Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 87/08. i 136/12.) i članka 44. Statuta Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 1/13.), Gradsko vijeće Grada Dugog Sela na 14. sjednici održanoj 11. prosinca 2014. godine donijelo je PRORAČUN GRADA DUGOG SELA ZA 2015. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2016. i 2017. GODINU.

Proračun za 2015. – vodič za građane

Proračun Grada Dugog Sela za 2015. godinu

I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Dugog Sela 2015.godine

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA DUGOG SELA ZA RAZDOBLJE 01.01. – 30.06.2015.

Projekcije proračuna za 2016. i 2017.godinu

 

Skip to content