Odbor za izbor i imenovanja

KLASA: 021-05/15-01/60

URBROJ: 238/07-03-04/04-15-1

Dugo Selo, 02. studenog 2015. god.

Na temelju članka članka 40. i članka 49. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 1/14.)

S A Z I V A M

sjednicu ODBORA ZA IZBOR I IMENOVANJA GRADA DUGOG SELA

koja će se održati

u četvrtak, 05. studenog 2015. godine, s početkom u 12,30 sati

u Maloj vijećnici (soba br. 35/I)

Za ovu sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I R E D :

1.

Prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Dugo Selo

Predsjednik

Odbora za izbor i imenovanja

Zvonko Kaleb, upr. prav., v.r.

DOSTAVITI:

1.

Zvonko Kaleb, Dugo Selo, Kažotićeva 4

2.

Jasminka Kokot Bambić, Dugo Selo, Sportska 2

3.

Ilija Papak, Kozinščak, Kozinska 44

4.

Stjepan Valjak , Dugo Selo, Šaškovečka 42

5.

Josip Sesan, Lukarišće, Bjelovarska 81

6.

Stipo Velić, ovdje

7.

Vlado Kruhak, Dugo Selo, J. Zorića 133

8.

Pavo Jakovljević, ovdje

9.

Željko Ivaniček, Dugo Selo, Sportska 17

10.

Mladen Šestan, ovdje

11.

Veljko Bertak, ovdje

12.

Predstavnicima javnog priopćavanja

13.

Evidencija, ovdje

14.

Pismohrana, ovdje

Skip to content