Gradsko vijeće
Odbor za Statut i Poslovnik

KLASA: 021-05/17-01/62 URBROJ: 238/07-03-04/04-17-1
Dugo Selo, 19. listopada 2017. god.

Na temelju članka članka 40. i članka 50. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 1/14.)

S A Z I V A M
sjednicu Odbora za Statut i PoslovnikGradskog vijeća Grada Dugog Sela
koja će se održati
u srijedu,  25. listopada 2017. godine, s početkom u 15.00 satiu zgradi gradske uprave ( Mala vijećnica )

Za ovu sjednicu predlažem slijedeći
D N E V N I   R E D:

 

1.Razmatranje prijedloga Odluka i drugih općih akata o kojima će raspravljati Gradsko vijeće Grada Dugog Sela na 4. sjednici, 26. listopada 2017.

2.Pitanja, prijedlozi, ostale informacije

Napomena: Materijali za sjednicu Odbora vijećnicima su dostavljeni uz poziv za 4. sjednicu Gradskog vijeća i dostupni su na web stranici Grada Dugog Sela, www.dugoselo.hr.

Predsjednik Odbora za Statut i Poslovnik:
Darjan Budimir, mag.iur., v.r.

 

 

Dostaviti:
1.Darjan Budimir, Dugo Selo, Ulica I.G. Kovačića 27

2. Božidar Cik,Velika Ostrna, Čulinečka ulica 24\

3.Željko Remenar, Andrilovec, Andrilovečka cesta 157

4.Zvonko Novosel – Dolnjak, Dugo Selo, Ulica M. J. Zagorke 53

5.Renata Jelečki, Dugo Selo, Gorička ulica 7

6.Nenad Panian, ovdje

7.Jasminka Kokot Bambić, ovdje

8.Nikola Tominac, ovdje

9.Mladen Šestan, ovdje

10.Marijo Vinko, ovdje

11.Veljko Bertak, ovdje

12.Dean Dragičević, ovdje

13. Sredstvima javnog priopćavanja

14.Evidencija, ovdje

15.Pismohrana

Skip to content