PONOVNA JAVNA RASPRAVA PRIJEDLOGA IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA DUGOG SELA

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

GRAD DUGO SELO

Upravni odjel za prostorno uređenje,
zaštitu okoliša, komunalno
i stambeno gospodarstvo
KLASA: 350-02/17-01/13
URBROJ: 238/07-06/01-19-72
Dugo Selo, 09.08.2019.

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13., 65/17. i 39/19.) i Zaključka o utvrđivanju Prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela KLASA:350-02/17-01/13 URBROJ: 238/07-01-06/01-19-71 od 06.08.2019. godine, Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo Grada Dugog Sela, objavljuje

PONOVNU JAVNU RASPRAVU
PRIJEDLOGA IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA
GRADA DUGOG SELA

Ponovna Javna rasprava o prijedlogu Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela provest će se u trajanju od 10 dana, odnosno od 19.08.2019. do 28.08.2019. godine.
Tijekom trajanja ponovne javne rasprave, uvid u elaborat prijedloga Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela, može se izvršiti u Vijećnici Grada Dugog Sela, Dugo Selo, Ulica Josipa Zorića 1 i to svakim radnim danom od 08 – 15 sati, te na službenim stranicama Grada Dugog Sela www.dugoselo.hr..
Tijekom trajanja javne rasprave, održat će se javno izlaganje dana 21.08.2019. godine, sa početkom u 17,00 sati u vijećnici Grada Dugo Selo, Dugo Selo, Ulica Josipa Zorića 1.
Pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela građani, tijela, pravne osobe mogu dati u knjigu primjedbi na mjestu uvida ili dostaviti pismeno Upravnom odjelu za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo, Dugo Selo, Ul. Josipa Zorića 1, zaključno do 21.08.2019. godine. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na izmijenjen prijedlog prostornog plana mogu se podnositi samo u vezi s dijelovima prijedloga prostornog plana koji su u odnosu na prvi prijedlog izmijenjeni. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

GRAD DUGO SELOSkip to content