O B A V I J E S T O PRISTUPANJU SPORAZUMU O OTPISU DUGA

O B A V I J E S T

 O PRISTUPANJU SPORAZUMU O OTPISU DUGA

 

1. Obavještavaju se građani da su GRAD DUGO SELO i trgovačka društva: DUKOM d.o.o., DUKOM PLIN d.o.o. i DUGOSELSKI KOMUNALNI I PODUZETNIČKI CENTAR d.o.o. pristupili Sporazumu o mjerama za ublažavanje financijskih teškoća određenog dijela građana koji su ovršenici u postupcima prisilne naplate tražbina male vrijednosti na novčanim sredstvima (u daljnjem tekstu: Sporazum).

2. Prema odredbama Sporazuma i Protokola Ministarstva socijalne politike i mladih o postupku provedbe Sporazuma o mjerama za ublažavanje financijskih teškoća određenog dijela građana koji su ovršenici u postupcima prisilne naplate tražbina male vrijednosti na novčanim sredstvima od 23. siječnja 2015. godine (u daljnjem tekstu: Protokol) pravo na otpis duga imaju dužnici fizičke osobe, državljani Republike Hrvatske, prema sljedećim kriterijima:

Kriterij A – dužnici koji su korisnici novčanih naknada sustava socijalne skrbi: zajamčena minimalna naknada, pomoć za uzdržavanje ili osobna invalidnina;

Kriterij B – dužnici čija mjesečna primanja u posljednja 3 mjeseca koji prethode podnošenju zahtjeva, ne prelaze 2.500,00 kuna za samca, odnosno 1.250,00 kuna po članu kućanstva, a koji:

nemaju u vlasništvu drugu nekretninu osim one u kojoj žive,

nemaju u vlasništvu drugu imovinu koju bi mogli koristiti ili prodati u svrhu podmirenja duga, bez ugrožavanja osnovnih životnih potreba; i

nemaju oročena sredstva, ugovor o stambenoj štednji i/ili depozit u kreditnoj uniji (osim onih dužnika čija su navedena sredstva ovršena u cijelosti, ali su i dalje blokirani računi jer je iznos duga bio veći od iznosa raspoloživih na računima za navedene svrhe).

Sukladno uvjetima iz Sporazuma i Protokola otpisati se mogu dugovi građana kojima je  na dan 30. rujna 2014. godine račun blokiran dulje od 360 dana te koji su evidentirani u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje kod Financijske agencije dulje od 360 dana, a ukupan dug za glavnicu i sve troškove, bez kamata iznosi najviše 35.000,00 kuna, kumulirano po svim vjerovnicima; s time da se najviše 25.000,00 kuna odnosi na dug prema vjerovnicima skupine A (trgovačka društva i pravne osobe od strateškog interesa za RH, trgovačka društva od posebnog interesa u kojima RH ima većinski udio te trgovačka društva i javne ustanove koje je osnovala RH) i istovremeno najviše 10.000,00 kuna prema vjerovnicima skupine B (pravne osobe osim onih koje pripadaju u skupinu A, slobodna zanimanja i osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost obrta, odnosno banke, teleoperateri, gradovi i ostali vjerovnici koji su pristupili Sporazumu). Ukoliko je vjerovnik pružatelj telekomunikacijskih usluga, kumulativni dug građana prema svim vjerovnicima (i skupine A i skupine B) ne smije biti veći od 10.000,00 kuna.

3. Dužnici prema kriteriju A, zahtjev s pripadajućom dokumentacijom podnose najkasnije do 02. travnja 2015. godine.

Dužnici Grada Dugog Sela zahtjev dostavljaju neposredno u sobu 8, potkrovlje, na adresi: Grad Dugo Selo, Josipa Zorića 1, Dugo Selo ili putem pošte na adresu: Grad Dugo Selo, Upravni odjel za gospodarstvo i financije, Josipa Zorića 1, 10370 Dugo Selo.

Dužnici trgovačkih društava zahtjev s pripadajućom dokumentacijom dostavljaju neposredno ili putem pošte na adrese: DUKOM d.o.o., Josipa Zorića 70, 10370 Dugo Selo; DUKOM PLIN d.o.o., Josipa Zorića 106, 10370 Dugo Selo, odnosno DUGOSELSKI KOMUNALNI I PODUZETNIČKI CENTAR D.O.O., Antuna Mihanovića 1, 10370 Dugo Selo.

4. Dužnici prema kriteriju B, zahtjev s pripadajućom dokumentacijom podnose u razdoblju od 03. travnja do 30. lipnja 2015. godine.

Zahtjev i pripadajuća dokumentacija dostavljaju se prema mjestu prebivališta ovlaštenom centru za socijalnu skrb. Nakon što ovlašteni centar za socijalnu skrb potvrdi ispunjava li podnositelj zahtjeva uvjete prema kriteriju B, dužnik dostavlja dokumentaciju na adrese vjerovnika iz prethodne točke.

5. Zahtjev s pripadajućom dokumentacijom predaje se na propisanom obrascu – obrazac ZOD – Zahtjev za otpust/otpis duga odnosno odgodu ovrhe, koji je dostupan na web stranicama Vlade Republike Hrvatske, Ministarstva socijalne politike i mladih, FINA-e, centara za socijalnu skrb, kao i na službenoj web stranici Grada Dugo Selo.

6. Korisne informacije vezane za postupak podnošenja zahtjeva za otpust/otpis duga odnosno odgodu ovrhe, mogu se pronaći na web stranici Ministarstva socijalne politike i mladih putem linka: http://www.mspm.hr/otpis_dugova.

7. Obrazac zahtjeva ZOD i „Koraci za novi početak“ Ministarstva socijalne politike i mladih prilog su ove obavijesti.

 

Obrazac ZOD – Zahtjev za otpis

Ministarstvo socijalne politike i mladih – KORACI ZA NOVI POČETAKSkip to content