Mandatna komisija

KLASA: 021-05/15-01/1

URBROJ: 238/07-03-04/04-15-1

 

Dugo Selo, 09. siječnja  2015. god.

 

Na temelju članka članka 40. i članka 47. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 1/14.)

 

S A Z I V A M

sjednicu Mandatne komisije Gradskog vijeća Grada Dugog Sela

koja će se održati

u utorak, 13. siječnja 2014. godine, s početkom u 07,30 sati

u Maloj vijećnici (soba br. 35/1) 

Za ovu sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I   R E D :

 

1.1. Prijedlog  Izvješća o prestanku mirovanja mandata vijećniku Gradskog vijeća i prestanku obnašanja dužnosti zamjenice vijećnika Gradskog vijeća

 

1.2. Prijedlog Zaključka o pretanku mirovanja mandata vijećniku Gradskog vijeća i prestanku obnašanja dužnosti zamjenice vijećnika Gradskog vijeća

 

DOSTAVITI: PREDSJEDNIK
MANDATNE KOMISIJE
1. Božidar Cik, Velika Ostrna, Čulinečka 24
2. Zdenko Sokač, Lukarišće, Bjelovarska 42 Božidar Cik, dipl. ing., v.r.
3. Pero Orlović, Dugo Selo, Domobranska 15
4. Ivica Klarić, Andrilovec, Andrilovečka cesta 45
5. Stjepan Novosel, Dugo Selo, M. Marulića 11
6. Stipo Velić, ovdje
7. Vlado Kruhak, ovdje
8. Mladen Šestan, ovdje
9. Sredstvima javnog priopćavanja
10. Evidencija, ovdje
11. Pismohrana, ovdje

 

Skip to content