Odbor za zaštitu koliša iprostorno uređenje

KLASA:  021-05/18-01/17

URBROJ: 238/07-03-06/01-18-1

 

Dugo Selo, 20.02.2018.

 

Temeljem članka 40. i 54. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 1/14.),

 

S A Z I V A M

sjednicu Odbora za zaštitu okoliša i

prostorno uređenje

koja će se održati

u četvrtak, 22.02.2018. godine,  s početkom u  18,00 sati

u Maloj vijećnici Grada Dugog Sela

Za ovu sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I   R E D

 

1.Prijedlog Zaključka o o davanju odobrenja za izgradnju višestambene zgrade na  k.č.br. 702/5,  k.o. Dugo Selo II,

2.Razno.

 

DOSTAVITI:

 1. Stipe Vrdoljak, Dugo Selo, Ulica Petra Berislavića 12
 2. Marko Salapić, Dugo Selo, Ulica 30.svibnja 36
 3. Ivica Lokmić, Velika Ostrna, Samoborska ulica 8C
 4. Ivana Perković, Dugo Selo, Ulica B. Huzanića 65
 5. Damir Foretić, Kozinšćak, Kozinska ulica 57
 6. Gradonačelnik Nenad Panian, dr.med.dent., ovdje
 7. Zamjenica gradonačelnika Jasminka Kokot Bambić, dr.vet.med., ovdje
 8. Zamjenik gradonačelnika Nikola Tominac, ovdje
 9. Marijo Vinko, dipl.ing.arh., ovdje
 10. Sredstva javnog priopćavanja
 11. Evidencija,
 12. Pismohrana.
Predsjednik odbora

Stipe Vrdoljak,.v.r.

Skip to content