Odbor za izbor i imenovanja

KLASA: 021-05/14-01/ 32
URBROJ: 238/07-03-04/04-14-1

Dugo Selo, 04. srpnja 2014. god.

Na temelju članka članka 40. i članka 49. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 1/14.)

S A Z I V A M

sjednicu ODBORA ZA IZBOR I IMENOVANJA GRADA DUGOG SELA
koja će se održati

u utorak, 08. srpnja 2014. godine, s početkom u 09,00 sati
u Maloj vijećnici (soba br. 35/I)

Za ovu sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I R E D :

1. Prijedlog Javnog poziva za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Dugog Sela

2. Prijedlog za imenovanje predsjednika i članova Povjerenstva za provođenje postupka Javnog natječaja za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Dugog Sela

 

Predsjednik
Odbora za izbor i imenovanja

Zvonko Kaleb, upr. prav., v.r.

 

DOSTAVITI:

1. Zvonko Kaleb, Dugo Selo, Kažotićeva 4
2. Jasminka Kokot Bambić, Dugo Selo, Sportska 2
3. Ilija Papak, Kozinščak, Kozinska 44
4. Stjepan Valjak , Dugo Selo, Šaškovečka 42
5. Josip Sesan, Lukarišće, Bjelovarska 81
6. Vlado Kruhak, ovdje
7. Pavo Jakovljević, Dugo Selo, S. Ferenčaka 11
8. Božidar Cuk, Velika Ostrna, Čulinečka 24
9. Mladen Šestan, ovdje
10. Predstavnicima javnog priopćavanja
11. Evidencija, ovdje
12. Arhiva, ovdje

 

 

Skip to content