povećava vidljivost valorizacije kulturne baštine široj, osobito mlađoj populaciji.

Ideje trebaju tematski ubuhvatiti sadržaje povezane sa materijalnom i nematerijalnom svetomartinskom baštinom Grada Dugog Sela, kao i svetomartinske vrijednosti dijeljenja, solidarnosti a koje će se moći publicirati na suvremen način kroz web portale, društvene mreže, mobilne aplikacije i sl.

 

TKO SE MOŽE PRIJAVITI NA NATJEČAJ

Na Natječaj se mogu prijaviti fizičke i pravne osobe koje poznaju materijalnu i/ili nematerijalnu svetomartinsku baštinu Grada Dugog Sela te imaju ideje koje će se moći promovirati kroz pilot akcije opisane u Cilju ovog Natječaja.

 

POVJERENSTVO ZA ODABIR NAJBOLJE IDEJE

Povjerenstvo za odabir nabolje ideje je tajno, zbog izbjegavanja mogućnosti utjecaja na članove Povjerenstva.

Imena članova Povjerenstva objavit će se nakon donošenja Odluke o izboru najbolje ideje (i/ili izboru najboljih ideja).

 

KRITERIJI ZA ODABIR IDEJE

Ideje koje se prijavljuju na ovaj natječaj moraju biti usklađene sa ciljem ovog Natječaja, te ciljevima programa i projekta Interreg NewPilgimAge ( cilj projekta je promocija svetomartinske baštine kroz suvremene tehnike komuniciranja, usmjerene mladima).

Ideje trebaju biti inovativne i primjenjive za promociju i realizaciju na virtualnim tehnologijama.

Iz Natječaja će se isključiti ideje koje su:

  1. Predane poslije roka za prijavu
  2. Koje nisu u skladu s uvjetima i ciljem natječaja

 

ROK ZA PRIJAVU

Rok za prijavu ideja na Natječaj je 15 dana od dana objave Natječaja.

 

KAKO PODNIJETI PRIJAVU NA NATJEČAJ

Prijava  ideje podnosi u slobodnoj formi, sa podacima i kontaktom podnositelja, na adresu:

Grad Dugo Selo, Josipa Zorića 1, 10370 Dugo Selo s naznakom „Prijava na Natječaj  za ideje za valorizaciju svetomartinske baštine na području Grada Dugog Sela za 10-godišnje razdoblje” ili na mail: zvjezdana.budorklaric@dugoselo.hr

 

OSTALE INFORMACIJE

Odabranim idejama ( najbolja ideja ili najbolje ideje) bit će valorizirane kroz pilot akcije u okviru projekta „NewPilgrimAge“.

Grad Dugo Selo dodijelit će prigodno javno priznanje odabranoj ideji ( ili više njih prema procjeni Povjerenstva)  na radionici projekta NewPilgrimAge.

Ideja će se promovirati na međunarodnim sastancima projekta NewPilgrimAge te kroz cijeli projekt koji traje do 30.05.2020. godine, ali i u daljnjem njegovanju i razvoju svetomartinske baštine Grada Dugog Sela na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini.

Odluka o izboru najbolje ideje ( i/ili najboljih ideja) objavit će se na web-u Grada Dugog Sela najkasnije u roku 30 dana od dana isteka roka za prijavu ideja.

Odluku o izboru najbolje ideje donosi Gradonačelnik Grada Dugog Sela na prijedlog Povjerenstva za odabir najbolje ideje.

 

Pitanja i dodatne informacije o Natječaju mogu se uputiti na mail: zvjezdana.budorklaric@dugoselo.hr

 

KLASA: 023-01/18-01/165

URBROJ:238/07-01-05/02-18-1

Dugo Selo, 28.06.2018.

 

                                    Gradonačelnik

Nenad Panian, dr.med.dent,v.r.

Skip to content