Odbor za zaštitu okoliša i
prostornog uređenja

KLASA: 021-05/17-01/36
URBROJ: 238/07-03-06/01-17-1

Dugo Selo, 12.07.2017.

Temeljem članka 40. i 54. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 1/14.),

 

S A Z I V A M

sjednicu Odbora za zaštitu okoliša i
prostornog uređenja

koja će se održati
u ponedjeljak, 17.07.2017. godine, s početkom u 18,30 sati
u Maloj vijećnici Grada Dugog Sela

Za ovu sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I R E D

1. Razmatranje prijedloga Odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela,
2. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Poduzetničke zone Črnovčak i Poduzetničke zone Puhovec,
3. Razmatranje prijedloga Zaključka o davanju odobrenja za izgradnju višestambene zgrade na k.č.br. 215/7, k.o. Dugo Selo I,
4. Razmatranje prijedloga Zaključka o davanju odobrenja za izgradnju višestambene zgrade na k.č.br. 466/4, k.o. Dugo Selo II ,
5. Razmatranje Prijedloga Zaključka o davanju odobrenja za izgradnju višestambene zgrade na k.č.br. 466/2, k.o. Dugo Selo II ,
6. Razno.

 

DOSTAVITI:
1. Stipe Vrdoljak, Dugo Selo, Ulica Petra Berislavića 12
2. Marko Salapić, Dugo Selo, Ulica 30.svibnja 36
3. Ivica Lokmić, Velika Ostrna, Samoborska ulica 8C
4. Ivana Radomilović, Andrilovec, Andrilovečka cesta 88
5. Damir Foretić, Kozinšćak, Kozinska ulica 57
6. Gradonačelnik Nenad Panian, dr.med.dent., ovdje
7. Zamjenica gradonačelnika Jasminka Kokot Bambić, dr.vet.med., ovdje
8. Zamjenik gradonačelnika Nikola Tominac, ovdje
9. Marijo Vinko, dipl.ing.arh., ovdje
10. Sredstva javnog priopćavanja
11. Evidencija,
12. Pismohrana.

Predsjednik odbora

Stipe Vrdoljak,.v.r.

Skip to content