Odbor za dodjelu nagrada

i priznanja

KLASA: 021-05/16-01/54

URBROJ: 238/07-03- 04/04-16-1

Dugo Selo, 12. listopada 2016. god.

 

 

Na temelju članka 58. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj  1/14) i članka 10. Odluke o  javnim priznanjima Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 5/14)

 

 

S A Z I V A M

 sjednicu ODBORA ZA DODJELU NAGRADA I PRIZNANJA

GRADA DUGOG  SELA

koja će se održati

u utorak, 18. listopada 2016. god., s početkom u 13,00 sati

u zgradi gradske uprave (soba br. 35/I.)

Za ovu sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I   R E D :

 

1.  Razmatranje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Dugog Sela u 2016. godini

 

 

 

Materijali uz točku dnevnog reda:  1.

 

 

Predsjednik

Odbora za dodjelu nagrada i priznanja

 

Ivica Klarić, dr.vet.med., v.r.

 

  DOSTAVITI:  
     
1. Ivica Klarić, Andrilovec, Andrilovečka cesta 45  
2. Božidar Cik, Velika Ostrna, Čulinečka 24  
3. Stjepan Novosel,

Dugo Selo, Ulica Marka Marulića 11

 
4. Ivica Šafarić,

Dugo Selo, Kažotićeva 8

 
5. Gordana Kaurić,

Kozinščak, Kozinska 34

 
6. Stipo Velić, ovdje  
7. Vlado Kruhak, Dugo Selo, Josipa Zorića 133  
8. Pavo Jakovljević, ovdje  
9. Mladen Šestan, ovdje  
10. Sredstvima javnog priopćavanja  
11. Evidencija, ovdje  
12. Pismohrana, ovdje
Skip to content