Mandatna komisija

KLASA: 021-05/14-01/31
URBROJ: 238/07-03-04/04-14-1

Dugo Selo, 04. srpnja 2014. god.

Na temelju članka članka 40. i članka 47. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 1/14.)

S A Z I V A M

sjednicu Mandatne komisije Gradskog vijeća Grada Dugog Sela
koja će se održati

u utorak, 08. srpnja 2014. godine, s početkom u 07,30 sati
u Maloj vijećnici (soba br. 35/1)

Za ovu sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I R E D :

1.1. Utvrđivanje teksta Izvješća o mirovanju mandata gradskom vijećniku

1.2. Utvrđivanje prijedloga Zaključka o mirovanju mandata gradskom vijećniku

 

DOSTAVITI: PREDSJEDNIK MANDATNE KOMISIJE

1. Božidar Cik, Velika Ostrna, Čulinečka 24
2. Zdenko Sokač, Lukarišće, Bjelovarska 42 Božidar Cik, dipl. ing., v.r.
3. Pero Orlović, Dugo Selo, Domobranska 15
4. Ivica Klarić, Andrilovec, Andrilovečka cesta 45
5. Stjepan Novosel, Dugo Selo, M. Marulića 11
6. Vlado Kruhak, ovdje
7. Mladen Šestan, ovdje
8. Evidencija, ovdje
9. Pismohrana, ovdje

Skip to content