Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (”Narodne novine”, broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak i 123/17) i članka 64. stavka 3. točke 7. Statuta Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 1/13, 1/18, 2/18 i 5/18 – pročišćeni tekst) u vezi s člankom 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (”Narodne novine”, broj 25/13 i 85/18), gradonačelnik Grada Dugog Sela, dana 04. rujna 2018. godine, donosi

O D L U K U

o određivanju koordinatora za savjetovanje s javnošću

Članak 1.

Janja Klindžić, oec., stručna suradnica za poslove Gradskog vijeća i gradonačelnika određuje se koordinatorom za savjetovanje s javnošću Grada Dugog Sela.

Članak 2.

Koordinator za savjetovanje s javnošću osigurava provedbu postupka savjetovanja s javnošću sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama (u daljnjem tekstu: Zakon i Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (”Narodne novine”, broj 140/09 – u daljnjem tekstu: Kodeks) u mjeri u kojoj nije suprotan Zakonu, a naročito:

  • obavlja poslove kontakt osobe za provedbu savjetovanja s javnošću te priprema potrebnu dokumentaciju,

  • brine o pravodobnoj objavi i provedbi postupka savjetovanja s javnošću,

  • surađuje sa službama unutar upravnog tijela koje rade na sadržaju odluka i drugih općih akata i pripremi dokumentacije za savjetovanje,

  • prati provedbu savjetovanja,

  • odgovara na upite i prigovore vezane uz provedbu postupka savjetovanja s javnošću,

  • brine o ažuriranju sadržaja na mrežnim stranicama Grada vezano uz informacije o savjetovanju s javnošću,

  • priprema plan savjetovanja,

  • sastavlja izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću,

  • sudjeluje u oblikovanju obrazloženja, očitovanja i sažetaka primjedbi (prihvaćenih i neprihvaćenih) nakon provedenog savjetovanja s javnošću

  • te obavlja i druge poslove sukladno odredbama Kodeksa u mjeri u kojoj nije suprotan Zakonu.

Članak 3.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Zaključak o imenovanju koordinatora za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću Grada Dugog Sela, KLASA: 023-01/15-01/294, URBROJ: 238/07-01-04/04-15-2 od 30. prosinca 2015. godine.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Grada Dugog Sela i na službenoj web stranici Grada, www.dugoselo.hr.

KLASA: 023-05/18-01/14

Gradonačelnik

URBROJ: 238/07-01-04/01-02-18-2

Grada Dugog Sela

Dugo Selo, 04. rujna 2018. god.

Nenad Panian, dr. med. dent.

ODLUKA o određivanju koordinatora (PDF dokument)

Skip to content