Gradsko vijeće

Odbor za Statut i Poslovnik

KLASA: 021-05/18-01/05

URBROJ: 238/07-03-04/04-18-1

 

Dugo Selo, 24. siječnja 2018. god.

 

Na temelju članka članka 40. i članka 50. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 1/14.)

 

S A Z I V A M

sjednicu Odbora za Statut i Poslovnik

Gradskog vijeća Grada Dugog Sela

koja će se održati

u utorak,  30. siječnja 2018. godine, s početkom u 12.30 sati

u zgradi gradske uprave ( Mala vijećnica )

Za ovu sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I   R E D:

1. Razmatranje prijedloga Odluka i drugih općih akata o kojima će raspravljati Gradsko vijeće Grada Dugog Sela na 7. sjednici, 30. siječnja 2018.

 

2. Pitanja, prijedlozi, ostale informacije

 

Napomena: Materijali pod točkom 1. za sjednicu Odbora vijećnicima su dostavljeni uz poziv za 7. sjednicu Gradskog vijeća i dostupni su na web stranici Grada Dugog Sela, www.dugoselo.hr.

 

Predsjednik

Odbora za Statut i Poslovnik:

Darjan Budimir, mag.iur.

 

Dostaviti:
1. Darjan Budimir, Dugo Selo, Ulica I.G. Kovačića 27
2. Božidar Cik,Velika Ostrna, Čulinečka ulica 24
3. Željko Remenar, Andrilovec, Andrilovečka cesta 157
4. Zvonko Novosel – Dolnjak, Dugo Selo, Ulica M. J. Zagorke 53
5. Renata Jelečki, Dugo Selo, Gorička ulica 7
6. Nenad Panian, ovdje
7. Jasminka Kokot Bambić, ovdje
8. Nikola Tominac, ovdje
9. Mladen Šestan, ovdje
10. Marijo Vinko, ovdje
11. Sredstvima javnog priopćavanja
12. Evidencija, ovdje
13. Pismohrana