Odbor za izbor i imenovanja

 KLASA: 021-05/14-01/ 39

URBROJ: 238/07-03-04/04-14-1

Dugo Selo, 29. kolovoza 2014. god.

Na temelju članka članka 40. i članka 49. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 1/14.)

 

 

S A Z I V A M

 

sjednicu ODBORA ZA IZBOR I IMENOVANJA GRADA DUGOG SELA

koja će se održati

 

u srijedu, 03. rujna 2014. godine, s početkom u 08,00 sati

u Maloj vijećnici (soba br. 35/I)

 

 

Za ovu sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I R E D :

 

Utvrđivanje izvješća o provjeri formalnih uvjeta i popisa važećih kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Dugog Sela

 

 

 

Predsjednik

Odbora za izbor i imenovanja

 

Zvonko Kaleb, upr. prav., v.r.

 

DOSTAVITI:
 1. Zvonko Kaleb, Dugo Selo, Kažotićeva 4
 2. Jasminka Kokot Bambić, Dugo Selo, Sportska 2
3. Ilija Papak, Kozinščak, Kozinska 44
4. Stjepan Valjak , Dugo Selo, Šaškovečka 42
5. Josip Sesan, Lukarišće, Bjelovarska 81
 6. Stipo Velić, ovdje
 7. Vlado Kruhak, ovdje
 8. Pavo Jakovljević, Dugo Selo, S. Ferenčaka 11
 9. Željko Ivaniček, Dugo Selo, Sportska 17
 10 Mladen Šestan, ovdje
 11. Predstavnicima javnog priopćavanja
 12. Evidencija, ovdje
 13. Pismohrana, ovdje
Skip to content