Pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo

Marijo Vinko, dipl.ing.arh

tel: 01/2755 679

fax: 01/2753 244

e-mail: urbanizam@dugoselo.hr, marijo.vinko@dugoselo.hr

 

Odsjek za komunalno i stambeno gospodarstvo

Voditelj Odsjeka za komunalno i stambeno gospodarstvo

Davor Miljanović, struč.spec.ing.aedif.

tel: 01/2753 633, 01/2750 720

fax: 01/2780 282

e-mail: davor.miljanovic@dugoselo.hr

 

Komunalno redarstvo

Tel: 01/2753 633

Radno vrijeme

Radnim danom od 7:30 do 15:30

Izvan radnog vremena telefonski pozivi za hitne intervencije bit će proslijeđeni dežurnom komunalnom redaru

Prijave nepravilnosti moguće su na poveznici

 

Komunalni redari

Ivo Čop

Dalibor Knezić

 

 

Zakoni i propisi koji se odnose na područje rada Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo:

 1. Zakon o gradnji
 2. Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje
 3. Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama
 4. Zakon o prostornom uređenju
 5. Zakon o građevinskoj inspekciji – stupio na snagu 1. siječnja 2014.
 6. Zakon o najmu stanova
 7. Zakon o komunalnom gospodarstvu
 8. Zakon o energetskoj učinkovitosti
 9. Zakon o zaštiti okoliša
 10. Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja
 11. Zakon o zaštiti zraka
 12. Zakon o zaštiti prirode
 13. Zakon o održivom gospodarenju otpadom
 14. Zakon o vodama
 15. Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva
 16. Zakon o zaštiti životinja
 17. Zakon o cestama
 18. Zakon o prijevozu u cestovnom prometu
 19. Zakon o pogrebničkoj djelatnosti
 20. Zakon o grobljima
 21. Uredba o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru(Narodne novine broj 98/12).
 22. Uredba o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine (Narodne novine broj 40/97., 117/05.)
 23. Uredba o održavanju zgrada (Narodne novine broj 64/97.)
 24. Uredba o ugovaranju i provedbi energetske usluge u javnom sektoru (Narodne novine broj 11/15)
 25. Uredba o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (Narodne novine broj 64/08)
 26. Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (Narodne novine broj 61/14, 3/17
 27. Uredba o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (Narodne novine broj 3/17)
 28. Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom (Narodne novine broj 50/17 )
 29. Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (Narodne novine broj 112/17., 34/18.)
  Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti (Narodne novine broj 78/13.)
 30. Pravilnik o sadržaju i obveznim prostornim pokazateljima izvješća o stanju u prostoru (Narodne novine broj 48/14., 19/15.)
  Pravilnik o načinu izračuna građevinske (bruto) površine zgrade (Narodne novine broj 93/17).
 31. Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa (Narodne novine broj 136/06., 135/10., 14/11., 55/12. )
 32. Pravilnik o gospodarenju otpadom (Narodne novine broj 117/17 )
Skip to content