ZBOR GRAĐANA MJESNOG ODBORA DUGO SELO-ZAPAD

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD DUGO SELO
Mjesni odbor Dugo Selo-Zapad

Vijeće Mjesnog odbora
KLASA: 026-01/19-01/17

URBROJ: 238/07-10/06-20-3

Dugo Selo, 3. ožujka 2020.

Na temelju članka 20. Pravila Mjesnog odbora Dugo Selo-Zapad, Vijeće Mjesnog odbora poziva građane na

ZBOR GRAĐANA MJESNOG ODBORA DUGO SELO-ZAPAD

koji će se održati u utorak, 10. ožujka 2020. godine s početkom u 18:00 sati,

u zgradi gradske uprave u Dugom Selu, Josipa Zorića 1 (gradska vijećnica)

Dnevni red:
1. Sigurnosti u prometu na ulicama na području MO Dugo Selo-Zapad

2. Postavljanje klupica i košara za smeće

3. Komunalni poslovi (održavanje neuređenih parcela; kanali uz Ulicu Hrvatskog preporoda, uređenje Domobranske ulice…)

4. Razno

Predsjednica

Vijeća Ljerka IvanovićSkip to content