Održana 15. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Dugog Sela : Prihvaćen proračun za 2019. godinu težak 116,8 milijuna kuna

Aktualna pitanja gradskih vijećnika

Danas je održana 15. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Dugog Sela pod predsjedavanjem Darjana Budmira, te u nazočnosti gradonačelnika Nenada Paniana, njegovih zamjenika Jasminke Kokot Bambić i Nikole Tominca, predstavnika gradskih službi i gradskih ustanova. Aktualni sat započeo je pitanjem vijećnice Renate Jelečki vezano uz projekt „Pravilno odvoji, čisti grad osvoji“, projekt održivog gospodarenja otpadom vrijednog 550.000 kuna uz sufinanciranje EU, a zanimalo ju je koje su sve aktivnosti do sada obavljene, kada planiraju organizaciju javnih tribina i kazališnih predstava. Pročelnik Dean Dragičević napomenuo je kako je tek krajem rujna krenula realizacija projekta, a prije 20-tak dana izabran je izvođač koji će prema programu nastaviti i sljedeće godine.
Vijećnik Siniša Kljajić upoznao je sve s tijekom osobne komunikacije s Ministarstvom državne imovine a vezano uz gospodarsku zonu Črnovčak i k.č. 2541 u k.o. Dugo Selo II. koja nije obuhvaćena u spomenutu zonu jer nije građevinska čestica, već poljoprivredno zemljište. Pročelnik Dragičević u daljnjem pojašnjenju istaknuo je da se radi o čestici u vlasništvu RH koja je poljoprivredno zemljište i kao takva ne može biti u darovnom ugovoru. „Cijela zona Črnovčak je u zoni građenja, osim te za koju je iskazana namjera gospodarskog objekata za kupnju. Stoga želimo da uđe u darovni ugovor jer prema Zakonu o poduzetničkim zonama Ministarstvo državne imovine je dužno darovati zemljište ukoliko je zona više od 66 posto asfaltirana. Sada čekamo mišljenje Ministarstva gospodarstva i poduzetništva da li ispunjavamo uvjete“, rekao je pročelnik. Vijećnika Sinišu Kljajića zanimalo je da li su suvlasnici POU Dugo Selo upoznati s investicijom izgradnji rampe za osobe s invaliditetom, na što je gradonačelnik Nenad Panian naveo da se radi o objektu koji je suvlasništvo triju jedinica lokalne samouprave, no zemljište na kojem je zgrada je u vlasništvu Grada Dugog Sela. Investicija se financira kroz projekt Radost življenja a za potrebe osoba s invaliditetom. Pročelnik Marijo Vinko precizirao je da je zgrada u vlasništvo POU, a zemljište u vlasništvu Grada te stoga investicija nije u koliziji.
Više o strategiji pametnog grada i zašto je prezentacija planirana 14. siječnja, a savjetovanje odmah za dva dana te zašto sredstva za ovaj projekt nisu vidljiva u proračunu za 2019. Godinu, zanimalo je vijećnicu Ivanu Krišto. Pročelnik Marijo Vinko napomenuo je da je njihova procjena bila da su dva dana dovoljna da zainteresirani građani nakon prezentacije upute svoje prijedloge, interese putem web obrazaca. Strategija se planirala u skladu s proračunom kroz rad gradskih odjela te u sklopu održavanja web stranice Grada. Donošenje Strategije je planirano na sljedećoj sjednici Gradskog vijeća, u ožujku sljedeće godine.
Vijećnica Vedrana Dragičević Borovec zanimalo je zašto projektom obnove fasade Dječjeg vrtića Dugo Selo nisu predviđeni svi potrebni radovi, na što je pročelnik Vinko naveo da se radi o radovima koji nisu bili predviđeni natječajnom dokumentacijom te da je očito došlo do greške u komunikaciji.
U projektima kanalizacije nema projekata za područje naselja Andrilovec, Prozorja i Donjeg Dvorišća, te zašto nisu u svim ulicama zamijenjene lampe javne rasvjete – bila su pitanja vijećnika Željka Remenara. Gradonačelnik Panian, nakon održane skupštine VIOZŽ naveo je da slijedi dopuna svih programa izgradnje kanalizacije te je istaknuo da će tražiti da Andrilovec dobije zaseban kolektor, Donje Dvorišće će biti povezano prema Brckovljanima, a Prozorje prema Zelini. Što se tiče lampi, pročelnik Vinko navodi da su takve lampe na privatnom zemljištu, no ispitat će svaki pojedinačni slučaj.
Problematiku nogostupa u Ulici Bože Huzanića aktualizirala je vijećnica Ivana Perković te prenijela nezadovoljstvo i negodovanje lokalnog stanovništva. Dogradonačelnik Nikola Tominac, također stanovnik iste ulice, kazao je kako se ne mogu poduzeti nikakve radnje uređenja prije nego drugi investitori i izvođači radova ne završe svoje radove. Očekuje se ponovo prekapanje ulice i obnova svih priključaka vodovoda, plinovoda i telefonskih priključaka stoga bi bilo suludo rješavati obnovu te ulice.
Božidar Cik upozorio je kako ove godine nema izgradnje niti jednog metra nogostupa, a radovi na kanalizaciji u Velikoj i Maloj Ostrni nisu obuhvatili male ulice, na što je zamjenik gradonačelnika Tominac podsjetio da se radi o projektu starom 10 godina, i ako je došlo do propusta, on je postojao i prije, no izostavljene ulice bit će uključene.
Vijećnik Ivan Gereci predložio je da se za kip Svetog Martina na Martin Bregu napravi procjena stanja jer drvo od kojeg je napravljeno je izloženo vremenskim uvjetima te očigledno propada, a predlaže i obnovu ploča europskog itinerera kod stare crkve. Zamjenik gradonačelnika Tominac kazao je da će se problem kipa riješiti u kontaktu s ekspertima, a gradonačelnik Panian najavljuje da će ploča biti obnovljena u sklopu obnove prostora stare crkve na Martin Bregu.
I.G.O.

Drugi rebalans ovogodišnjeg proračuna nije prihvaćen
Prijedlog drugog rebalansa ovogodišnjeg gradskog proračuna kojim se je ukupni proračunski okvir trebao smanjiti za 46.422.457 kuna (prvotno planirano 108.360.493 kune) te tim izmjenama iznositi 61.938.036 kuna, nije prihvaćen.

Prihvaćen proračun za 2019. godinu težak 116,8 milijuna kuna
Većinom glasova, uz jedan suzdržan, prihvaćen je proračun za 2019. godinu. Ukupni prihodi i primici iznose 116.861.474 kuna, pri čemu prihodi poslovanja u iznosu od 95.921.135 kuna. Planirani porezni prihodi u iznosu od 36.381.200 kuna i to porez i prirez na dohodak 31.680.200 kuna. Porez i prirez na dohodak planiran je za 2,78 posto više što je vezano za povećanje zaposlenosti i rast dohotka građana.
Napomenuo je kako je uračunat rast BDP-a za sljedeću godinu u proračunu RH od 2,9 posto. Prihodi od potpora i pomoći iznose 40,6 mil. kuna. Navedeni prihodi se sastoje od pomoći iz drugih proračuna u iznosu od 8 mil. kuna i odnose se na prihode od Županije i državnog proračuna kao sufinanciranje provedbe EU projekata. Prihodi od pomoći iz EU fondova iznose 30,6 mil.kuna. Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 2,2 mil.kuna. Od administrativnih pristojbi planirano je 10,7 mil.kuna, od čega je 6 milijuna komunalna naknada, a 4 milijuna kom.doprinos. Ukupni prihodi proračunskih korisnika planirani su u iznosu od 4,2 milijuna kuna.
Rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 116.291.474 kuna. Rashodi za zaposlene (plaće i doprinosi) u smislu visina plaća zadržani su na nivou ranijih godina. Kod rashoda koji su planirani za kapitalne projekte sredstvima EU fondova rezultat ostvarenja ovisi o odobrenim sredstvima na pojedinim natječajima. Projekti planirani u programu građenja ostvarit će se sukladno naplati komunalnih doprinosa i ostali prihoda koji su izvor za ostvarenje programa. Kod održavanja komunalne infrastrukture nivo održavanja planiran je na razini planiranih raspoloživih sredstava za realizaciju programa održavanja komunalne infrastrukture.
Izdvojeni su prihodi od poreza, koje se može planirati. Tako je ostvarenje bilo 29,5 mil.kuna, planirano je bilo 35,2 mil.kuna. Sada je 35 mil.kuna, do kraja godine planirano je 36 mil.kuna. Ovogodišnji gradski proračun realiziran je s 95 posto planiranih poreznih prihoda, stopostotnom realizacijom komunalne naknade te tek nešto manjom realizacijom prihoda od komunalnog doprinosa.
Grad je u tekućoj godini ostvario 16 milijuna kuna vrijednih projekata, od čega 4,1 milijun kuna otpada na sredstva dobivena iz EU fondova. Tako je Reciklažno dvorište u cijelosti plaćeno dok je za Omladinsku primljen avans od 1,8 milijuna kuna Ministarstva poljoprivrede. Kao usporedbu istakao je da u 2015. i 2016. godini nije bilo nikakvih povlačenja sredstava iz EU fondova, dok je Grad u 2017. godini dobio iz tih izvora svega 50.000 kuna.
Grad ponovno namjerava prijaviti sve do sada nerealizirane projekte, te su stoga planirana sredstva u UO za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo 53 milijuna kuna. Osim plana gradnje i plana održavanja izdvojeni su projekti Obilaznica Puhovec (14 milijuna kuna), energetske obnove zgrade Gradske uprave, Glazbene škole i Pučkog otvorenog učilišta, a riječ je o projektima koji bi se s 85 posto udjela trebali financirati iz Fondova EU. Gotovo 7 milijuna kuna planirano je za gospodarenje otpadom jer je potrebno nabaviti spremnike i vozila koja su potrebna za realizaciju projekta odvojenog prikupljanja otpada.
Identičan iznos izdvajanja predviđa se i za društvene djelatnosti od čega su najveći iznosi za KIC (14 milijuna kuna) i za rad dječjeg vrtića (preko 12 milijuna kuna). Predviđeno je 3 milijuna kuna za izgradnju pomoćnog igrališta NK Dugo Selo, s umjetnom travom. Većinu tog iznosa pokrit će Hrvatski nogometni savez. U sljedećoj godini planira se 470.000 kuna za rad Turističke zajednice, što bi trebalo biti dovoljno i za zapošljavanje profesionalca za turizam. Pitanje o zapošljavanjima potegli su vijećnik S.Kljajić i predsjednik GV-a D.Budimir. Kako je rečeno, planira se zapošljavanje u Odjelu za društvene djelatnosti koje godinama radi samo s jednim djelatnikom i pročelnikom. Najveći dio proračuna i proračunskih korisnika ide upravo kroz ovaj odjel. Što se tiče proračunskih korisnika, kako je dodala voditeljica Odsjeka za financije Marica Knezić većina sredstava odlazi u DV Dugo Selo zbog povećanih zahtjeva. Nadovezala se vijećnica Vedrana Dragičević Borovec, ujedno i predsjednica UV vrtića, koja je pojasnila kako se ne radi o zapošljavanjima već o asistentima za rad s djecom s poteškoćama u razvoju. Sada ih je tri, potrebna su još dva, radi se o ugovorima na određeno odnosno na razdoblje od jedne pedagoške godine. Također, u tijeku je natječaj za zapošljavanje u Gradskoj knjižnici što je već i ranije bilo u planu.
Predsjednik GV-a D.Budimir osvrnuo se na projekcije – za 2020. godinu iznos je 80 milijuna, a za 2021. 66 mil.kuna. Upola manji iznos nije posljedica manjka dugoročnih projekata već se to odnosi na 18 mil.kuna zaduživanja, 14 mil.kuna za KIC i isto toliko za Poduzetničku zonu te 7 mil. za gospodarenje otpadom, objasnio je Dragičević. Dva su projekta prijavljena, a što će se realizirati ne može se sada reći. Budimir je istakao i kronični nedostatak nogostupa, nema ni konkretnih mjera za poduzetnike, a smatra i kako nije vrijeme za povećanje mase plaća. Gradonačelnik Panian kazao je kako ova izvršna vlast radi u korist građana. Mora se imati predviđena sredstva ako se misli aplicirati na neki natječaj, dodao je.

Prihvaćena većina amandmana vijećničkih klubova
Prije proračuna na redu su bili amandmani. Klub vijećnika Drugo Selo podnio je 6 amandmana, od čega su dva povukli, jedan nije prihvaćen većinom glasova dok je tri gradonačelnik prihvatio. Vrijednost njihovih prihvaćenih amandmana je 95.500 kuna. Tako su povećana sredstva za rad Savjeta mladih; za POU Dugo Selo za održavanje ljetnog kina i to na stavci održavanje manifestacija; za sufinanciranje logopedskih tretmana. Glasanjem nije prihvaćen amandman za obnovu ograde oko igrališta Ostrna, povukli su amandman vezan za razvoj turizma te za odvodnju atmosferskih voda usmjeren za Andrilovec. Kako je pojasnio pročelnik Vinko to je moguće riješiti kroz održavanje.
Klub vijećnika HDZ, MB 365 dao je 9 amandmana. Dva su izglasana većinom glasova, jedan je povučen dok je ostale gradonačelnik prihvatio. Amandman za izgradnju rotora u Osječkoj, klub je povukao nakon objašnjenja da je ta ulica dio projekta RVS-a. Pojašnjeno je kako je bolje pričekati rebalans dok se ne riješi procedura s ViO ZŽ kako ne bi bilo problema kod prijave dokumentacije projekta, a i kako se ne bi uzimala sredstva za rekonstrukciju igrališta kod POU-a čija bi zgrada trebala dobiti energetsku obnovu. „Proračun je planiran u dosta velikom iznosu. Ocijenili smo da trebamo podržati proračun uz korekcije za njegovo unaprjeđenje. kazao je Budimir. Predložili smo amandmane za povećanje stipendija ove godine, za nogostupe u Ostrni, Puhovu (ul.B.Huzanića) i u Lukarišću (Ul.Ivice Lovrerića), povećali smo određena sredstva za vatrogasnu zajednicu, za sportsku zajednicu, izgradnju skate parka jer je dosta mladih ljudi to htjelo i povećali smo sredstva za produženi boravak u svim osnovnim školama tako da sada imamo sredstva i za OŠ Josipa Zorića“, izrazio je zadovoljstvo Budimir koji vjeruju u njihovu realizaciju početkom 2019. godine. Za ove stavke klub vijećnika HDZ,BM 365 osigurao je oko 3,5 milijuna kuna koji su postali sastavni dio novog proračuna.
Gradonačelnik je prihvatio amandman vijećnice S.Žuteković vrijedan 60.000 kuna, za sufinanciranje konzilijarnog dolaska SKZZ-traumatologa/ortopeda u DZ Dugo Selo zbog povećanja dostupnosti građanima.

amšSkip to content