Odbor za financije i proračun

 KLASA: 021-05/16-01/67

URBROJ: 238/07-03-04/04-16-1

Dugo Selo, 09. prosinca 2016. god.

Na temelju članka članka 40. i članka 51. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 1/14.)

 

S A Z I V A M

 sjednicu Odbora za financije i proračun

koja će se održati

 u srijedu, 14. prosinca 2016. godine u  07:30 sati

u Maloj vijećnici (soba br. 35/I)

Za ovu sjednicu predlažem slijedeći

D n e v n i   r e d

 

 

1.  Razmatranje  prijedloga II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Dugog Sela za 2016. god.
   Predlagatelj: gradonačelnik Grada Dugog Sela    

 

2. Razmatranje  prijedloga Proračuna Grada Dugog Sela za 2017. god. s projekcijama za 2018. i 2019. godinu.
   
   Predlagatelj: gradonačelnik Grada Dugog Sela

 

3.  Razmatranje  prijedloga Odluke o izvršenju Proračuna Grada Dugog Sela za 2017. god.
 Predlagatelj: gradonačelnik Grada Dugog Sela

 

 

 

  Predsjednik

Odbora za financije i proračun

 

Ivica Bošnjak, dipl. oec., v.r.

 

 

 

 

 

 

 

DOSTAVITI:
1.  Ivica Bošnjak, Dugo Selo, I. G. Kovačića 7
2. Željko Ivančan, Dugo Selo, V. Nazora 23
3. Slavica Arko, Dugo Selo, J. Zorića 37
4. Ilija Papak, Kozinščak, Kozinska 44
5. Stjepan Štefinovec, Leprovica, Zagrebačka 26
6. Stipo Velić, ovdje
7. Vlado Kruhak, Dugo Selo, J. Zorića 133
8. Pavo Jakovljević, ovdje
9. Ivica Klarić, Andrilovec, Andrilovečka cesta 45
10. Mladen Šestan, ovdje
11.  Marica Knezić, ovdje
12. Sredstvima javnog priopćavanja
13. Pismohrana, ovdje
Skip to content