Upravni odjel za pravne poslove, društvene djelatnosti i protokol

Pročelnik

Boris Savić, mag. iur.
tel: 01/2753 706
e-mail: boris.savic@dugoselo.hr

 

Zakoni i propisi koji se odnose na područje rada Upravnog odjela za pravne poslove, društvene djelatnosti i protokol

 1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
 2. Zakon o lokalnim izborima
 3. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima
 4. Zakon o zemljišnim knjigama
 5. Zakon o porezu na promet nekretnina
 6. Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade
 7. Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina
 8. Zakon o nasljeđivanju
 9. Zakon o obveznim odnosima
 10. Zakon o općem upravnom postupku
 11. Zakon o upravnim sporovima
 12. Zakon o upravnim pristojbama
 13. Zakon o savjetima mladih
 14. Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma
 15. Zakon o sprječavanju sukoba interesa
 16. Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
 17. Zakon o pravu na pristup informacijama
 18. Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka
 19. Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka)
 20. Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
 21. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju
 22. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
 23. Zakon o ustanovama
 24. Zakonu o pučkim otvorenim učilištima
 25. Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti
 26. Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi
 27. Zakon o zaštiti od požara
 28. Zakon o vatrogastvu
 29. Zakon o sustavu civilne zaštite
 30. Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja
 31. Zakon o Hrvatskom Crvenom križu
 32. Zakon o socijalnoj skrbi
 33. Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
 34. Zakon o općem upravnom postupku
 35. Zakon o sportu
 36. Zakon o udrugama
 37. Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine broj 26/15, Narodne novine broj 37/21)
 38. Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka 
 39. Uredba o uredskom poslovanju (Narodne novine broj 75/21)
Skip to content