Mandatna komisija

KLASA: 021-05/16-01/24
URBROJ: 238/07-03-04/04-16-1
Dugo Selo, 13. svibnja  2016. god.

 

Na temelju članka članka 40. i članka 47. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 1/14.)

S A Z I V A M

sjednicu Mandatne komisije Gradskog vijeća Grada Dugog Sela

koja će se održati

u srijedu, 18. svibnja 2016. godine, s početkom u 07,30 sati

u Maloj vijećnici (soba br. 35/1)

Za ovu sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I   R E D :

 

1.1. Utvrđivanje teksta Izvješća o prestanku  mandata vijećniku Gradskog vijeća i početku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika Gradskog vijeća

1.2. Utvrđivanje prijedloga Zaključka o prestanku mandata vijećniku Gradskog vijeća i početku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika Gradskog vijeća

DOSTAVITI: PREDSJEDNIK
MANDATNE KOMISIJE
1. Božidar Cik, Velika Ostrna, Čulinečka 24
2. Zdenko Sokač, Lukarišće, Bjelovarska 42 Božidar Cik, dipl. ing., v.r.
3. Pero Orlović, Dugo Selo, Domobranska 15
4. Ivica Klarić, Andrilovec, Andrilovečka cesta 45
5. Stjepan Novosel, Dugo Selo, M. Marulića 11
6. Mladen Šestan, ovdje
7. Sredstvima javnog priopćavanja
8. Pismohrana, ovdje
Skip to content