Niže cijene odvoza komunalnog otpada

Stupanjem na snagu novog Zakona o porezu na dodanu vrijednost (NN RH br.: 73/1399/13148/13153/13143/14115/16) od 1. siječnja ove godine smanjena je stopa poreza na dodanu vrijednost za davanje javne usluge sakupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i odvojenog sakupljanja otpada prema posebnom propisu, sa 25% na 13%, stoga je  napravljena korekcija Cjenika usluga sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja otpada Dugoselskog komunalnog centra d.o.o., stoji u priopćenju DKPC-a. Korekcija Cjenika je napravljena samo u dijelu koji se odnosi na obračun poreza na dodanu vrijednost, a cijena usluge bez poreza na dodanu vrijednost je ostala nepromijenjena, osim sitnih promjena koje su nastale zbog zaokruživanja vrijednosti kako bi ukupna cijena pojedine usluge bila bez iznosa u lipama.

Novi Cjenik u prilogu.Skip to content