SLUŽBENI NAZIV PLANA

PROSTORNI PLAN UREĐENJA GRADA DUGOG SELA

(Karte 5000, Karte 25000)(Karte, izmjena i dopuna 3/22)

(Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj,   6/04.,13/06.,14/06., 8/10.8/12., 8/13.1/14.,2/15.4/15., 11/20, 02/21 – ispravak, 3/21  i 7/21 pročišćeni tekst i 3/22)

 

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA DUGO SELO – zapad

UPU Dugo Selo – zapad – grafika

 

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA ZA PODRUČJE MARTIN BREGA – izmjena i dopuna

(karte)

PROVEDBENE ODREDBE UPU MARTIN BREG

(Službeni glasnik Grada Dugog Sela 3/03. i 7/11.)

DETALJNI PLAN UREĐENJA ZONE CENTAR NASELJA DUGO SELO

(karte) (karta izmjena i dopuna 3/22) i (karta izmjena i dopuna 6/22 )

(Službeni glasnik Grada Dugog Sela 2/96.,3/99., 7/99, 3/00., 7/01.,5/04.,4/07., 1/11. , 7/13. i 3/16, 02/21, 07/21, 08/21, 09/21 – ispravak, 09/21 – pročišćeni tekst 3/226/22 )

DETALJNI PLANA UREĐENJA CENTAR II

(karte)

(Službeni glasnik Grada Dugog Sela 11/02.,12/02.,2/07. i 10/10.)

DETALJNI PLAN UREĐENJA MARTIN BREG

(karte)

(Službeni glasnik Grada Dugog Sela 14/06.)

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA – ZONA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI KOPČEVEC SJEVER

(karte)

(Službeni glasnik Grada Dugog Sela 7/11.)

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA „OSNOVNA ŠKOLA DUGO SELO – ZORIĆEVA“

(karte)

(Službeni glasnik Grada Dugog Sela 2/13.)

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA DUBRAVA

(karte)

(Službeni glasnik Grada Dugog Sela 5/12.)

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA LEPROVICA

(karte)

(Službeni glasnik Grada Dugog Sela 4/16.)

Skip to content