Na temelju članka 64. stavka 3. točke 28. Statuta Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela broj 1/13.), gradonačelnik Grada Dugog Sela 30. prosinca 2015. godine, donio je

P L A N

normativnih aktivnosti Grada Dugog Sela u 2016. godini

I.

Donosi se Plan normativnih aktivnosti Grada Dugog Sela u 2016. godini, a koji sadrži naznaku akata za koje se prije donošenja planira provođenje savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba.

II.

Popis akata s naznakom za koje se akte prije donošenja planira provođenje savjetovanja sa zainteresiranom javnošću sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13. i 85/15), nositelji izrade akta i donositelji akta iskazani su u tabeli, koja je sastavni dio Plana iz točke I. ovog Zaključka.

III.

Zadužuju se upravni odjeli Grada Dugog Sela za provođenje savjetovanja sa zainteresiranom javnošću sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama i Statuta Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela broj 1/13.), a na temelju ovog Plana.

IV.

Ako se tijekom godine ukaže potreba za izradom akta, koji nije predviđen Planom i za koji se prije donošenja, sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama, provodi postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, upravni odjeli Grada Dugog Sela provest će postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, sukladno točki III. ovog Plana.

V.

Ovaj Plan objavit će se u Službenom glasniku Grada Dugog Sela i na web stranici  Grada Dugog Sela www.dugoselo.hr.

 

KLASA: 023-01/15-01/294
URBROJ: 238/07-01-04/04-15-1
Dugo Selo, 30. prosinca 2015.

Gradonačelnik
Grada Dugog Sela

Stipo Velić, dipl. ing.

PLAN

NORMATIVNIH AKTIVNOSTI GRADA DUGOG SELA

U 2016. GODINI

Redni

broj

Naziv akta

Nositelj izrade nacrta prijedloga akta (gradski upravni odjel)

Donositelj akta

(Gradonačelnik/

Gradsko vijeće)

Okvirno vrijeme savjetovanja

1.

Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Grada Dugog Sela

Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo

Gradsko vijeće

I. tromjesečje  2016. godine

2.

Odluka o socijalnoj skrbi Grada Dugog Sela

Upravni odjel za društvene djelatnosti

Gradsko vijeće

I. tromjesečje  2016. godine

3.

Odluka o uvjetima za postavljanje i održavanje reklamnih predmeta na području Grada Dugog Sela

Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo

Gradsko vijeće

II. tromjesečje  2016. godine

4.

Odluka o komunalnom doprinosu

Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo

Gradsko vijeće

II /III. tromjesečje  2016. godine

5.

I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Dugog Sela za 2016.godinu

Upravni odjel za gospodarstvo i financije

Gradsko vijeće

II/III. tromjesečje  2016. godine

6.

I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Grada Dugog Sela za 2016. godinu

Upravni odjel za društvene djelatnosti

Gradsko vijeće

II/III. tromjesečje  2016. godine

7.

I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi i školstvu Grada Dugog Sela za 2016. godinu

Upravni odjel za društvene djelatnosti

Gradsko vijeće

II/ III. tromjesečje  2016. godine

8.

I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Dugog Sela za 2016. godinu

Upravni odjel za društvene djelatnosti

Gradsko vijeće

II/ III. tromjesečje  2016. godine

9.

I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu Grada Dugog Sela za 2016. godinu

Upravni odjel za društvene djelatnosti

Gradsko vijeće

II/III. tromjesečje  2016. godine

10.

I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu

Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo

Gradsko vijeće

II/III. tromjesečje  2016. godine

11.

I. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu

Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo

Gradsko vijeće

II/ III. tromjesečje  2016. godine

12.

Proračun Grada Dugog Sela za 2017. i projekcije za 2018. i 2019. godinu

Upravni odjel za gospodarstvo i financije

Gradsko vijeće

IV. tromjesečje  2016. godine

13.

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Dugog Sela za 2017.godinu

Upravni odjel za gospodarstvo i financije

Gradsko vijeće

IV. tromjesečje  2016. godine

14.

Program javnih potreba u kulturi Grada Dugog Sela za 2017. godinu

Upravni odjel za društvene djelatnosti

Gradsko vijeće

IV. tromjesečje  2016. godine

15.

Program javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi i školstvu Grada Dugog Sela za 2017. godinu

Upravni odjel za društvene djelatnosti

Gradsko vijeće

IV. tromjesečje  2016. godine

16.

Program javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Dugog Sela za 2017. godinu

Upravni odjel za društvene djelatnosti

Gradsko vijeće

IV. tromjesečje  2016. godine

17.

Program javnih potreba u sportu Grada Dugog Sela za 2017. godinu

Upravni odjel za društvene djelatnosti

Gradsko vijeće

IV. tromjesečje  2016. godine

18.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu

Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo

Gradsko vijeće

IV. tromjesečje  2016. godine

19.

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu

Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo

Gradsko vijeće

IV. tromjesečje  2016. godine

20.

Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova Gradskog vijeća izabranih s liste grupe birača za 2017. godinu.

Upravni odjel za poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika

Gradsko vijeće

IV. tromjesečje  2016. godine

21.

Program rada Gradskog vijeća Grada Dugog Sela za 2017. godinu

Upravni odjel za poslove Gradskog vijeća

i Gradonačelnika

Gradsko vijeće

IV. tromjesečje  2016. godine

22.

Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Dugog Sela za 2017. godinu

Upravni odjel za društvene djelatnosti

Gradsko vijeće

IV. tromjesečje  2016. godine

23.

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Dugog

Sela za 2017. godinu.

Upravni odjel za društvene djelatnosti

Gradsko vijeće

IV. tromjesečje  2016. godine

 

Skip to content