Na temelju članka 64. stavka 3. točke 28. Statuta Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela broj 1/13.), gradonačelnik Grada Dugog Sela 05. prosinca 2016. godine, donio je

P L A N

normativnih aktivnosti Grada Dugog Sela u 2017. godini

I.

    Donosi se Plan normativnih aktivnosti Grada Dugog Sela u 2017. godini, a koji sadrži naznaku akata za koje se prije donošenja planira provođenje savjetovanja s  javnošću, kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba.

II.

    Popis akata s naznakom za koje se akte prije donošenja planira provođenje savjetovanja s javnošću, sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13. i 85/15), nositelji izrade akta i donositelji akta iskazani su u tabeli, koja je sastavni dio Plana iz točke I. ovog Zaključka.

III.

    Zadužuju se upravni odjeli Grada Dugog Sela za provođenje savjetovanja s   javnošću sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama i Statuta Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela broj 1/13.), a na temelju ovog Plana.

IV.

Ako se tijekom godine ukaže potreba za izradom akta, koji nije predviđen Planom i za koji se prije donošenja, sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama, provodi postupak savjetovanja s javnošću, upravni odjeli Grada Dugog Sela provest će postupak savjetovanja s javnošću, sukladno točki III. ovog Plana.

IV.

Ovaj Plan objavit će se u Službenom glasniku Grada Dugog Sela i na web stranici  Grada Dugog Sela www.dugoselo.hr.

KLASA: 023-01/16-01/256

URBROJ: 238/07-01-04/04-16-1
Dugo Selo, 05. prosinca 2016.

                  Gradonačelnik

Grada Dugog  Sela
Stipo Velić, dipl. ing.

PLAN

NORMATIVNIH AKTIVNOSTI GRADA DUGOG SELA

U 2017. GODINI

 

Redni

broj

       Naziv akta Nositelj izrade nacrta prijedloga akta (gradski upravni odjel) Donositelj  akta

(Gradonačelnik/

Gradsko vijeće)

Okvirno vrijeme savjetovanja
1. Odluka o socijalnoj skrbi Grada Dugog Sela Upravni odjel za društvene djelatnosti Gradsko vijeće I. tromjesečje  2017. godine
2. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Dugog Sela Upravni odjel za poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika Gradsko vijeće I. tromjesečje  2017. godine
3. Odluka o  komunalnom doprinosu Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša,  komunalno i stambeno gospodarstvo Gradsko vijeće II. tromjesečje  2017. godine
4. I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Dugog Sela za 2017.godinu Upravni odjel za gospodarstvo i financije Gradsko vijeće III. tromjesečje  2017. godine
5. I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Grada Dugog Sela za 2017. godinu Upravni odjel za društvene djelatnosti Gradsko vijeće III. tromjesečje  2017. godine
6. I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u  predškolskom odgoju i  obrazovanju i školstvu Grada Dugog Sela  za 2017. godinu Upravni odjel za društvene djelatnosti Gradsko vijeće III. tromjesečje  2017. godine
7. I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Dugog Sela za 2017. godinu Upravni odjel za društvene djelatnosti Gradsko vijeće III. tromjesečje  2017. godine
8. I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu Grada Dugog Sela za 2017. godinu Upravni odjel za  društvene djelatnosti Gradsko vijeće III. tromjesečje  2017. godine
9. I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša,  komunalno i stambeno gospodarstvo Gradsko vijeće III. tromjesečje  2017. godine
10. I. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša,  komunalno i stambeno gospodarstvo Gradsko vijeće III. tromjesečje  2017. godine
11. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova Gradskog vijeća izabranih s liste grupe birača za 2017. godinu Upravni odjel za poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika Gradsko vijeće III. tromjesečje  2017. godine
12. Proračun Grada Dugog Sela za 2018. s projekcijama za 2019. i 2020. godinu Upravni odjel za  gospodarstvo i financije Gradsko vijeće IV. tromjesečje  2017. godine
13. Odluka o izvršenju Proračuna Grada Dugog Sela  za 2018.godinu Upravni odjel za  gospodarstvo i financije Gradsko vijeće IV. tromjesečje  2017. godine
14. Program javnih potreba u kulturi Grada Dugog Sela za 2018. godinu Upravni odjel za društvene djelatnosti Gradsko vijeće IV. tromjesečje  2017. godine
15. Program javnih potreba u  predškolskom odgoju i  obrazovanju i školstvu Grada Dugog Sela  za 2018. godinu Upravni odjel za društvene djelatnosti Gradsko vijeće IV. tromjesečje  2017. godine
16. Program javnih potreba u socijalnoj skrbi    Grada Dugog Sela za 2018. godinu Upravni odjel za društvene djelatnosti Gradsko vijeće IV. tromjesečje  2017. godine
17. Program javnih potreba u sportu Grada Dugog Sela za 2018. godinu Upravni odjel za društvene djelatnosti Gradsko vijeće IV. tromjesečje  2017. godine
18. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo Gradsko vijeće IV. tromjesečje  2017. godine
19. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo Gradsko vijeće IV. tromjesečje  2017. godine
20. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova Gradskog vijeća izabranih s liste grupe birača za 2018. godinu. Upravni odjel za poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika Gradsko vijeće IV. tromjesečje  2017. godine
21. Program rada Gradskog vijeća Grada Dugog Sela za 2018. godinu Upravni odjel za poslove Gradskog vijeća

i Gradonačelnika

Gradsko vijeće IV. tromjesečje  2017. godine
22. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Dugog Sela za 2018.  godinu Upravni odjel za društvene djelatnosti Gradsko vijeće IV. tromjesečje  2017. godine
Skip to content