Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst) i članka  64.  Statuta Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 1/13),  gradonačelnik Grada Dugog Sela, donosi

 

O D L U K U

o sufinanciranju kastracije ženki pasa i mačaka

 

Članak 1.

Grad Dugo Selo u 2016. godini sufinancirati će kastraciju ženki pasa i mačaka u vlasništvu građana koji imaju prebivalište na području Grada Dugog Sela.

 

Članak 2.

U Proračunu Grada Dugog Sela za namjenu navedenu u članku 1. ove Odluke Grad Dugo Selo osigurao je sredstva u visini 10.000,00 kn.

 

Članak 3.

Grad Dugo Selo sufinancirat će kastraciju ženki pasa i mačaka u 2016. godini do visine osiguranih sredstava i to u visini 200,00 kuna za jednu kastriranu ženku psa po vlasniku, te 100,00 kuna za jednu kastriranu ženku mačke po vlasniku.

 

Članak 4.

Grad Dugo Selo će na zahtjev vlasnika ženke psa ili mačke, u slučaju da isti u tekućoj godini nije iskoristio pravo na sufinanciranje temeljem ove Odluke, te da nisu iskorištena osigurana sredstva, izdati Potvrdu o ostvarenom pravu na sufinanciranje kastracije ženki pasa i mačaka.

 

Članak 5.

Vlasnik kastrirane životinje ostvaruje pravo na povrat sredstava za kastraciju temeljem Potvrde o ostvarenom pravu na sufinanciranje kastracije ženki pasa i mačaka, ovjerenog računa za obavljenu kastraciju od pravne osobe registrirane za obavljanje veterinarskih usluga te osobne iskaznice kojom dokazuje prebivalište na području Grada Dugog Sela.

 

Članak 6.

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo i financije.

 

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Grada Dugog Sela.

 

 

Gradonačelnik

 

Stipo Velić, dipl.ing.

KLASA: 363-05/16-02/01

URBROJ: 238/07-01-06/01-07-16-1

Dugo Selo, 02.01.2016.

 

Skip to content