S dnevnog reda 5. sjednice Gradskog vijeća Dugo Selo

U četvrtak, 23. studenog 2017. godine održana je 5. redovna sjednica Gradskog vijeća grada Dugog Sela pod predsjedavanjem predsjednika Vijeća Darjana Budimira. Sjednici je nazočio gradonačelnik Nenad Panian kao i njegovi zamjenici. Na dnevnom redu sjednice bilo je predloženo 13.točaka.

Nakon jednoglasnog usvajanja zapisnika s 4. redovne sjednice Gradskog vijeća uslijedile su točke 5. redovne sjednice Gradskog vijeća.

Sjednica je započela s prijedlogom zaključka o davanju pozitivnog mišljenja na konačni nacrt strategije razvoja urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do 2020.godine. kojeg je predstavio pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo Mario Vinko. Pročelnik Vinko istaknuo je kako je Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (Narodne novine 147/14) koji je stupio na snagu 1. siječnja 2015. uspostavio je novi programski i provedbeni okvir politike regionalnog razvoja u Republici Hrvatskoj te uveo nove planske prostorne kategorije urbana područja. Urbana područja Zakonom su podijeljena u tri kategorije urbane aglomeracije, veća i manja urbana područja. Urbana aglomeracija Zagreb pruža mogućnosti ujednačenijeg razvoja pojedinih sektora, pri čemu je moguće rasteretiti prostorne pritiske na Grad Zagreb, npr. pružanje poticaja gospodarskim aktivnostima zbog postojanja značajnog zagrebačkog tržišta i recentnog širenja i/ili preseljenja gospodarskih aktivnosti iz Zagreba; viši društveni i gospodarski standard koji nudi blizina Zagreba (mogućnosti zapošljavanja, obrazovanja i dr.) te njime uzrokovane demografske procese (imigracijski trendovi i izražene dnevne migracije„središte periferija“); pojačani pritisak na okoliš i prirodne resurse uzrokovan većom naseljenošću, te intenzitetom prometa i gospodarskih aktivnosti. Pročelnik Vinko istaknuo je i devet bitnih strateških projekata koji su bitni za grad Zagreb i okolicu. Jedan od njih je i integrirani prometni sustav grada Zagreba i Zagrebačke županije sa susjednim županija, program Sava koji se odnosi na kontrolu toka rijeke Save kao i gradnja

hidroelektrana, biciklistička ruta koje se proteže po nasipu rijeke Save, regionalni centar kompetencije za turizma i ugostiteljstvo, obrtničko poduzetnički strukovni centar, NEWLIGHT-rekonstrukcija i dogradnja sustava javne rasvjete,povećanje energetske učinkovitosti i povećanje sigurnosti u prometu sveučilišni kampus Borongaj i žičara Sljeme. Istaknuo je kako nas kao grada nema ali da su to strateški projekti koji obuhvaćaju sve probleme s kojima se Grad susreće. Za komentar se javio vijećnik Siniša Kljajić koji se osvrnuo na projekt Program Sava koji je istaknuo kako voda trebala biti najvažnija stavka svih projekata te kako ona mora biti prioritet a tek onda drugo. Zamjenik gradonačelnika Nikola Tominac je rekao kako su svi planovi vezani uz vodu za piće i ostale nakane uvršteni i povezani s ovom strategijom, kako kratkoročno tako i dugoročno. Istaknuo je i to kako su dugoročni strateški planovi vezani uz državnu strategiju i njeno planiranje u kojem gradovi i općine kao i grad Zagreb mogu dati svoj sud odnosno prostorno planske dokumente. Za kraj je rekao kako se ovaj projekt može gledati kao segment razvoja odnosno ono što se definiralo sad se krenulo realizirati. Za riječ se javio i vijećnik Zvonko Novosel Dolnjak koji se osvrnuo na teme koje nisu stavljene u strategiju. Te je naveo kako bi trebalo uvesti više tema koje su vezane za grad Dugo Selo a to su uređenje lokacije Martin brega, izgradnja podzemne garaže i nove zgrade Pučkog učilišta, obnova stare martinske crkve, zapadna zaobilaznica za Martin breg, visoka učilišta, dogradnja i proširenje doma zdravlja, energetska učinkovitost, naznaka za zapošljavanje mladih, razvoj zdravstvene infrastrukture kroz razvoj zdravstvenog turizma, unapređenje socijalnih usluga, plasman poljoprivrednih proizvoda, obnova i izgradnja mostova na lokalnim cestama, rekonstrukcija infrastrukture, sanacija lokalnih cesta i nogostupa, uređenje dječjih igrališta, uređenje vatrogasnih domova, nogostupi na Martin bregu i mnogi drugi. Te smatra kako se zadnjih pet mjeseci moglo puno više napraviti da te teme uđu u strategiju. Ujedno je i opomenuo kako se takvi propusti ne bi smjeli više događati te da će podržati ovu strategiju, jer kako je rekao bolje biti u bili kakvoj grupaciji nego nikakvoj. Pročelnik Vinko je istaknuo kako su neki projekti ušli u strategiju te je rekao kako su neki projekti koji su spomenuti trebali biti uvršteni u strategiju. zamjenik gradonačelnika Nikola Tominac kratko se nadovezao na rečeno te je naglasio kako su neki novi strateški projekti bili ranije doneseni te da se nove stvari nisu stigle uvrstiti u strategiju. Osvrnuo se i gradonačelnik Nenad Panian koji je rekao kako je na prošlom sastanku spomenuo temu otpada, jer kako ističe dosta kaskamo za ostalima. Spomenuo je spalionicu smeća koja mora biti na području Zagreba ili Zagrebačke županije jer ovako velika strategija zahtijeva i zbrinjavanje otpada. Predsjednik gradskog vijeća Darjan Budimir je zatražio da se istaknu važni projekti koji se tiču samog grada Dugog Sela koji će Gradu donijeti koristi. Pročelnik Vinko je istaknuo sljedeće projekte: Kulturno informativni centar, obnova dijela zapuštene vojarne koje u ovom trenutku nije moguće, osiguranje pristupačnosti željezničkog kolodvora sukladno potrebama dnevnih migranata, istočna biciklistička poveznica grada Dugog Sela odnosno izgradnja biciklističke staze uz željezničku prugu.

Treću točku dnevnog reda otvorila je predsjednica savjeta mladih Maja Matijaš koja je predstavila projekte vezane za Savjet mladih. Istaknula je kako će se neki projekti ponoviti a dio projekata će uvrstiti kao nove. Navela je 10 projekata koje žele ostvariti, a to su: filmske večeri u Dugom Selu koje bi se odvijale od petka do nedjelje, sportske aktivnosti odnosno mala škola trčanja kao i košarkaški turnir, street style show kao i projekt Graffiti jam, tribine za mlade koje bi se usmjerile na zapošljavanje mladih i pisanje životopisa, tečaj samoobrane, tečaj govorništva, slikovnica tradicionalnih Dugoselskih pjesma i plesova, narodnog ruha i instrumenata, informiranje mladih na području grada Dugog Sela o značaju, funkcijama i aktivnostima Savjeta mladih, suradnja s tijelima Grada Dugog Sela i drugim tijelima te organizacijama mladih o temama bitnih za mlade. Predsjednica Savjeta mladih Maja Matijaš istaknula je kako svi projekti važni a posebice oni koji će podučiti mlade kako krenuti u poslovni svijet i poslovno okružje. Rekla je kako i Savjet mladih treba dobiti svoj baner koji će ih predstavljati. Predložila je i osnivanje Centra za mlade u Dugom Selu namijenjen prije svega srednjoškolcima i studentima a uloga Centra bi bila informiranje mladih o pravnim pitanjima, pitanja vezana za stipendije ali i održavanje tečajeva i radionica. Za riječ se javio vijećnik Siniša Kljajić te je pitao jesu li razmislili o kinu u Dugom Selu koje nedostaje? Predsjednica Savjeta mladih Maja Matijaš rekla je kako je projekt koji se tiče projekcije filmova zaživio tek ove godine. Istaknula je to kako polaze od ideje da se taj projekt ponovi barem jednom godišnje makar je izrazila želju da se to ostvari i nekoliko puta kroz godinu. No problem se javlja kod kupnje prava za prikazivanje filma koji iziskuju velike financijske izdatke što bi značilo veliki gubitak. Vijećnik Siniša Kljajić je rekao da grad Dugo Selo zaslužuje kino te da se nađe način kako da se to ostvari. Vijećnik Krunoslav Blažinović pohvalio je Savjet mladih te im je savjetovao da kontaktiraju Ministarstvo za demografiju, obitelj i mlade i socijalnu politiku koje sufinancira projekte kao što je Centar za mlade te je pozvao udruge s područja Grada da se uključe u taj projekt na način da ustupe svoje prostore. Vijećnica Mara Mamuza podržala je projekt za pisanje životopisa te je upitala imaju li u planu pozvati i menadžere koji bi mladima mogli detaljnije i bolje objasniti kako se ponašati u poslovnom okružju, kako dobiti ali i zadržati posao. Predsjednica Savjeta mladih Maja Matijaš je rekla da nisu imali u planu pozvati menadžera nego umjesto toga pozvali bi mlade i predstavnike poduzeća na javnu tribinu koji bi usmjerili mlade. Vijećnica Vedrana Dragičević Borovec ponudila je da će pomoći po pitanju kontakta kako bi se projekt mogao realizirati.

Četvrta točka dnevnog reda bila je prijedlog odluke o prijenosu prava vlasništva na zemljištu na kojemu je izgrađena komunalna vodna građevina, uređaj za pročišćavanje otpadnih voda općine Rugvice i grada Dugog Sela. Izvjestitelj točke je bio pročelnik Upravnog odjela za poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika Mladen Šestan. Pročelnik Šestan iznio je točku kojom se donosi odluka da će grad Dugo Selo prenijeti svoj suvlasnički dio koji iznosi 7/10 dijela zemljišta na kojem je izgrađena komunalna vodna građevina- Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda naselja Općine Rugvica i grada Dugog Sela u vlasništvo javnog isporučitelja vodnih usluga Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije a razlog je taj što se komunalna vodna građevina ne može opteretiti založnim pravom niti biti predmetom ovrhe, niti može ulaziti u stečajnu ili likvidacijsku masu no u slučaju likvidacije ili stečaja trgovačkog društva izlučuje se iz njenog vlasništva i prenosi se u vlasništvo njezina osnivača grada Dugog Sela. Istaknuo je i međusobna prava i obveze između grada Dugog Sela i ViOZŽ u vezi prijenosa suvlasničkog dijela zemljišta koje će se urediti posebnim Ugovorom.

Peta točka dnevnog reda bila je osigurana za prijedlog odluke o davanju u najam stanova u vlasništvu grada Dugog Sela. Točku je izložio pročelnik Mladen Šestan. Ovom odlukom se propisuju uvjeti, mjerila i postupak za davanje u najam stanova u vlasništvu grada Dugog Sela. Stanovi u vlasništvu grada Dugog Sela dala bi se u najam podnositeljima zahtjeva po redoslijedu utvrđenom Listom reda prvenstva a Lista bi se uredila na period od 4 godine. Kriteriji prema kojima se utvrđuje lista su: broj članova obiteljskog domaćinstva podnositelja zahtjeva, godine prebivališta podnositelja zahtjeva na području grada Dugog Sela, godine radnog staža u Republici Hrvatskoj, prihodi podnositelja zahtjeva i članova obiteljskog domaćinstva, sudjelovanje članova domaćinstva u Domovinskom ratu, invaliditet podnositelja zahtjeva koji je nastao sudjelovanjem u Domovinskom ratu te zdravstveno stanje podnositelja zahtjeva i članova domaćinstva. Svaka stavka nosi određene bodove putem kojih bi se donijela i konačna Lista za dodjelu stanova u najam. Odvio bi se javni natječaj te bi se na taj način svima osigurao mogućnost prijave.

Šesta točka dnevnog reda bila ja o prijedlogu odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvu ili pod upravom grada Dugog Sela na korištenje udrugama koje je iznio pročelnik Mladen Šestan. ovom se odlukom utvrđuju uvjeti, pravila, mjerila i postupci za dodjelu prostora u vlasništvu ili pod upravom grada Dugog Sela na korištenje udrugama za provođenje aktivnosti od interesa za opće dobro. Neke od aktivnosti odnose se na područja zaštite i promicanja ljudskih prava, zaštite promicanja prava osoba s invaliditetom, zaštite promicanja prava mladih, starijih i nemoćnih osoba, zaštite prava potrošača, zdravlja itd. Prostori se dodjeljuju na korištenje udrugama javnim natječajem sukladno mogućnostima Grada. Ukoliko Grad nema u vlasništvu prostore za ostvarivanje potreba korisnika, može kupiti, uzeti u najam ili u zakup prostore u skladu s potrebama, ako su za isto osigurana sredstva u Proračunu. Iznimno prostor se može dodijeliti izravno, bez provođenja javnog natječaja u slučaju nepredviđenih događaja, kada udruga djeluje isključivo na području Grada, kada je prostor dodijeljen udruzi kojoj su zakonom ili drugim propisom dodijeljene određene pravne ovlasti te postojećim korisnicima koji imaju potrebu za tim prostorom. Postupak javnog natječaja provodi Povjerenstvo za provedbu postupka javnog natječaja koje razmatra i boduje zaprimljene prijave te se stvara Prijedlog liste prvenstva o dodjelu prostora.

Sedma točka dnevnog reda je bila prijedlog odluke o izmjenama odluke o gradskim porezima grada Dugog Sela koju je izložio pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i financije Dean Dragičević. Dana 20. listopada 2017. godine na snagu je stupio Zakon o izmjenama zakona o lokalnim porezima kojim su izmijenjene odredbe Zakona o lokalnim porezima na način da su brisani članci koji su uređivali porez na nekretnine. Za provođenje ove odluke nije potrebno osigurati dodatna sredstva u proračunu grada Dugog Sela.

Osma točka dnevnog reda se odnosila na prijedlog plana upravljanja i raspolaganja imovinom grada Dugog Sela za 2018.godinu koju je izložio Mladen Šestan. Rekao je kako u okviru samoupravnog djelokruga grada Dugog Sela kao jedinice lokalne samouprave osim financijskim sredstvima i pokretninama Grad raspolaže i upravlja nekretninama, od poslovnih zgrada, stambenih prostora i zgrada, cesta itd. istaknuo je kako je imovinom potrebno upravljati pažnjom dobrog gospodara na odgovarajući način primjenom odredbi zakona o raspolaganju i upravljanju državnom imovinom. naglasio je kako je početkom godine donesena strategija upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu grada Dugog Sela za razdoblje 2017-2020. obveza je i krajem godine donijeti plana upravljanja i raspolaganja imovinom za sljedeću godinu a on se posebice odnosi na stanove, građevinsko zemljište, poljoprivredno zemljište, nerazvrstane ceste, poslovne prostore i poslovne udjele u trgovačkim društvima.

Deveta točka dnevnog reda govorila je o prijedlogu odluke o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada koju je izložio pročelnik Marijo Vinko. Ovom se Odlukom uređuje način provedbe mjera za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjera za uklanjanje nepropisno odbačenog otpada. Nepropisni odbačeni otpadom u smislu ove Odluke smatra se naročito otpad odbačen u okoliš, krupni otpad ostavljen na javnim površinama te opasni i građevinski otpad odbačen na javnim površinama. U gradu Dugom Selu uspostavljen je sustav za zaprimanje obavijesti o nepropisnom odbačenom otpadu kao i sustav evidentiranja lokacija odbačenog otpada na području Grada. radi provedbe mjera komunalni redar rješenjem naređuje vlasniku, odnosno posjedniku nekretnine ako vlasnik nije poznat, na kojoj je nepropisno odložen otpad, uklanjanje tog otpada.

Deseta točka dnevnog reda odnosila se na prijedlog srednjoročnog plana davanja koncesija za razdoblje od 1.1.2018. do 31.12.2020.godine koju je predstavio pročelnik Dean Dragičević. Zaključeno je da grad Dugo Selo ne planira davati koncesije u razdoblju od 1.1.2018 do 31.12.2020. godine, no rekao je ukoliko dođe do potrebe da će prijedlog biti izmijenjen.

Jedanaesta točka dnevnog reda također se odnosila na Prijedlog Plana davanja koncesija za 2018.godinu koju je izložio pročelnik Dean Dragičević te je zaključeno kako grad Dugo selo ne planira davati koncesije u 2018.godini.

Dvanaesta točka dnevnog reda vezana je za prijedlog programa rada Gradskog vijeća grada Dugog Sela za 2018.godinu koju je iznio pročelnik Mladen Šestan. U sljedećoj godini je predviđeno održati osam sjednica Gradskog vijeća grada Dugog Sela istaknuo je pročelnik Šestan. Gradsko vijeće će tijekom godine pratiti i odlučivati o pitanjima daljnjeg razvoja i unapređenja lokalne samouprave, te normativno regulirati pravna, ekonomska i druga pitanja, bitna za kvalitetno i efikasno izvršavanje svih zadaća koje zakon stavlja pred lokalnu samoupravu. Plan rada Gradskog vijeća za 2018.godinu možete pogledati OVDJE.

Trinaesta točka je bila određena za pitanja, prijedloge i ostale informacije.

Predsjednik Gradskog vijeća Darjan Budimir rekao je kako je dobio informaciju da fizička osoba putem elektroničke pošte traži dostavu email-a svih vijećnika gradskog vijeća. Vijećnici su se složili da neće dati svoje privatne elektroničke adrese te su odlučili da se naprave službene email adrese. Vijećnik Krunoslav Blažinović predložio je da se svi potrebni upiti proslijede na tajništvo koje će zatim svima njima proslijediti upit. Gradonačelnik Nenad Panian je predložio da se takvi upiti mogu proslijediti na gradonacelnik@dugoselo.hr te da će on takve upite proslijediti dalje na vijećnike. Javila se za riječ i vijećnica Sunčana Žuteković koja se osvrnula na upit vijećnice o ženama koje su izgubile ginekološku ambulantu. Rekla je kako kolegica koja je bila koncesionar odlučila raskinuti ugovor o koncesiji te je otvorila svoju privatnu ambulantu. Istaknula je kako je natječaj za ginekologa raspisan koji bi pokrio žene s područja grada Dugog Sela i okolice no naglasila je važnu činjenicu kako ginekologa nema. Rekla je kako ovo nije samo lokalni problem već i državni. Napomenula je da se radi na rješavanju tog problema na način da se pregovara sa umirovljenicima koji imaju važeći licencu i netko od umirovljenika će doći na dva do tri mjeseca na zamjenu. Napomenula je kako Dugo Selo ima konzilijarnu ORL ambulantu u koju dolaze liječnici iz Merkura te je istaknula kako se još pregovora sa psihijatrima i internistom koji bi dolazili u ambulantu. Naglasila je i potrebu osnivanja onkološkog savjetovališta koju je ujedno predložila i vijećnica Krišto kao i predstavnici Drugog Sela. Pozvala je sve da se 28. studenog u 18.00 sati odazovu predavanju koje će se održati u novim prostorijama Crvenog križa a tema će biti onkologija i hospicij. Gradonačelnik se osvrnuo kako Dom zdravlja Zagrebačke županije samo može raspisati natječaj i da je HZZO odgovoran u smislu informiranja građana te im mora osigurati na vrijeme adekvatnu skrb.

Sve točke dnevnog reda su jednoglasno prihvaćene te je time rasprava završila.

KPSkip to content