Upravni odjel za financije i komunalno gospodarstvo

Pročelnik

Dean Dragičević,  mag. oec

tel. 01/2753 705

e – mail: dean.dragicevic@dugoselo.hr

 

Zakoni i propisi koji se odnose na područje rada Upravnog odjela za gospodarstvo i financije:

 1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
 2. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
 3. Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
 4. Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
 5. Zakon o proračunu
 6. Zakon o fiskalnoj odgovornosti
 7. Zakon o lokalnim porezima
 8. Zakon o porezu na dohodak
 9. Zakon o koncesijama
 10. Zakon o javnoj nabavi
 11. Zakon o radu
 12. Opći porezni zakon
 13. Ovršni zakon
 14. Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima
 15. Zakon o obveznim odnosima
 16. Zakon o upravljanju državnom imovinom
 17. Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture
 18. Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva
 19. Zakon o poljoprivrednom zemljištu
 20. Zakon o trgovačkim društvima
 21. Zakon o obrtu
 22. Zakon o gradnji
 23. Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje
 24. Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama
 25. Zakon o prostornom uređenju
 26. Zakon o građevinskoj inspekciji – stupio na snagu 1. siječnja 2014.
 27. Zakon o najmu stanova
 28. Zakon o komunalnom gospodarstvu
 29. Zakon o energetskoj učinkovitosti
 30. Zakon o zaštiti okoliša
 31. Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja
 32. Zakon o zaštiti zraka
 33. Zakon o zaštiti prirode
 34. Zakon o održivom gospodarenju otpadom
 35. Zakon o vodama
 36. Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva
 37. Zakon o zaštiti životinja
 38. Zakon o cestama
 39. Zakon o prijevozu u cestovnom prometu
 40. Zakon o pogrebničkoj djelatnosti
 41. Zakon o grobljima
 42. Uredba o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru (Narodne novine broj 98/12).
 43. Uredba o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine (Narodne novine broj 40/97., 117/05.)
 44. Uredba o održavanju zgrada (Narodne novine broj 64/97.)
 45. Uredba o ugovaranju i provedbi energetske usluge u javnom sektoru (Narodne novine broj 11/15)
 46. Uredba o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (Narodne novine broj 64/08)
 47. Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (Narodne novine broj 61/14, 3/17)
 48. Uredba o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (Narodne novine broj 3/17)
 49. Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom (Narodne novine broj 50/17,  84/19)
 50. Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (Narodne novine broj 112/17, 34/18 36/19, 98/19 i 31/20)
 51. Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti (Narodne novine broj 78/13.)
 52. Pravilnik o sadržaju i obveznim prostornim pokazateljima izvješća o stanju u prostoru (Narodne novine broj 48/14., 19/15.)
 53. Pravilnik o načinu izračuna građevinske (bruto) površine zgrade (Narodne novine broj 93/17).
 54. Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma i površine građevina u svrhu obračuna komunalnog doprinosaa (Narodne novine broj 15/19 )
 55. Pravilnik o gospodarenju otpadom (Narodne novine broj 81/20)
Skip to content