Odbor za proračun i financije suzdržan po pitanju prijedloga rebalansa proračuna za ovu godinu, kao i prijedloga proračuna za 2021. godinu

Pod predsjedavanjem Ivice Bošnjaka te u prisustvu predsjednika Gradskog vijeća Grada Dugog Sela Darjana Budimira, zamjenice gradonačelnika Jasminke Kokot Bambić i pročelnika za financije i proračun Deana Dragičevića danas je održana sjednica Odbora za proračun i financije. Članovi Odbora razmotrili su prijedloge prvih izmjena i dopuna proračuna za 2020. godinu te prijedlog proračuna za 2021. godinu koje je uvodno obrazložio pročelnik Dragičević.

Prema prijedlogu rebalansa ovogodišnji proračun smanjuje se za 23.275.380 kuna, odnosno ukupno iznosi 86.187.269 kuna. Kako je naveo pročelnik zbog prihoda od prodaje nefinancijske imovine prihodna strana proračuna za prihode od prodaje nefinancijske imovine, odnosno dobivenog sudskog spora nakon uravnoteženja povećana je 6.016.000 kuna, a s obzirom na kraj godine i nemogućnosti utroška sredstava do kraja godine sredstva se rezerviraju za nabavu nefinancijske imovine u 2021. godini.

Smanjenje prihoda iskazano je za komunalni doprinos za 2 milijuna kuna s obzirom da do kraja godine nema u najavi građenja nekih većih objekata, te je otežana naplata postojećih potraživanja. Planirana sredstva od HŽ-a za nadvožnjak su umanjena s obzirom da nije došlo do realizacije ovog projekta od strane HŽ-a. Planirani prihodi proračunskih korisnika su promijenjeni – Glazbena škola bilježi povećanje za 2.596.800 kuna, Dječji vrtić smanjenje za 1.065.320 kuna, Gradska knjižnica smanjenje 52.000 kuna i te Pučko otvoreno učilište smanjenje prihoda za 618.000 kuna. Do smanjenja prihoda proračunskih korisnika najvećim dijelom posljedica je epidemiološke situacije koja je ograničila njihove radne aktivnosti. Ukupni proračunski rashodi iznose 109.462.649 kuna, a ovim rebalansom predlaže se smanjenje za 23.275.3801 kuna. Najveće smanjenje rashoda bilježi Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo i to za 12.831.138 kuna, sukladno procjeni nastalih rashoda do kraja godine, a najviše vezano zbog projekata planiranih iz EU fondova. Ostali rashodi usklađeni su sa Programom gradnje i održavanja, te je učinjena preraspodjela troškova prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja. Rashodi Upravnog odjela za društvene djelatnosti smanjeni su za 9.646.861 kunu sukladno procjeni nastalih troškova do kraja godine, najvećim dijelom zbog projekata planiranih iz sredstava EU fondova, te sukladno zahtjevima proračunskih korisnika učinjena je preraspodjela unutar aktivnosti i projekata sukladno ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja Po proračunskim korisnicima rashodi su smanjeni za Dječji vrtić Dugo Selo u iznosu 1.257.170 kuna; za Glazbenu školu povećani za 2.609.300 kuna; za Gradsku knjižnicu smanjeni za 47.250 kuna te za Pučko otvoreno učilište 279.970 kuna.

Predsjednik Odbora Bošnjak podsjetio je kako „prethodni prijedlog izmjena proračuna krajem listopada nije bio usklađen sa zakonom te se sada dva tjedna prije kraja godine proračun balansira i usklađuje“, kompariravši kako je rebalans državnog proračuna donijet 11. studenoga. Iznio je kritiku kako uz predloženi prijedlog rebalansa nije podnijeto izvješće o izvršenju ovogodišnjeg proračuna. „Iznos koji je bio sporan u dijelu prihoda od prodaje nefinancijske imovine raspoređen je u ovom prijedlogu na aktivnost rezervirana sredstva od prodaje zemljišta što je urnebesno pogrešno planiranje i pokazatelj nepoznavanja proračunskih klasifikacija u dijelu kojim se određuje što je program, što je projekt, a što je aktivnost“. Bošnjak na kraju navodi da je rebalans ovaj puta izbalansiran, uravnotežen, no „neprimjeren je tajming donošenja istog na samom kraju godine“. Članovi su se izjasnili suzdržanim.

Prema prijedlogu proračuna za 2021. godinu ukupni prihodi i primici iznose 121.392.800 kuna. Prihodi poslovanja planiraju se u iznosu od 96.031.800 kuna proračuna, a u ovim prihodima planirani su porezni prihodi u iznosu od 44.050.080 kuna, i to porez i prirez na dohodak 39.349.080 kuna. Prihodi od potpora i pomoći iznose 35.391.770 kuna, a sastoje se od pomoći iz drugih proračuna u iznosu od 5.555.960 kn i odnose se na prihode od Županije i državnog proračuna. Prihodi od pomoći iz EU fondova iznose 25.783.810 kn za projekte. Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 2.067.950 kuna, a najznačajniji su planirani prihodi komunalne naknade u iznosu od 6.600.000 kuna, prihodi od komunalnog doprinosa od 3.000.000 kuna i prihodi iz cijene odvoza otpada 500.000 kuna. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su iznosu od 8.820.000 kuna, te planirano zaduživanje vezano za izgradnju komunalne infrastrukture u iznosu od 5.541.000 kuna. Ukupni prihodi proračunskih korisnika planirani su u iznosu od 7.088.370 kuna.

Rashodi i izdaci planirani su u iznosu od 120.912.800 kuna, a uvećano za manjak prihoda od 480.000 kuna iznose 121.392.800 kuna. Rashodi za zaposlene (plaće i doprinosi) zadržani su na nivou ranijih godina, a materijalni rashodi zadržani na nivou 2020. godine. Najveći dio troškova ovih rashoda odnosi se na Program održavanja komunalne infrastrukture. „Prijedlog proračuna za sljedeću godinu usklađen je s projektima prethodno prijavljenim na EU natječaje, kao i s novim projektima – dva nova“, istaknuo je pročelnik Dragičević.

„Prijedlog proračuna je ponovno predimenzioniran u svom ukupnom iznosu jer kada se pogledaju prethodna izvršenja proračuna ona se kreću oko 62, 65 milijuna kuna što je realni okvir. Suočit ćemo se ponovno s lošim izvršenjem proračuna. Planirano je zaduživanje od 5,5 milijuna kuna, dok se u projekcijama za 2022. i 2023. godinu planira prijenos sredstava što zakonom o proračunu nije dozvoljeno i upućuje na loše planiranje. Prihodi od pomoći planirano je 38,4 milijuna kuna, dok je izvršenje za prvu polovicu ove godine je 4,1 milijuna kuna, što govori ipak o prevelikim ambicijama. Proračun pati od predimenzioniranog planiranja“, komentirao je između ostalog predsjednik Bošnjak. Pročelnik ističe kako zbog određenih projekata, nekih starijih i vrlo sporih u realizaciji, kao što je nathodnik u Puhovu, proračun je planiran u „predimenzioniranom obliku“, dodajući kako će se asfaltiranje svih planiranih nogostupa financirati iz zaduženja.

Članovi Odbora su na kraju i uz prijedlog proračuna za 2021. godinu izjasnili suzdržano. Gradsko vijeće Grada Dugog Sela iste točke prijedloga proračunskih dokumenata razmatrat će na predstojećoj sjednici u utorak, 22. prosinca.Skip to content