Search
Close this search box.

Sjednica ODBORA ZA IZBOR I IMENOVANJA GRADA DUGOG SELA

Odbor za izbor i imenovanja
KLASA: 021-05/16-01/36
URBROJ: 238/07-03-04/04-16-1

Dugo Selo, 08. srpnja 2016. god.

Na temelju članka članka 40. i članka 49. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 1/14.)

S A Z I V A M
sjednicu ODBORA ZA IZBOR I IMENOVANJA GRADA DUGOG SELA
koja će se održati
u srijedu, 13. srpnja 2016. godine, s početkom u 8,00 sati
u Maloj vijećnici (soba br. 35/I)

Za ovu sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I   R E D :

1. Utvrđivanje prijedloga Zaključka o izboru:

  • predsjednika Odbora za Statut i Poslovnik
  • predsjednika Odbora za dodjelu nagrada i priznanja

Predsjednik
Odbora za izbor i imenovanja

Zvonko Kaleb,  upr. prav., v.r.

Skip to content