OBAVIJEST o konstituiranju Savjeta mladih Grada Dugog Sela

 

 

 

 

 

  Upravni odjel za poslove

Gradskog vijeća i Gradonačelnika

 

KLASA: 021-05/20-01/48

URBROJ: 238/07-04/01-20-5

Dugo Selo, 07. listopada 2020. god.

 

 

Na temelju članka 6. stavka 6. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela broj 4/14) daje se

 

 

OBAVIJEST

 

 o konstituiranju Savjeta mladih

Grada Dugog Sela

 

 

Savjet mladih Grada Dugog Sela konstituiran je 06. listopada 2020. godine, izborom Ane Ivanda za predsjednicu.

 

  Ova obavijest o konstituiranju objavit će se na mrežnim stranicama Grada Dugog Sela.

 

 

Pročelnik

Mladen Šestan, dipl. iur., v.r.

 

 Skip to content