Odbor za financije i proračun o I. izmjenama i dopunama gradskog proračuna za 2017. godinu

Tema današnje sjednice Odbora za financije i proračuna Grada Dugog Sela pod predsjedavanjem Ivice Bošnjaka bila I. izmjena i dopuna proračuna Grada Dugog Sela za ovu godinu. Članovima Odbora prvi rebalans prezentirala je voditeljica Odjela za računovodstvo Marica Knezić. „Prvim rebalansom povećali su se prihodi i primici, rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine, te se predlaže usklađenje stavaka po Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i dopuna ostalih Programa, te usklađenje pojedinih rashoda i izdataka po procjeni do kraja proračunske godine u kojima su pobliže obrazložene izmjene i dopune“, navela je Knezić. Nadalje, navela je također kako prihodi i primici iznose 70.445.805 kuna, a planirani manjak 1.168.400 kuna te je ukupan plan 69.277.405 kuna. Planirana raspoloživa proračunska sredstva iznose 64.501.805 kuna, a planirani manjak 700.000 kuna. S obzirom da je za 2016 godinu ostvaren višak prihoda od 1.848.040 kuna predložene su izmjene proračuna. Povećanje prihoda iskazano je za prihod od komunalnog doprinosa koji je usklađen sa trenutnim potraživanjima i procjenom naplate do kraja godine.

Rashodi i izdaci iznose 69.277.405 kuna, a ovim rebalansom predlaže se povećanje za 2.038.768 kuna. Ovo povećanje rashoda odnosi se na potrebe koje su iskazane u rebalansima pojedinih programa. Programom Gradnje uređaja i objekata komunalne infrastrukture planira se povećanje za 580.000 kuna, a odnosi se na povećanje projektiranja nogostupa u naselju Leprovica, uređenje prilaza i nogostupa prilikom asfaltiranja Zagrebačke ulice u Dugom Selu, na obnovu Kumrovečke ulice. Zatim, za razvoj sustava vodoopskrbe i odvodnje planirano je povećanje od 750.000 kuna za Ferenčakovu ulicu gdje se planiraju sredstva potpore za izvođenje radova. Za tekuće investicijsko održavanje objekata planiraju se povećanje o 160.000 kuna i to radi uređenja Gradske vijećnice i rušenja objekta kod Glazbene škole. Za Dom veterana planirano je povećanje od 52.020 kuna; za rekonstrukciju Omladinske ulice u velikoj Ostrni planirano je povećanje za 80.260 kuna sukladno prijavi na natječaj. Zatim, za izgradnju Društvenog doma u Maloj Ostrni smanjena su sredstva za izgradnju u iznosu od 549.760 kuna, s obzirom da se tek u drugoj polovici godine očekuje otvaranje natječaja na koji bi se ovaj projekt prijavio te se u ovoj godini ne može izvesti veći obim radova. A za izgradnju društvenog doma u Lukarišću povećana su sredstva za 244.500 kuna prema prijavi na natječaj i obimu mogućih izvedenih radova u ovoj godini.

Sredstva za šport povećana su za 49.145 kuna što se odnosi na povećanje kapitalne donacije Sportskom centru za rekonstrukciju objekta stare škole u Velikoj Ostrni koja se koristi za potrebe NK Ostrna u predviđenom postotku financiranja iz proračuna. Sredstva rashoda za Dječji vrtić povećavaju se za iznos od 459.700 kuna i to: – smanjuje se sredstva za radove obnove objekta u Lukarišću u iznosu od 332.300 predviđena preko natječaja EU i planiraju se sredstva u iznosu od 333.000 kuna od donacija prema natječaju za energetsku obnovu vanjske ovojnice objekta i sustava grijanja. Planiraju se sredstva i za antistres podloge na igralištu dječjeg vrtića u iznosu od 94.000 kuna iz doniranih sredstava. Za financiranje kod izgradnje dvorane Srednje škole planira se 200.000 kuna pomoći za komunalni doprinos. Za obnovu objekta Glazbene škole smanjena su sredstva u iznosu od 399.597 kuna, s obzirom da će Glazbena škola provesti natječaj za radove na obnovi krovišta škole i za to su joj povećana sredstva iz proračuna za 150.000 kuna. U Pučkom učilištu planirano je povećanje rashoda za 232.500 kuna , a odnosi se na kupnju vozila u iznosu od 100.000 kuna s obzirom da je postojeće vozilo staro i stalno su potrebni popravci koji su sve više neisplativi s obzirom na starost vozila. Za susret likovnih umjetnika planira se povećanje u iznosu od 15.000 radi materijala na kojem bi radili umjetnici. Kazališni programi povećani su za 10.000 kuna radi planiranja izvođenja kazališta na otvorenom. Održavanje manifestacija povećava se za 10.000 kuna odnosno prema planu troškova koji su revidirani. Sredstva za obilježavanje 50 godina izlaženja Dugoselske kronike povećana su za 34.000 kuna s obzirom da se u sklopu ove manifestacije planira održavanje koncerta. Program Izdavačka djelatnost odnosno aktivnost Izdavanje knjige – posavski zapisi povećava se za iznos 48.500 kuna za izdavanje navedene knjige, a financira se iz općine Rugvica.

Na sjednici je također bilo riječi o novom zakonu o lokalnim porezima koja će utjecati na odluku o gradskim porezima, a kojom se ukida porez na javne površine te porez na tvrtku, dok će porez na kuće za odmor provoditi do kraja ove godine, te od sljedeće, 2018. godine, također se ukida. Novina je što će porez na nekretnine biti gradski porez te će početi primjenjivati po utvrđenju vrijednosti boda za nekretnine, uz utvrđenje stanja i starosti nekretnine. „Radi se o zahtjevnom i kompleksnom poslu u kojem ćemo surađivati s Katastrom i Gruntovnicom, no s obzirom da na našem području je manji postotak neusklađenih podataka u zemljišno vlasničkim knjigama, vjerujemo kako ćemo u zadanom roku to ostvariti“, kazala je Knezić. Zakonska je obveza da Grad izda rješenja od 1. siječnja do najkasnije, do 31. prosinca 2018. godine.Skip to content