PRIOPĆENJE ZA JAVNOST

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Uprava za zaštitu kulturne baštine, na temelju Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i Pravilnika o obliku i sadržaju i načinu vođenja Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske donijelo je dana 07. rujna 2017. godine Rješenje kojim je utvrdilo svojstvo kulturnog dobra Kulturno-povijesne cjeline naselja Dugo Selo. Zakonom je propisano je da svojstvo kulturnog dobra, na temelju stručnog vrednovanja, utvrđuje Ministarstvo kulture rješenjem koje može donijeti i bez prethodnog izjašnjavanja stranke, a rješenjem se obvezno utvrđuju prostorne međe kulturnog dobra koje se zaštićuje te se isto dostavlja nadležnom katastru i sudu radi zabilježbe u katastru i zemljišnoj knjizi svojstva kulturnog dobra i prostornih međa kulturnog dobra na katastarskim česticama utvrđenim rješenjem.
Predmetno Rješenje sukladno dostavnoj uputi Ministarstva bilo je objavljeno na Oglasnoj ploči Grada Dugog Sela od 17. rujna do 10. listopada 2017. godine Potrebno je naglasiti da se ovdje ne radi o zaštiti pojedinačnih objekata ili parcela, nego o zaštiti povijesne matrice Grada Dugog Sela, onako kako ju prepoznaje konzervatorska struka, te su stoga navedenim rješenjem određene prostorne međe predmetnog kulturnog dobra i formirane dvije zone zaštite: zona B – djelomična zaštita povijesnih struktura i zona C – ambijentalna zaštita.
Predmetni prostor bio je i ranije definiran kao kulturno – povijesna cjelina Dugo Selo pod preventivnom zaštitom, rješenjem nadležnog Ministarstva, te je kao takav ugrađen i vrednovan u Prostornom planu uređenja Grada Dugog Sela i Detaljnom planu uređenja zone CENTAR naselja Dugo Selo. Predmetno rješenje Ministarstva kulture nije stavilo van snage DPU kojim se određuje način korištenja prostora, tako da vlasnici nekretnina unutar Kulturno povijesne cjeline Dugo Selo zadržavaju mogućnosti gradnje kakve su vrijedile i prije utvrđivanja svojstva kulturnog dobra. Važna promjena je da će u postupku izdavanja akata kojim se odobrava gradnja sudjelovati i Ministarstvo kulture, odnosno Konzervatorski zavod u Zagrebu koji će izdavati posebne uvjete za svaki planirani zahvat u prostoru. Na žalost, Grad Dugo Selo je u nedavnoj prošlosti bio neslavan primjer nebrige o kulturnoj baštini te ovim rješenjem Ministarstvo kulture želi onemogućiti daljnje devastacije.
Provedba upisa o kulturnom dobru u zemljišnim knjigama izazvala je nezadovoljstvo kod dijela građana koji posjeduju nekretnine u zoni zaštite te su se uslijed neinformiranosti počele pojavljivati razne neistinite informacije. Prvo je potrebno napomenuti da se ne radi o pojedinačno zaštićenim objektima, već zaštićenim zonama. Drugo, uvjeti gradnje iz DPU-a se i dalje zadržavaju. Treće, ograničenja koja proizlaze iz rješenja o kulturnom dobru ograničavaju gradnju na način da spriječe devastaciju prostora, a ne da ograniče rekonstrukciju, uklanjanje te gradnju novih objekata unutar zone.
U posljednje vrijeme Grad Dugo Selo proveo je niz konzultacija s Ministarstvom kulture, Konzervatorskim odjelom u Zagrebu, koji su spremni dati informacije na svaki upit vlasnika nekretnina unutar kulturno-povijesne cjeline vezan za način korištenja objekata, odnosno nekretnina u zoni zaštite.
S ciljem dobivanja potpune informacije o sadržaju zaštite i načinu na koji je moguće gospodariti prostorom u zoni zaštite u budućem razdoblju, Gradonačelnik je neposredno kontaktirao nadležne službe Ministarstva kulture i zatražio sastanak s ministricom. Po dobivanju traženih informacija i saznanja, javnost će biti odmah informirana.

GRAD DUGO SELOSkip to content