Gradsko vijeće

Odbor za izbor i imenovanja

 

KLASA: 021-05/17-01/41

URBROJ: 238/07-03-04/04-17-1

 

Dugo Selo, 08. prosinca 2017. god.

 

Na temelju članka članka 40. i članka 49. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 1/14.)

 

 

S A Z I V A M

sjednicu ODBORA ZA IZBOR I IMENOVANJA GRADSKOG VIJEĆA

GRADA DUGOG SELA

koja će se održati

u srijedu, 13. prosinca 2017. godine, s početkom u 07,30 sati

u Maloj vijećnici (soba br. 35/I)

 

Za ovu sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I   R E D :

 

  1.  Prijedlog Zaključka o razrješenju i izboru člana Odbora za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Dugog Sela
 2.   Prijedlog Zaključka o razrješenju i izboru člana Odbora za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Dugog Sela

 

 

 

Predsjednik

Odbora za izbor i imenovanja

 

Stipo Velić, dipl.ing., v.r.

 

 

DOSTAVITI:
1. Stipo Velić, Kozinščak,

Ulica Josipa i Andre Pintara 6

2. Mara Mamuza, Dugo Selo, Ulica Laznice 8
3. Pave Vukelić, Lukarišće, Lukarska 43
4. Ivan Šajković, Dugo Selo, Vatroslava Lisinskog 33/E
5. Ivana Krišto, Dugo Selo, Ulica Josipa Zorića 51
6. Nenad Panian, ovdje
7. Nikola Tominac, ovdje
8. Jasminka Kokot Bambić, ovdje
9. Mladen Šestan, ovdje
10. Predstavnicima javnog priopćavanja
11. Evidencija, ovdje
12. Pismohrana, ovdje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content