Nova javna rasprava za XIII. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela

Grad Dugo Selo je u provedenoj javnoj raspravi za XIII. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela zaprimio 17 prigovora na prijedlog Plana.

Većina prigovora odnosila se na predviđenu širinu novih ulica te na zahtjeve za proširenje građevinskog područja na privatne čestice. Izrađivač plana provest će  stručnu analizu zaprimljenih prigovora te će predložiti one za koje se utvrdi da se mogu prihvatiti. Nakon provedene analize, u slučaju potrebe, održat će se nova javna rasprava na kojoj će se moći raspravljati samo o prihvaćenim izmjenama. Nova javna rasprava bit će oglašena na stranici Grada, Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine te u javnom glasilu.Skip to content