Obavijest za održavanje parcela na području Grada Dugog Sela

Obavještavaju se vlasnici, suvlasnici, korisnici parcela (zemljišta) da prema Odluci o komunalnom redu (Službeni glasnik Grada Dugog Sela 4/19) članak 14. „Vrtove, dvorišta, livade, voćnjake, vinograde, živice, zelene površine ispred objekata uz javne površine, kao i neizgrađena zemljišta moraju održavati vlasnici ili korisnici“. Ukoliko vlasnici, suvlasnici, korisnici ne održavaju i ne pokose svoje parcele (zemljište) komunalni redari će postupiti prema prekršajnim odredbama Odluke o komunalnom redu (Službeni glasnik Grada Dugog Sela 4/19), članak 60. stavak 1.,2.,3.,4., a u svezi točke 1., te će kazniti vlasnika, suvlasnika, korisnika novčanom kaznom do 2.000,00 kuna fizičke osobe, a novčanom kaznom do 5.000,00 kuna pravnu osobu.Skip to content