Održana sjednica Gradskog vijeća Grada Dugog Sela

Oporbi problematičan dnevni red

Trinaesta sjednica Gradskog vijeća Dugog Sela započela je podužom raspravom već i o utvrđivanju dnevnog reda. Potpredsjednik vijeća Stjepan Novosel (HSU)  zatražio je skidanje osam točaka s dnevnog reda, s argumentacijom da je dnevni red preopširan.  Potom je nezavisni vijećnik Stjepan Bertek zatražio da se o proračunu grada za 2015. godine na ovoj sjednici samo raspravlja, u formi prvog čitanja, a da se proračun donese na slijedećoj sjednici jer je to, kako je naveo, pozitivna demokratska praksa iz prošlog saziva vijeća. Uz taj je prijedlog potom pristao i Stjepan Novosel te u konačnici ukupno sedam oporbenih vijećnika (nezavisni, HSU, SDP), ali prilikom glasovanja njihov prijedlog nije prošao pa je većinom glasova odlučeno da se proračun grada za 2015. godinu ipak donese na ovoj sjednici. Gradonačelnik Stipo Velić prokomentirao je da je i u većini drugih gradova praksa da proračun ne ide na dva čitanja te da isto nije potrebno ni u Dugom Selu.

Aktualni sat

Aktualni sat započeo je kritikom vijećnice Jasminke Kokot Bambić (SDP) da građani nisu bili dobro ovavješteni o izborima za vijeća mjesnih odbora zbog čega je bio mali odaziv birača te je zatražila pisano izvješće o troškovima izbora.
Pročelnik za poslove Gradskog vijeća i gradonačelnika Mladen Šestan komentirao je da su izbori bili zakoniti u cijelom svome postupku te da su GIP i gradske službe postuplali prema propisima i ovlastima.Kokot Bambić je upitala i zašto je, od strane privatnih osoba, građanima zapriječen prilaz sajmištu kroz Ulicu Ivana pl. Zajca, na što je odgovorio pročelnik  Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okokiša, komunalno i stambeno gospodarstvo Marijo Vinko  da niko nema pravo braniti prolaz na spomenutoj lokaciji jer je riječ o javnoj površini.
Vijećnik Kruno Blažinović (SDP) upitao je da li će dugoselski umirovljenici dobiti božićnicu, na što je odgovorio gradonačelnik Velić rekavši da sredstva za božićnicu u proračunu nisu predviđena, ali, ukoliko bude novaca, da će umirovljenici dobiti uskrsnice.
Vijećnik Stjepan Štefinovec (SDP) upitao je da li grad razmišlja o osiguranju zemljišta za urbane vrtove koje bi besplatno mogli koristiti građani. Gradonačelnik Velić je odgovorio da inicijativa već postoji te da gradske službe razmatraju o modalitetu na koji bi se moglo krenuti u ovu akciju.
Štefinovec je prokomentirao i malu izlaznost na izbore rekavši da građani nisu prepoznali vrijednost vijeća mjesnih odobra jer u Dugom Selu nije dobro postavljena mjesna samouprava, a, prema njegovom mišljenju, sredstva za tu svrhu se nenamjenski troše.
Nezavisni vijećnik Zvonko Novosel Dolnjak rekao je da je 4. studenog postavio pitanje predsjedniku skupštine Dukoma d.o.o. o načinu saniranja teškog stanja u ovoj tvrtki te da nije dobio odgovor te dodao kako nije tražio dokument od strane direktora koji mu je dostavljen u materijalima. Uz to Novosel Dolnjak je zatražio i da mu se dostavi program koji je skupština Dukoma prihvatila prilikom izbora direktora tvrtke.
Gradonačelnik Velić, ujedno predsjednik skupštine Dukoma, rekao je kako skupština nema ovlasti u tom smislu te kako je izrada plana dužnost novog direktora.
Nezavisni vijećnik Stjepan Novosel upitao je pročelnika Šestana da li poštuje odluke vijeća i gradonačelnika jer smatra da neke od odluka gradonačelnik nije vidio te je izrazio mišljenje da je Dugo Selo trebalo dobiti više sredstava od Zagrebačke županije. Pročelnik Šestan je odgovorio da sve radi po propisima te da je njegov moto striktno poštivanje propisa.

Usvojen 3. rebalans gradskog proračuna – smanjen za 11,2 posto

Članovi Gradskog vijeća na svojoj jučerašnjoj redovnoj 14. sjednici, održanoj po predsjedavanjem Željka Ivaničeka, donijeli su većinsku odluku, uz protivljenje dijela SDP-ovih vijećnika, o usvajanju prijedloga 3. rebalansa gradskog proračuna za ovu godinu. Ukupni proračun se smanjuje sa iznosa od 59.331.000 kuna na iznos od 52.687.000 kuna ili za 11,20 posto. Prema tumačenju gradskog pročelnika za gospodarstvo i financije Miljenka Brezaka, radi se o „sužavanju proračunskog okvira“ u kojem se nisu realizirali prihodi od prodaje nefinancijske imovine, kao niti prihodi od zaduživanja, dok je na ostalim stavkama došlo do preraspodjele. Vijećnik Zvonko Novosel Dolnjak smatra kako će prema dinamici punjenja proračuna tijekom proteklih mjeseci, a koji mjesečno iznosi po 3 milijuna kuna, do kraja godine nedostajati 9 do 10 milijuna kuna. Voditeljica računovodstva Marica Knezić upoznala je vijećnike s najnovijim podacima o izvršenju proračuna za 11 mjeseci, a koji iznosi 42 milijuna kuna. Do kraja godine ostvariti će se, prema njenoj procjeni, 46 milijuna kuna, no očekuju se još prihodi, između ostalog, od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za izgradnju reciklažnog dvorišta, navela je Knezić.

Uz donošenje 3. rebalansa gradskog proračuna za 2014. godinu, usvojeni su pripadajući dokumenti – 3. rebalans programa gradnje komunalne infrastrukture koji se uvećava za 88.200 kuna, tako da iznosi 10 milijuna 532.000 kuna. Usvojen je i 2. rebalans programa održavanja komunalne infrastrukture za ovu godinu koji se umanjuje za milijun i 125.000 kuna, a ukupno iznosi 4.945.000 kuna. Druge izmjene programa javnih potreba u kulturi također donose smanjenje za korisnike istog programa, tako da sveukupno od planiranog programa koji je iznosio 4.262.830 kuna, sada iznosi 3.761.280 kuna što je smanjenje za 7,04 posto. Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju i školstvu, također je po drugi pute usklađen, i također smanjen – tako da sada iznosi 14.176.100 kuna što je ukupno smanjenje od 11,8 posto u odnosu na planiranih 18.248.400 kuna. Sredstva namijenjena prema programu javnih potreba u socijalnoj skrbi za ovu godinu, nakon drugih izmjena i dopuna sada iznose 1.377.000 kuna.

Program javnih potreba u u kulturi u sljedećoj godini raspolagati će s ukupno 4.118.380 kuna sredstava, a programom su obuhvaćene ustanove u kulturi Pučko otvoreno učilište Dugo Selo, Gradska knjižnica Dugo Selo te projekti udruga od značaja za lokalnu zajednicu. Programom javnih potreba u sportu za sljedeću godinu osigurano je 3.198.000 kuna od čega će se za financiranje sportskih udruga Zajednice sportskih udruga, održavanje sportskih objekata, itd. izdvojiti 2.598.000 kuna dok za redovnu djelatnost Sportskog centra 600.000 kuna. Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju i školstvu Grada Dugog Sela za 2015. godinu predviđa 15.996.960 kuna sredstava, od kojih 14.229.900 za predškolski odgoj te za školstvo 1.767.060 kuna, dok program javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2015. godinu planira 1.544.000 kuna sredstava.

Vijećnik Stjepan Novosel prilikom izglasavanja programa javnih potreba u socijalnoj skrbi zatražio je da se uvede u zapisnik njegov prijedlog o isplati Uskrsnica za sve umirovljenike s mirovinom do 1.800 kuna.

Oglašavanje na javnim površinama i gradskim nekretninama nije više komunalna djelatnost

Grad Dugo Selo će u 2015. godini nastaviti sufinanciranje umjetnog osjemenjivanje krava plotkinja i rasplodnih krmača, i to 450 kuna po jednoj kravi plotkinji i 300 kuna po jednoj rasplodnoj krmači. Vijećnik Stjepan Štefinovec predložio je da u odluci izvršitelj ove usluge nije isključivo veterinarska ambulanta s obzirom da vlasnici OPG-a mogu biti osposobljeni te ju samostalno obavljati, što je prihvaćeno i uključeno u odluku. Na sjednici je također donijeta odluka o izdvajanju sredstava iz cijene javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada. Iznos mjesečnog paušala iznosio je 20 kuna, a prikupljena sredstva troše se namjenski na gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom i sanaciju neusklađenih odlagališta. Odlukom iznos se smanjuje na 10 kuna, a za razliku u cijeni uvećat će se cijena prikupljanja mješovitog komunalnog otpada. U konačnici cijena koju plaćaju građani neće se mijenjati. Također donijeta je izmjena odluke o određivanju komunalnih djelatnosti po kojoj usluge oglašavanja na javnim površinama i nekretninama u vlasništvu Grada Dugog Sela više nisu komunalna već gospodarska djelatnost. Isto tako komunalna djelatnost od značaja za Grad Dugo Selo više nije zbrinjavanje pasa i mačaka lutalica, zbrinjavanje uginulih životinja s javnih površina, dezinsekcija i deratizacija već će se za iste provoditi nabava sukladno Zakonu o javnoj nabavi. Vezano uz ovu točku donijeta je i izmjena Srednjoročnog plana davanja koncesija za razdoblje od 1. siječnja 2014. do 31. prosinca 2016. godine, a  po kojoj usluge oglašavanja na javnim površinama i na nekretninama u vlasništvu Grada Dugog Sela u budućnosti će se obavljati davanjem u zakup, a ne putem koncesije.  Isto tako za k.č.br. 2500/1 u k.o. Dugo Selo II, oranica Črnovčak površine 100 000 m2 predviđena za obavljanje djelatnosti logističko distributivnog centra (CARGO centar) briše se iz Srednjoročnog plana davanja koncesija, sukladno mišljenju Ministarstva financija, te su za predmetno zemljište zakonom dopušteni i mogući, osim koncesije, i dugi načini raspolaganja (prodaja, zakup, najam…).

Pokrenute ciljane dopune Prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela

Vijećnici su donijeli i odluku o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i gradskih vijećnika izabranih s liste grupe birača u 2015. godini za čiju svrhu je u proračunu osigurano 49.300 kuna, a način raspoređivanja istih sredstava utvrđen je prema razmjernom broju članova u trenutku konstituiranja Gradskog vijeća. Vijećnici su suglasni također da Grad kupi od trgovačkog društva Jadran-interijeri d.o.o. iz Zagreba nekretninu k.č.br. 2128/6 livadu Puhovec površine 4280 m2 radi izgradnje javne prometnice u radnoj zoni Puhovec s komunalnom infrastrukturom po cijeni od 385.200 kuna.

Donošenjem Zakon o prostornom uređenju pokazala se potreba za dopunom – uskladbom Prostornog plana kojima su jedinice lokalne samouprave dužne dopuniti Prostorni plan na način da odrede neuređene dijelove građevinskih područja i izgrađene dijelove tih područja planirane za urbanu preobrazbu, radi čega je donijeta odluka o izradi dopune Prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela. Cilj je omogućiti izdavanje akata o građenju na građevinskom zemljištu koje je u naravi uređeno građevinsko zemljište, a nije predviđeno za urbanu obnovu.

Na sjednici su također usvojene smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Dugog Sela za 2015. godinu, izvješće o stanju sustava zaštite i spašavanja na području grada za 2014. godinu te je donijet program rada Gradskog vijeća Grada Dugog Sela za sljedeću godinu.

Ravnatelj Sportskog centra Dugo Selo i dalje Miroslav Škrlec

 Temeljem zaključka Upravnog vijeća Sportskog centra, a nakon zaključenog javnog natječaja za imenovanje ravnatelja ustanove na koji su pristigle tri prijave a koje sve ispunjavaju uvjete, većinom glasova izabrana je prijava dosadašnjeg ravnatelja Miroslava Škrlca. Upravno vijeće predložilo je Gradskom vijeću imenovanje Miroslava Škrlca za naredno četverogodišnje razdoblje s obzirom „na dosadašnje osmogodišnje iskustvo na mjestu ravnatelja te savjesno i odgovorno vođenje poslovanja ustanove kao i na rezultate koje je postigao, uz posjedovanje stručnih, organizatorskih i menadžerskih sposobnosti traženih u natječaju“. Što se tiče upita predsjednika Upravnog vijeća Sportskog centra, ujedno i gradskog vijećnika Zvonka Kaleba o pravnom tumačenju situacije u kojoj se odluka o izboru novog ravnatelja donosila nakon što je prethodno usvojen dnevni red sjednice, a točka izbora je bila dodana nakon usvajanja i isteka rasprave po svim točkama dnevnog reda. Pročelnik Upravnog odjela za poslove Gradskog vijeća i gradonačelnika Mladen Šestan smatra kako cijeli postupak formalno-pravno nije upitan, te da su sve odluke članova Upravnog vijeća donijete većinom glasova. Gradski vijećnici su tako na koncu, također, većinom glasova, donijeli odluku o imenovanju Miroslava Škrlca ravnateljem Sportskog centra.

Ove godine rođeno 200 djece – dečki prednjače

Prema informacijama iznijetim na sjednici Gradskog vijeća, a temeljem ostvarenih jednokratnih novčanih naknada za novorođenčad s prebivalištem na području grada – do 11. prosinca ove godine u našem gradu je rođeno 200 djece, od toga 108 dječaka i 92 djevojčice. Pročelnik za društvene djelatnosti Veljko Bertak dodao je također kako je tijekom proteklih deset godina (otkako se iz gradskog proračuna roditeljima omogućuje ista jednokratna novčana pomoć za novorođenčad) rođeno je ukupno 2 224 djece – od toga 1 075 djevojčica i 1 149 dječaka.

60 milijuna kuna gradskog proračuna za 2015. godinu

Ukupni prihodi primici gradskog proračuna za 2015. godinu predlažu se u iznosu od 60.048.000 kuna. Od toga prihodi poslovanja iznose 55.775.000 kuna, a u ovim prihodima planirani su porezni prihodi u iznosu od 29.151.000 kuna što je manje u odnosu na 2014. godinu zbog najavljene porezne reforme; prihodi od potpora i pomoći u iznosu od 5.550.000 kuna gdje se planira pomoć za pojedine tekuće i kapitalne projekte i programe od strane ministarstava i županije, pomoći po prijavljenim i prihvaćenim projektima EU, obrazložio je na sjednici Gradskog vijeća pročelnik za gospodarstvo i financije Miljenko Brezak. Prihodi od imovine planirani su su u iznosu od 2.274.000 kuna, a to su prihodi od kamata na depozit po viđenju, naknade za koncesiju, stanarine, zakupi (poljoprivredno zemljište, sajmište, kiosci, reklamni predmeti), prava služnosti, mineralne sirovine plin i nafta, spomenička renta, naknada za nezakonito izgrađene građevine. U prihodima poslovanja najznačajniji su planirani prihodi po posebnim propisima i to od komunalne naknade u iznosu od 4 milijuna kuna, prihodi od komunalnog doprinosa od 4 milijuna kuna, naknade za priključenje na komunalnu infrastrukturu od 600.000 kuna, prihodi iz cijene odvoza otpada 700.000 kuna. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 200.000 kuna, primici od financijske imovine i zaduživanja (povrati danih zajmova) u iznosu od 200.000 kuna te planirano zaduživanje za izgradnju od 5 milijuna kuna. U prihode su uključeni i prihodi proračunskih korisnika u iznosu od 4 milijuna 273.000 kuna, osim prihoda Glazbene škole koja nije u sustavu riznice Grada Dugog Sela. Prilikom planiranja prihoda uzeta je u obzir realizacija istih prihoda u 2014. godini, kao i prethodnih godina te je predviđeno ostvarenje u narednom razdoblju s obzirom da još uvijek nisu poznati kriteriji i parametri „porezne reforme“ te nije moguće procijeniti utjecaj na porezne prihode Grada Dugog Sela, ističe pročelnik. Stvarni utjecaj na smanjenje prihoda bit će poznat do prvog rebalansa kada će se korigirati prihodi i rashodi. Što se tiče planirane rashodne strane gradskog proračuna za sljedeću godinu rashodi za zaposlene u vidu plaća, zadržani su na nivou 2014. godine, planirano povećanje vidljivo kroz proračun najvećim dijelom odnosi se na povećani broj zaposlenih u Dječjem vrtiću, uslijed povećanog broja odgojnih skupina, odnosno proširenja vrtića. Matrijalni rashodi u najvećem dijelu zadržani su na nivou 2014. godine, povećanje se prije svega odnosi na financijski plan Dječjeg vrtića. Financijski rashodi su također na razini 2014. godine. Kod rashoda za nabavu nefinancijske imovine dio sredstava planiran je za proširenje dječjeg vrtića i rekonstrukciju kuhinje vrtića, a ostali rashodi planirani su sukladno ostalim programima, planirane buduće projekte te same kapitalne projekte vezane uz komunalnu infrastrukturu.

Gradonačelnik Stipo Velić dodao je kako je ove godine po prvi puta u 20 godina da gradske službe iz nadležnog ministarstva i državnih institucija nisu dobile smjernice i informacije za izradu gradskog proračuna. „Poznato nam je kako ćemo ostati bez jednog dijela poreznih sredstava, no još uvijek nam nije poznato u kolikoj mjeri, a pravo stanje će biti vidljivo nakon 3 do 4 mjeseca“, navodi gradonačelnik, istaknuvši kako prilikom planiranja proračuna nisu pokrenute mjere koje bi još više opteretile građane.

Vijećnik Stjepan Novosel izrazio je stav kako je potrebno financiranju ustanova i tvrtki s trojnim vlasništvom (Grad Dugo Selo, Općina Brckovljani i Općina Rugvica), kao što je, između ostalih Pučko otvoreno učilište, potrebno inzistirati na sudjelovanju ostalih vlasnika u financiranju plaća za djelatnike, u troškovima održavanja, troškova poslovanja. Vijećnik Zvonko Novosel Dolnjak drži kako je proračun neostvariv, s obzirom da prihodi prelaze okvire onih iz 2014. godine što nije realno. Vijećnica Jasminka Kokot Bambić smatra kako proračun nije transparentan jer je rađen isključivo u užem krugu ljudi, te da u planiranje nije bio uključen ni predsjednik Gradskog vijeća. Smatra kako je izostala javna rasprava po svim područjima, tipa kao što je kultura, uputivši još kritiku gradonačelniku zašto se ne osvrće na prioritet u 2015. godini te na metode i načine kako nadoknaditi manjak prihoda. Vijećnik Stjepan Štefinovec smatra da proračun nije dobar. „Za nas je 2014. godina izgubljena, a u sljedećoj proračun će opet doživjeti dva, tri rebalansa. Bit će bitno da udrugama sjednu dotacije, a proračunskim korisnicima plaće“, rekao je.

Proračun je usvojen većinom glasova, uz dvoje vijećnika protiv i jedan suzdržan.

 

 Skip to content