Održana sjednica Gradskog vijeća Grada Dugog Sela

Gradski vijećnici na današnjoj 16. redovnoj sjednici Gradskog vijeća Grada Dugog Sela donijeli su odluku o dopunama odluke o donošenju Prostornog plana uređenja grada Dugog Sela koje se tiču izmjena u smislu građevinskog područja, a koja su i do sada bila na snazi. Naime, stupanjem na snagu Zakona o prostornom uređenju krajem 2013. godine propisana je obveza za dopunom Prostornog plana kojima su JLS dužne dopuniti prostorni plan na način da odrede neuređene dijelove građevinskih područja i izgrađene dijelove tih područja planirane za urbanu preobrazbu. Ovom izmjenom su obuhvaćena su sva naselja i građevinska područja određena važećim Prostornim planom. Donošenjem Zakona o prostornom uređenju za sva građevinska područja koja su određena kao planirana/neizgrađena, a za koje nije donijet UPU ili neki drugi dokument prostornog uređenja, onemogućen je postupak izdavanja akata o građenju osim zamjenske građevine. Prostornim planom omogućuje se izdavanje akata o građenju na građevinskom zemljištu koje je u naravi uređeno građevinsko zemljište, a nije predviđeno za urbanu obnovu. Granice neizgrađenih neuređenih dijelova građevinskih područja određene su na način da se omogući daljnji razvoj naselja, odnosno da se omogući planiranje i opremanje neizgrađenih dijelova građevinskih područja osnovnom infrastrukturom.

Vijećnici su također usvojili i zaključak o ispravci greške u odluci o donošenju izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela. Naime, izrađivač plana kod izrade II izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela, koje su donesene 2010. godine, napravio je pogrešku, odnosno nije uskladio tekstualni i grafički dio plana u odnosu na zahtjev stranke Krunislava Tarabe, tako da je u grafičkom dijelu plana ucrtana oznaka – građevinsko područje, a ne kako je stranka tražila gospodarska namjena i kako je prihvaćeno u tekstualnom dijelu plana. U međuvremenu Plan je mijenjan još dva puta: 2012. godine, ciljana Izmjena i dopuna i 2013. godine Izmjena i dopuna plana po zahtjevima stranaka, te nakon što je pogreška primijećena pokrenut je postupak ispravka.

 

Stanje sigurnosti na području PP Dugo Selo zadovoljavajuće

 

Načelnik Policijske postaje Dugo Selo Zdenko Harambaša informirao je vijećnike sa izvješćem o stanju sigurnosti na području ove policijske postaje tijekom 2014. godine po kojem je evidentirano ukupno 300 kaznenih djela, što je u odnosu na 2013. godinu smanjenje za 76 kaznenih djela (KD), odnosno za 20 posto. Do smanjenja je došlo u dijelu domene općeg kriminaliteta, imovinskih delikata i kaznenih djela na štetu maloljetnika. Od ukupno 300 KD u 2014. godini – 158 ih je riješeno, što čini 52,7 posto razriješenosti slučajeva. Blago povećanje zabilježeno je u prekršajima, ukupno 385, dok je u 2013. godine zabilježeno 366 prekršaja. U porastu su prekršaji iz Obiteljskog zakona. Prometne nesreće su u padu, kao i broj ozlijeđenih. U prošloj godini dogodile su se dvije prometne nesreće sa smrtno stradalim osobama, kao i u 2013. godini.

Policijska postaja Dugo Selo zadala si je u 2014. godini prioritet sprečavanje kaznenih djela provala u kuće, koja su i smanjena sa 76 u 2013. na 46 u 2014. godini. Imovinski delikti su smanjeni sveukupno za 30 posto. Kao drugi prioritet PP Dugo Selo je smanjenje krađe bicikala, koje u 2014. godini bilježi čak i blagi rast, zbog čega će se u ovoj godini pojačano postupati u cilju otkrivanja počinitelja.

Vezano uz policijsku akciju usmjerenu prema biciklistima koja je održana 24. ožujka, vijećnik Nenad Panian podražava akciju jer smatra kako je potrebno uvesti red u promet te da se vožnja biciklista na nogostupu bez obilježenih biciklističkih staza te „slaloma između auta i pješaka“, ne može tolerirati jer ugrožava prolaznike, kao i same bicikliste.

 

Razmatran rad starog i novog saziva Savjet mladih grada Dugog Sela

 

Vijećnici su na sjednici upoznati s izvješćem Savjeta mladih grada Dugog Sela za 2014. godinu kojeg je prezentirala nova predsjednica Savjeta koja je na tu dužnost izabran 25. rujna, dok je dvogodišnji mandat proteklom sazivu istekao 15. srpnja 2014. godine. Savjet je u prošlogodišnjem mandatu od 8 planiranih realizirao dva projekta – „Projekt vozi duže, a ne brže“ i Humanitarni koncert „Inati se Slavonijo“ kao pomoć za stanovnike poplavljenih područja Slavonije. Novi saziv Savjeta mladih donio je program rad i financijski plan za 2015. godinu, poboljšao internetsku stranicu i komunikaciju putem FB, te do kraja 2014. godine, u sklopu proslave Dana grada, 11. studenoga, realizirao Projekt „Line dance“ u suradnji s OŠ Ivana Benkovića, dok je predsjednica Matijaš dogovorila moguću suradnju Savjeta mladih općine Orle s dugoselskim Savjetom mladih.

Vijećnica Jasminka Kokot Bambić komentirala je kako je novi saziv krenuo s velikim ambicijama, no pri tome ne bi smjeli izgubiti iz vida osnovnu funkciju Savjeta – a to da je savjetodavno tijelo Gradskog vijeća te da osim zabave mladima ovog grada ponude edukativne sadržaje, kao što bi bila tribina o zapošljavanju mladih, samozapošljavanju i poticajima, predložila je Kokot Bambić. Isto je Matijaš prihvatila te dodala kako je u planu i organizacija tribine o psihologiji i depresiji kod mladih.

 

Prihvaćeno polugodišnje izvješće gradonačelnika

 

Većinom glasova vijećnika prihvaćeno je prošlogodišnje polugodišnje izvješće gradonačelnika Stipe Velića. Kao nositelj izvršne vlasti Grada gradonačelnik je  istaknuo neke od važnijih aktivnosti – kao što je svakodnevni monitoring ostvarivanja proračunskih sredstava, uz zalaganje za osiguranje dodatnih sredstava, između ostalog, prijavom projekata za sredstva Zagrebačke županije. Osim mjera za traženje dodatnih sredstava, poduzimale su se mjere za uštede u gradskom proračunu što se prvenstveno odnosi na nadzor nad radovima održavanja, koji većim dijelom obavljaju djelatnici Odsjeka za komunalno i stambeno gospodarstvo. Održano je više sastanaka s potencijalnim investitorima, udrugama, kao i s građanima Dugog Sela, koji su zatražili prijem kod gradonačelnika. Gradonačelnik održava stalne kontakte s Hrvatskim vodama, vezano za završetak izgradnje zatvorenog sustava odvodnje otpadnih voda Grada Dugog Sela i Općine Rugvica odnosno izgradnju nedostajuće crpne stanice-CS 12. Redoviti sastanci održavali su se s predstavnicima javnih poduzeća Dukom, Dukom plin i Dugoselski komunalni i poduzetnički centar, te ravnateljima ustanova u vlasništvu Grada Dugog Sela. Ovdje bih spomenuo da je izaslanstvo Grada Dugog Sela, gradonačelnik i predsjednik Gradskog vijeća, boravilo od 6. do 10. srpnja u službenom posjetu prijateljskoj Zajednici općina Kantona Saint Simon u Francuskoj u sklopu kontinuirane međunarodne suradnje koju Grad Dugo Selo njeguje s ovom francuskom zajednicom od 2007. godine, stoji u izvješću. Vijećnik Zvonko Novosel Dolnjak komentirao je kako isto izvješće nema obrazloženja, ne navodi rezultate pojedinih aktivnosti, sastanaka, kontakata, apliciranja na natječaje, ne navodi kolike su eventualne uštede u proračunu, te smatra da se izvješće bazira na konstatacijama.

 

Realizacija Programa gradnje komunalne infrastrukture u prošloj godini 7,1 milijun kuna

 

Prema programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu realizirano je 7,1 milijun kuna prihoda, dok je planirano 10,5 milijuna kuna. Razlika u iznosu od 4,4 milijuna kuna dogodila se uslijed smanjenih prihoda od komunalnog doprinosa (planirano 3,5 milijuna kuna, dok je ostvareno 3,4 milijuna), te su za 4,4 milijuna kuna umanjeni planirani prihodi iz proračuna, pojasnio je na sjednici pročelnik Marijo Vinko. Između ostalog rečeno je kako su se sredstva prikupljena temeljem Odluke o izdvajanju iz cijene komunalne usluge, a koja se odnose na prikupljanje otpada, koristila za izgradnju novih i postojećih radnih jama na odlagalištu Andrilovec. Radovi na otvaranju novih radnih jama nisu mogli biti završeni u potpunosti zbog loših vremenskih uvjeta, no oni bi, kako je najavio pročelnik, trebali početi za 10-tak dana. Cilj je sanirati odlagalište i u potpunosti zatvoriti kako profunkcionirao sustav gospodarenja otpadom u centrima za gospodarenje otpadom. Vijećnica Jasminka Kokot Bambić smatra kako realizacija programa gradnje iznosi 67 posto, te da „masa planiranih projekata  nije niti pokrenuta, što je loša budućnost za Grad“ s obzirom da će se propustiti brojni natječaji. „Očito je da se ulaže u asfaltiranje ulica jer takve investicije građani prvo uoče“, tvrdi Kokot Bambić. Programom održavanja komunalne djelatnosti planirano je 4,9 milijuna kuna prihoda, a ostvareno je 4,4 milijuna kuna, što je relativno dobra realizacija, ocijenio je pročelnik Vinko. „Tijekom cijele godine nastojalo se što racionalnije trošiti, no u nekim segmentima to nije bilo moguće“, naveo je između ostalog pročelnik Vinko, kao što je košnja javnih zelenih površina. Vijećnici su izvješća o programima gradnje i održavanja usvojili većinom glasova.

 

Ostale točke sjednice GV-a

 

Vijećnici su na sjednici usvojili zaključak o davanju odobrenja za izgradnju višestambene zgrade na k.č.br. 215/1, k.o. Dugo Selo I s obzirom da je odredbama za provođenje Prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela propisano kako je za izgradnju višestambenih zgrada, s najviše 8 stanova na području naselja Dugo Selo, Kopčevec i Lukarišće potrebno prethodno odobrenje Gradskog vijeća. Višestambana zgrada u Krapinskoj ulici udovoljava zadanim parametrima odredbi Prostornog plana te predviđa izgradnju 8 stanova.

Donijeta je i odluka o povjeravanju komunalnih poslova održavanja komunalne infrastrukture – održavanje fontane na temelju pisanog ugovora tvrtki Talan-promet d.o.o. iz Dugog Sela na rok od dvije godine.

Grad Dugo Selo djelomično ažurirao pitanje uređenja prometa na svom području i to kroz odluku o nerazvrstanim cestama i odlukom o komunalnom redu, ali za cjelovito rješavanje pitanja uređenja prometa na području grada bilo je potrebno izraditi posebnu odluku kojom će se regulirati pitanja uređenja prometa, što su vijećnici na ovoj sjednici i usvojili.

Grad Dugo Selo prenosi, bez naknade, za korist Republike Hrvatske, a na upravljanje HŽ-Infrastruktura d.o.o., za upravljanje, održavanje i izgradnju željezničke infrastrukture pravo vlasništva na k.č.br. 434/4, oranica Kopčevec, površine 7240 m2, upisano u zk. ul. broj 3692, k.o. Dugo Selo II, u svrhu rekonstrukcije postojećeg i dogradnju drugog kolosijeka pruge M201 (Gyekenyes)-DGBotovo-Koprivnica-Dugo Selo na dionici Dugo Selo – Križevci, odlučeno je također na sjednici Gradskog vijeća.

 

U Srednju glazbenu školu Dugo Selo omogućen upis za 20 učenika

 

S obzirom na proširenje djelatnosti Glazbene škole Dugo Selo, koja je osim osnovnoškolskog uvela i srednjoškolsko obrazovanje, utvrđena je struktura razrednih odjela i plan upisa u 1. razred Glazbene škole za školsku godinu 2015./2016. po kojem se za program srednje škole omogućuje upis 20 učenika (po smjerovima – flautist 4 učenika, kontrabasist 1 učenik, tamburaš 8 učenika, violinist 4 učenika i klavirist 4 učenika). Svoju suglasnost na isto jednoglasno su dali gradski vijećnici. „Glazbenu školu trenutno pohađa 113 učenika u 11 razrednih odjeljenja. Plaće 10 profesora predavača pokriva Ministarstvo kulture, dok su na gradskom proračunu plaće tri djelatnika Škole – ravnatelja, tajnika i domara“, istaknuo je i ovaj puta pročelnik za društvene djelatnosti  Veljko Bertak, kao odgovor na pitanje vijećnika Stjepana Novosela. Na njegov prijedlog da se prilikom upisa djeci, učenicima s područja grada Dugog Sela omogući prvenstvo upisa, u donosu na učenike koji dolaze s ostalih područja, pročelnik Bertak upozorio je na diskriminaciju. Pročelnik na kraju navodi kako 95 posto učenika dolazi s područja grada Dugog Sela,  preostali postotak čine učenici iz susjednih općina.Skip to content