Održano javno izlaganje o prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Dugog Sela

U procesu javne rasprave o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela i Strateške studije o utjecaju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela na okoliš koja će potrajati do 2. srpnja ove godine, jučer je za sve zainteresirane građane održano javno izlaganje u Gradskoj vijećnici Grada Dugog Sela.

Izlaganju je ispred Grada Dugog Sela nazočio predsjednik Gradskog vijeća Grada Dugog Sela Darjan Budimir, njegov zamjenik Ivan Šajković, pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo Marijo Vinko, kao i predstavnici tvrtke izrađivača prostorno planske dokumentacije – Jurcon projekt d.o.o. i Vita projekt d.o.o. iz Zagreba. Kako je istaknuto, izmjene i dopune PP uređenja grada Dugog Sela, kao i pripadajuće Strateške studije o utjecaju izmjena i dopuna PPUGDS se pokreću na inicijativu Grada Dugog Sela, a radi usklađivanja. Tako je predložena nova zona izdvojenog građevinskog područja izvan naselja sportsko rekreacijske namjene za aquapark, nova površina ugostiteljsko turističke namjene unutar naselja (površina je unutar zone zabrane gradnje-MORH) te nova zona gospodarske ugostiteljske turističke namjene – kamp (kod jezera Ciglana 3). Također, planirana je prometna mreža unutar zone TEMPO, prenamjena iz E5-površina za iskorištavanje mineralnih sirovina – ciglarska glina (TEMPO) u zonu proizvodne namjene. U Kopčevcu planirano je proširenje izdvojenog građevinskog područja izvan naselja, proširenje izdvojenog građevinskog područja izvan naselja sportsko-rekreacijske namjene sportsko rekreacijskog centra u Puhovu. Novim izmjenama planirana je i nova zona izdvojenog građevinskog područja izvan naselja gospodarska-proizvodna i to za sunčane elektrane u Maloj Ostrni. Planirano je i proširenje groblja Dugo Selo na južnoj strani. Od prometne infrastrukture planirano je produženje trase ceste ispod poduzetničke zone Črnovčak sa spojem na planiranu županijsku cestu te spojna cesta Grada Dugog Sela na planiranu županijsku cestu koja se spaja na rotor kod IKEA-e. Između ostalog još planira se skraćenje trase planirane županijske ceste južno od željezničke pruge Dugo Selo-Novska, zatim pješačka i kolna prometnica u zoni Puhovec-sjever (ispod željezničke pruge), ucrtava se spojna cesta nadvožnjaka za naselje Velika Ostrna (k.o. Dugo Selo, k.o. Ostrna) prema Idejnom projektu spojne ceste. Također proširuju se GP naselja prema zahtjevima fizičkih i pravnih osoba – proširenja u GP naselja – Dugo Selo, Kozinščak, Donje Dvorišće, Leprovica, Lukarišće, Mala Ostrna, Prozorje, Velika Ostrna.

Svi zainteresirani građani do zaključno 2. srpnja ove godine mogu dobiti uvid u elaborate prijedloga prostorno planskih dokumenata i to u Gradskoj vijećnici Grada Dugog Sela, Zorićeva 1, svakog radnog dana od 8 do 15 sati. Isto tako do tog roka mogu svoje pisane prijedloge, mišljenja, prijedloge i primjedbe unijeti u knjigu primjedbi koja se nalazi na mjestu uvida u Gradskoj vijećnici ili pismeno dostaviti na adresu Grada Dugog Sela, također zaključno do 2. Srpnja ove godine.Skip to content