P O Z I V na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje) i intervju za prijam u službu računovodstvenog referenta – administratora u Upravnom odjelu za gospodarstvo i financije

 

Temeljem članka 20., 22. i 23. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine”, broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu, objavljenog dana 29. srpnja 2020. godine u Narodnim novinama i na interntskim stranicama Grada Dugog Sela, objavljuje

 

P O Z I V

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje)

i intervju za prijam u službu

računovodstvenog referenta – administratora

u Upravnom odjelu za gospodarstvo i financije

 

 

Povjerenstvo je uvrdilo listu kandidatkinja prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem, kako sljedi:

1. MARIO MLINAREK, Savska 2, 10 370 Dugo Selo

 

Prethodno navedeni kandidat poziva se na pisano testiranje i intervju.

Pisano testiranje održat će se dana 17. kolovoza 2020. godine (utorak) u 8,00 sati u Maloj vijećnici Grada Dugog Sela u Ulici Josipa Zorića 1/I, Dugo Selo.

Prilikom dolaska je potrebno javiti se u sobu broj 39 (1. kat).

Kandidat koje pristupi testiranju obvezan je predočiti identifikacijsku ispravu.

Pisano testiranje će trajati maksimalno 60 minuta.

Smatra se da je kandidat koji ne pristupi pisanom testiranju povukao prijavu na natječaj.

Za svaki dio prijave (pisano testiranje i intervju) kandidatu se dodjeljuje određeni broj bodova od 1 do 10.

Intervju se provodi samo s kandidatom koje je ostvario najmanje 50% ukupnog broja bodova na testiranju, i to isti dan u 10,00 sati.

 

Pravni izvori za pripremanje kandidatkinja za pisanu provjeru znanja su sljedeći:

1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

(NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19)

2. Zakon o porezu na dohodak (NN 115/16, 106/18, 121/19 i32/20)

3. Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u razdoblju 2014 – 2020 (NN 92/14)

4. Poznavanje rada na PC

 

PRAVILA TESTIRANJA:

 

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta, te će po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata, biti podijeljena pitanja.

Na pisanoj provjeri znanja kandidat može osvojiti od 1 do 10 bodova. Smatra se da je kandidat uspješno položio testove ako iz svakog dijela provjere znanja ostvari najmanje 50% na testiranju. S kandidatom koji uspješno položi testove provest će se intervju (razgovor). Na interjuu kandidat može osvojiti od 1 do 10 bodova. Mogući maksimalni broj ostvarenih bodova je 30 bodova.

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

– koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,

– koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,

– napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija,

– razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji način remetiti koncentraciju kandidata.

 

 

Ukoliko kandidat prekrši naprijed navedena pravila biti će udaljen s provjere znanja, a njegov rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocjenjivati.

 

KLASA: 112-01/20-01/03

URBROJ: 238/07-20-13

 

Dugo Selo, 10. kolovoza 2020.

  Povjerenstvo za provedbu Oglasa:

Zvjezdana Budor Klarić

Marica Knezić

Marica Pokas

 

DOSTAVLJENO:

1. Web Grada Dugog Sela

2. Oglasna ploča Grada Dugog Sela, ovdje

3. U spis, ovdje

 

 

Objavljeno na oglasnoj ploči Grada Dugog Sela i na web stranici Grada Dugo Sela,

dana 10. kolovoza 2020. godine.

 

 

 

 

 

 Skip to content