2023.g

 • Broj 1 (27. siječnja 2023.)
  • Zaključak o sklapanju Ugovora o djelu
  • Odluka
  • Zaključak o sklapanju Ugovora o pružanju usluga čišćenja uredskih prostorija
  • Zaključak o sklapanju Ugovora o pružanju savjetodavnih usluga iz područja civilne zaštite
  • Zaključak o sufinanciranju rada otorinolaringološke ambulante u 2023. godini
  • Odluka o sufinanciranju logopedskih tretmana djece predškolske i školske dobi s prebivalištem na području Grada Dugog Sela
  • Zaključak o visini novčane pomoći za opremu novorođenog djeteta za 2023. godinu
  • Odluka
  • Odluka o visini iznosa sufinanciranja programa predškolskog odgoja i obrazovanja u 2023. godini
  • Zaključak o izmjeni Zaključka o osnivanju Povjerenstva za provedbu postupka javnog natječaja za prodaju i zakup nekretnina u vlasništvu Grada Dugog Sela
  • Plan prijma u službu u gradska upravna tijela za 2023. godinu

2022.g

 • Broj 14 (19. prosinca 2022.)
  • Zaključak o prestanku mirovanja mandata gradskom vijećniku i prestanku obnašanja dužnosti zamjenika gradskog vijećnika
  • Proračun Grada Dugog Sela za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu
  • Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Dugog Sela za 2023. godinu
  • Program građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
  • Program održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
  • Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju i školstvu Grada Dugog Sela za 2023. godinu
  • Program javnih potreba u kulturi Grada Dugog Sela za 2023. godinu
  • Program javnih potreba u sportu Grada Dugog Sela za 2023. godinu
  • Program javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Dugog Sela za 2023. godinu
  • Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2023. godinu
  • Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Dugog Sela za 2023. godinu
  • Odluka o sufinanciranju malih seoskih domaćinstava
  • Odluka o sudjelovanju roditelja u cijeni programa dječjeg vrtića Dugo Selo
  • Odluka o gradskim porezima Grada Dugog Sela
  • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi
  • Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i gradskih vijećnika izabranih s liste grupe birača u 2023. godini
  • Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Krčevina
  • Rješenje o imenovanju ravnatelja Ustanove Sportski centar Dugo Selo
  • Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na k.č. broj 721/3, k.o. Dugo Selo II
  • Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Dugog Sela
  • Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Dugog Sela u 2022. godini
  • Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Dugog Sela za 2023. godinu
  • Zaključak o davanju suglasnosti na II. Dopunu Plana upisa djece u Dječji vrtić Dugo Selo za pedagošku godinu 2022./2023.
  • Zaključak o prihvaćanju financijskog pokroviteljstva
  • Program rada Gradskog vijeća Grada Dugog Sela za 2023. godinu
  • Odluka o izmjeni Odluke o broju i visini stipendija za školsku/akademsku godinu 2022./2023.
  • Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti Stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Urbanistički plan uređenja Krčevina
  • Zaključak o prihvaćanju financijskog pokroviteljstva nad projektom Kreativno Dugo Selo
  • Zaključak o prihvaćanju financijskog pokroviteljstva nad obilježavanjem Međunarodnog dana osoba s invaliditetom
  • Zaključak o sklapanju Ugovora o poslovnoj suradnji
  • Odluka o dodjeli stipendija Grada Dugog Sela za školsku/akademsku godinu 2022./2023.
  • Odluka o sklapanju nagodbe
  • Odluka
  • Zaključak o podmirenju troška najma dvorane
  • Zaključak o sklapanju Ugovora o organizaciji nastupa
  • Izmjena Plana prijma u službu u gradska upravna tijela za 2022. godinu
  • Odluka o izmjeni Odluke o dodjeli stipendija Grada Dugog Sela za školsku/akademsku godinu 2022./2023.
  • Odluka o isplati prigodne nagrade službenicima u upravnim tijelima Grada Dugog Sela
  • Odluka o isplati prigodne nagrade zaposlenicima proračunskih korisnika Grada Dugog Sela
  • Plan savjetovanja s javnošću Grada Dugog Sela u 2023. godini
 • Broj 13 (30. studenoga 2022.)
  • Odluka o isplati jednokratne novčane pomoći umirovljenicima povodom blagdana Božića
  • Odluka o isplati jednokratne novčane pomoći korisnicima zajamčene minimalne naknade povodom blagdana Božića
  • Odluka o prodaji k. č. broj 977/4, k.o. Dugo Selo II
  • Zaključak o prihvaćanju financijskog pokroviteljstva nad turnirom 4. Dugo Selo open
  • Zaključak o prihvaćanju financijskog pokroviteljstva nad Tradicionalnom Dugoselskom fišijadom
  • Zaključak o prihvaćanju financijskog pokroviteljstva nad Martinskim turnirom
  • Zaključak o prihvaćanju financijskog pokroviteljstva nad obilježavanjem 20 godina rada Biciklističkog kluba “Dugo Selo 2001” i 10 odvoženih biciklističkih maratona
   Dugo Selo – Vukovar – Memorijal Željka Galovića
  • Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Dugog Sela
  • Odluka o isplati jednokratne novčane pomoći korisnicima osobne invalidnine i doplatka za pomoć i njegu povodom blagdana Božića
 • Broj 12 (28. listopada 2022.)
  • Odluka o donošenju Plana djelovanja Grada Dugog Sela u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu
  • Plan djelovanja Grada Dugog Sela u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu
  • Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Dugog Sela za 2023. godinu
  • Odluka o izradi I. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja osnovna škola Dugo Selo – Zorićeva
  • Odluka o ukidanju statusa općeg dobra
  • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića Dugo Selo
  • Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o iznosu participacije roditelja/skrbnika za učenike Glazbene škole Dugo Selo u školskoj godini 2022./2023.
  • Zaključak o prihvaćanju financijskog pokroviteljstva nad 11. biciklističkim maratonom Dugo Selo – Vukovar
  • Zaključak o prijedlogu za razrješenje i imenovanje mrtvozornika za područje Grada Dugog Sela
  • Zaključak o imenovanju predsjednika i člana Etičkog odbora
  • Zaključak o imenovanju predsjednika i članova Vijeća časti
  • Zaključak o dodjeli javnog priznanja ”Nagrada Grada Dugog Sela za životno djelo” Borisu Mahaču
  • Zaključak o dodjeli javnog priznanja ”Godišnja nagrada Grada Dugog Sela” za 2022. godinu trgovačkom društvu STAS d.o.o.
  • Zaključak o dodjeli javnog priznanja ”Godišnja nagrada Grada Dugog Sela” za 2022. Petru Rajakoviću
  • Zaključak o dodjeli javnog priznanja ”Godišnja nagrada Grada Dugog Sela” za 2022. Miroslavu Begiću
  • Zaključak o dodjeli javnog priznanja ”Godišnja nagrada Grada Dugog Sela” za 2022. Danijeli Klajn
  • Zaključak o dodjeli javnog priznanja ”Godišnja nagrada Grada Dugog Sela” za 2022. Ani – Mariji Šprihal
  • Zaključak o dodjeli javnog priznanja ”Godišnja nagrada Grada Dugog Sela” za 2022. Antoneli Papak
  • Zaključak o dodjeli javnog priznanja ”Godišnja nagrada Grada Dugog Sela” za 2022. Josipi Bebek
  • Zaključak o dodjeli javnog priznanja ”Godišnja nagrada Grada Dugog Sela” za 2022. Mari Budić
  • Zaključak o dodjeli javnog priznanja ”Godišnja nagrada Grada Dugog Sela” za 2022. Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Andrilovec
  • Zaključak o dodjeli javnog priznanja ”Godišnja nagrada Grada Dugog Sela” za 2022. Ženskoj ekipi mladeži Dobrovoljnog vatrogasnog društva Ostrna
  • Zaključak o dodjeli javnog priznanja ”Zahvalnica Grada Dugog Sela” Branku Golešu
  • Zaključak o dodjeli javnog priznanja ”Zahvalnica Grada Dugog Sela” Predragu Topiću
  • Zaključak o dodjeli javnog priznanja ”Zahvalnica Grada Dugog Sela” Nadici Kozić
  • Zaključak o dodjeli javnog priznanja ”Zahvalnica Grada Dugog Sela” Đuri Ravenšćaku
  • Zaključak o dodjeli javnog priznanja ”Zahvalnica Grada Dugog Sela” Tomislavu Poljaku
  • Zaključak o dodjeli javnog priznanja ”Zahvalnica Grada Dugog Sela” Zvonimiru Šoku
  • Odluka o prodaji k.č. broj 283, k.o. Dugo Selo I
  • Odluka o utvrđivanju liste deficitarnih zanimanja za školsku/akademsku godinu 2022./2023.
  • Odluka o broju i visini stipendija za školsku/akademsku godinu 2022./2023.
  • Odluka o privremenom korištenju nekretnina bez naknade
  • Zaključak o sklapanju Ugovora o djelu
  • Odluka o imenovanju ispitnog koordinatora u Gradu Dugom Selu
  • Odluka o imenovanju odgovorne osobe za elektronički unos i ažuriranje podataka u Središnji registar državne imovine
  • Provedbeni program Grada Dugog Sela za razdoblje 2021. – 2025. godine – dopuna
  • Odluka o dopuni Provedbenog programa Grada Dugog Sela za razdoblje 2021. – 2025. godine
 • Broj 11 (05. listopada 2022.)
  • Odluka o privremenom korištenju nekretnina bez naknade
  • Zaključak o ažuriranju Registra nerazvrstanih cesta na području Grada Dugog Sela
  • Prostorni plan uređenja Grada Dugog Sela (pročišćeni tekst)
  • Detaljni plan uređenja zone Centar naselja Dugo Selo (pročišćeni tekst)
 • Broj 10 (30. rujna 2022.)
  • Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Dugog Sela za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2022. godine
  • II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Dugog Sela za 2022. godinu
  • Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Dugog Sela za 2022. godinu
  • II. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
  • II. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
  • II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu Grada Dugog Sela za 2022. godinu
  • II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Grada Dugog Sela za 2022. godinu
  • II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju i školstvu Grada Dugog Sela za 2022. godinu
  • I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Dugog Sela za 2022. godinu
  • Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Poduzetničke zone Črnovčak i Poduzetničke zone Puhovec
  • Zaključak o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o financiranju uređenja građevinskog zemljišta za izgradnju pristupne prometnice s oborinskom odvodnjom, javnom rasvjetom,
   pješačkom stazom (nogostup) i parkirališnim mjestima na k.č. broj 1016/4, k.o. Dugo Selo II
  • Zaključak o prihvaćanju Pisma namjere o intenziviranju mjera za pravedniju, klimatski neutralnu Europu
  • Zaključak o odobravanju Programa rada Savjeta mladih Grada Dugog Sela za 2023. godinu
  • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Ugovora o pravu korištenja sportske građevine
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnika Grada Dugog Sela za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2022. godine
  • Zaključak o prihvaćanju financijskog pokroviteljstva nad organizacijom 8. Kupa u brzom spajanju usisnog voda
  • Zaključak o prihvaćanju financijskog pokroviteljstva nad organizacijom Dječjeg tjedna 2022.
  • Odluka o imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Dugog Sela
  • Odluka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Dugo Selo
  • Zaključak o poništenju dijela Javnog natječaja za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta radi izgradnje poslovnih objekata prikupljanjem pisanih ponuda
  • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja i prodaji 2457/18961 dijela k.č. broj 2500/1, k.o. Dugo Selo II
  • Odluka o imenovanju povjerljive osobe i zamjenice povjerljive osobe
  • Odluka o darovanju nekretnina Dječjem vrtiću Dugo Selo
  • Odluka
  • Zaključak o ažuriranju Registra nerazvrstanih cesta na području Grada Dugog Sela
  • Zaključak o ažuriranju Registra nerazvrstanih cesta na području Grada Dugog Sela
  • Odluka o potvrđivanju imenovanja zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog društva Andrilovec
  • Zaključak o sklapanju Ugovora o zakupu u svrhu korištenja oglasnog prostora za potrebe Grada Dugog Sela
  • Odluka o sufinanciranju troškova prijevoza učenika srednjih škola s prebivalištem na području Grada Dugog Sela, u školskoj godini 2022./2023.
  • Odluka o sufinanciranju troškova prijevoza studenata s prebivalištem na području Grada Dugog Sela, u akademskoj godini 2022./2023.
  • Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja Krčevina
  • Zaključak o sklapanju Ugovora o djelu
  • Zaključak o sklapanju Ugovora o izvođenju predstave
  • Zaključak o sklapanju Ugovora o autorskom djelu
  • Zaključak o sklapanju Ugovora o autorskom djelu
  • Zaključak o sklapanju Ugovora o autorskom djelu
  • Zaključak o sklapanju Ugovora o autorskom djelu
  • Zaključak o ažuriranju Registra nerazvrstanih cesta na području Grada Dugog Sela
  • Zaključak o sklapanju Ugovora o zakupu
  • Odluka o osnivanju prava služnosti
  • Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti Stratešku procjenu utjecaja na okoliš za XIV. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela
  • Pravilnik o izmjenama Pravilnika o radu
  • Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Dugog Sela

 

 • Broj 9 (15. srpnja 2022.)
  • Odluka o kupnji nekretnina – k. č. broj 249 i k. č. broj 250/1, obje k.o. Dugo Selo I
  • Odluka o donošenju XII. izmjena i dopuna Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Dugo Sela
  • Odluka o donošenju XVI. izmjena i dopuna Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja zone Centar naselja Dugo Selo
  • Odluka o davanju suglasnosti za dugoročno zaduživanje trgovačkom društvu Dugoselski komunalni i poduzetnički centar d.o.o.
  • Odluka o izmjenama Odluke o sudjelovanju roditelja u cijeni programa Dječjeg vrtića Dugo Selo
  • Odluka o osnivanju prava građenja na k. č. broj 407/74, k.o. Dugo Selo I
  • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja i prodaji 5660/18961 dijela k. č. broj 2500/16, k.o. Dugo Selo II
  • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja i prodaji 5000/18961 dijela k. č. broj 2500/16, k.o. Dugo Selo II
  • Odluka o davanju na upravljanje sportske građevine Sportskom centru Dugo Selo
  • Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Dugog Sela
  • Zaključak o primanju na znanje Izvješća o poslovanju trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. za 2021. godinu
  • Zaključak o primanju na znanje Izvješća Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Dukom plin d.o.o. za 2021. godinu
  • Zaključak o primanju na znanje Izvješća Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Dugoselski komunalni i poduzetnički centar d.o.o. za 2021. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Dječjeg vrtića Dugo Selo za 2021. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Gradske knjižnice Dugo Selo za 2021. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Glazbene škole Dugo Selo za 2021. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Sportskog centra Dugo Selo za 2021. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Pučkog otvorenog učilišta Dugo Selo za 2021. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Vatrogasne zajednice Grada Dugog Sela za 2021. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Gradskog društva Crvenog križa Dugo Selo za 2021. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Zajednice športskih udruga Grada Dugog Sela za 2021. godinu
  • Zaključak o razrješenju i izboru člana Mandatne komisije
  • Zaključak o razrješenju i izboru članova Odbora za izbor i imenovanja
  • Zaključak o razrješenju i izboru članova Odbora za Statut i Poslovnik
  • Zaključak o razrješenju i izboru članova Odbora za financije i proračun
  • Zaključak o razrješenju i izboru predsjednika i člana Odbora za zaštitu okoliša i prostorno uređenje
  • Zaključak o razrješenju i izboru članova Odbora za komunalne djelatnosti
  • Zaključak o razrješenju i izboru predsjednice i članova Odbora za društvene djelatnosti i socijalnu skrb
  • Zaključak o razrješenju i izboru predsjednice Odbora za predstavke i pritužbe građana
  • Zaključak o razrješenju i izboru članice Komisije za imenovanje i preimenovanje ulica
  • Zaključak o razrješenju i izboru članice Komisije za dodjelu stipendija
  • Zaključak o davanju suglasnosti na I. Dopunu Plana upisa djece u Dječji vrtić Dugo Selo za pedagošku godinu 2022./2023.
  • Zaključak o prihvaćanju financijskog pokroviteljstva nad manifestacijom 14. međunarodni Memorijal Tomislav Galovec, dan Andrilovca
  • Zaključak o prihvaćanju financijskog pokroviteljstva nad sudjelovanjem Udruge Hrvata BiH “Rodna gruda” na International folk festivalu “Ohrid Sun”
  • Zaključak o prihvaćanju financijskog pokroviteljstva nad manifestacijom “7. Dugoselski turnir u uličnoj košarci 3na3”
  • Zaključak o prihvaćanju financijskog pokroviteljstva nad manifestacijom PRVENSTVO 3A LIGE CENTAR
  • Odluka o privremenom korištenju nekretnina bez naknade
  • Odluka o postupku izrade Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Dugog Sela i osnivanju Radne skupine za izradu Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Dugog Sela
  • Poslovnik o radu Stožera civilne zaštite Grada Dugo Selo
  • Zaključak o financiranju opremanja prostora Športskom ribolovnom savezu Zagrebačke županije
  • Odluka o financiranju nabave radnih bilježnica i drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola s prebivalištem na području Grada Dugog Sela, za šk. godinu 2022./2023.
  • Zaključak o sklapanju Ugovora o djelu
  • Odluka o imenovanju internog Povjerenstva za knjigovodstveno usklađenje vrijednosti imovine u vlasništvu Grada Dugog Sela
  • Zaključak o utvrđivanju prijedloga XII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela i upućivanja na javnu raspravu
  • Zaključak o utvrđivanju prijedloga XVI. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone Centar naselja Dugo Selo i upućivanja na javnu raspravu
  • Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti Stratešku procjenu utjecaja na okoliš za XIII. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela
  • Zaključak o sklapanju Ugovora o organizaciji nastupa
  • Zaključak o financiranju ljetovanja djece slabijeg imovinskog statusa
  • Zaključak o suglasnosti za provedbu geodetskog elaborata
  • Zaključak o sklapanju Ugovora o djelu
  • Zaključak o sklapanju Ugovora o autorskom djelu
  • Zaključak o isplati sredstava za projekt Socijalne samoposluge
  • Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga XII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela
  • Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga XVI. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone Centar naselja Dugo Selo
  • Zaključak o prihvaćanju financijskog pokroviteljstva nad sudjelovanjem člana Atletskog kluba “Martin Dugo Selo” na Prvenstvu Europe u 24 satnom trčanju
  • Zaključak o prihvaćanju financijskog pokroviteljstva nad sudjelovanjem Dobrovoljnog vatrogasnog društva Andrilovec na Vatrogasnoj olimpijadi
  • Zaključak o prihvaćanju financijskog pokroviteljstva nad sudjelovanjem Dobrovoljnog vatrogasnog društva Ostrna na Vatrogasnoj olimpijadi
  • Zaključak o prihvaćanju financijskog pokroviteljstva nad sudjelovanjem Ženskog rukometnog kluba “DUGO SELO 55” na međunarodnom rukometnom turniru “Pozoj Handball Cup”
  • Odluka o izmjeni Odluke o visini iznosa sufinanciranja programa predškolskog odgoja i obrazovanja u 2022. godini
  • Odluka o sufinanciranju produženog boravka za učenike osnovnih škola s prebivalištem na području Grada Dugog Sela za šk. godinu 2022./2023.
  • Odluka o financiranju udžbenika i radnih bilježnica za učenike srednjih škola za školsku godinu 2022./2023.
 • Broj 8 (23. lipnja 2022.)
  • Zaključak o sklapanju Ugovora o djelu
  • Zaključak o raspisivanju Javnog natječaja za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta radi izgradnje poslovnih objekata
  • Zaključak o stavljanju izvan snage Zaključka o ažuriranju Registra nerazvrstanih cesta na području Grada Dugog Sela
  • Zaključak o sufinanciranju rada psihijatrijske ambulante u 2022. godini
  • Odluka o određivanju zamjenika u obavljanju dužnosti gradonačelnika Grada Dugog Sela
  • Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i postupku imenovanja povjerljive osobe i njezina zamjenika
 • Broj 7 (17. svibnja 2022.)
  • Odluka o postavljanju Spomenika prvom hrvatskom predsjedniku dr. Franji Tuđmanu
  • Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Dugog Sela za 2021. godinu
  • I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Dugog Sela za 2022. godinu
  • I. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
  • I. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
  • I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu Grada Dugog Sela za 2022. godinu
  • I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Grada Dugog Sela za 2022. godinu
  • I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju i školstvu Grada Dugog Sela za 2022. godinu
  • Odluka o osnivanju Poduzetničke zone Črnovčak II
  • Odluka o izradi XIII. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela
  • Odluka o izradi XIV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela
  • Odluka o izradi XVI. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone Centar naselja Dugo Selo
  • Odluka o pokretanju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja Martin Breg
  • Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Kolodvor Dugo Selo
  • Odluka o dopuni Odluke o komunalnom redu
  • Odluka o izmjeni Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i gradskih vijećnika izabranih s liste grupe birača u 2022. godini
  • Kodeks ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Dugog Sela
  • Zaključak o mirovanju mandata gradskom vijećniku i početku obnašanja dužnosti zamjenika gradskog vijećnika
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju i školstvu Grada Dugog Sela za 2021. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Dugog Sela za 2021. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Dugog Sela za 2021. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Dugog Sela za 2021. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju financijskog pokroviteljstva nad natjecanjem 6. noćni malonogometni turnir Dugo Selo
  • Zaključak o raspisivanju Javnog natječaja za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta radi izgradnje poslovnih objekata
  • Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području Grada Dugog Sela za 2021. godinu
  • Zaključak o isplati jednokratne novčane pomoći povodom uskrsnih blagdana umirovljenicima s prebivalištem na području Grada Dugog Sela
  • Zaključak o imenovanju predstavnika Grada Dugog Sela za stručnu osobu koja će pružati podršku isporučitelju vodnih usluga
  • Zaključak o imenovanju predstavnika Grada Dugog Sela za stručnu osobu koja će pružati podršku isporučitelju vodnih usluga
  • Zaključak o sufinanciranju programa “Škola u prirodi i obuka neplivača”
  • Suglasnost na Cjenik javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Dugog Sela
  • Odluka o prodaji građevinskog zemljišta (k. č. broj: 456, k.o. Dugo Selo II)
  • Odluka o prodaji građevinskog zemljišta (k. č. broj: 460/1, k.o. Dugo Selo II)
  • Zaključak o ažuriranju Registra nerazvrstanih cesta na području Grada Dugog Sela
  • Zaključak o sklapanju Ugovora o djelu
  • Odluka o uporabi grba Grada Dugog Sela
  • Odluka o uporabi grba Grada Dugog Sela
  • Odluka o sufinanciranju troškova ugradnje termostatskih ventila na sustav grijanja u obiteljskim kućama i stambenim jedinicama u stambenim zgradama u 2022. godini
  • Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
  • Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
  • Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš XIV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela
  •  Prostorni plan uređenja Grada Dugog Sela (pročišćeni tekst)
  • Detaljni plan uređenja zone Centar naselja Dugo Selo (pročišćeni tekst)
 • Broj 6 (4. travnja 2022.)
  • Zaključak o mirovanju mandata gradskim vijećnicima i početku obnašanja dužnosti zamjenice gradske vijećnice
  • I. Izmjene Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Dugog Sela za 2022. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje
  • Odluka o odricanju od potraživanja prema Republici Hrvatskoj u svrhu realizacije darovanja nekretnine označene kao k.č. broj 2499/1, k.o. Dugo Selo II
  • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja i prodaji 7000/100000 dijela k.č. broj 2500/1, k.o. Dugo Selo II
  • Zaključak o poništenju dijela Javnog natječaja za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta radi izgradnje poslovnih objekata prikupljanjem pisanih ponuda
  • Odluka o oslobađanju Srednje škole Dugo Selo obveze plaćanja komunalnog doprinosa za rekonstrukciju građevine javne i društvene namjene
  • Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na k.č. broj 720/2, k.o. Dugo Selo II
  • Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na k.č. broj 55/1 i k.č. broj 56/1, k.o. Dugo Selo I
  • Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na k.č. broj 115, k.o. Leprovica
  • Odluka o donošenju XV. izmjena i dopuna Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja zone Centar naselja Dugo Selo
  • Odluka o imenovanju ulice – Ulica 53. samostalnog bataljuna Hrvatske vojske Dugo Selo
  • Odluka o imenovanju ulice – Vrapčeva ulica
  • Odluka o imenovanju ulice – Hrvačić
  • Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Dugog Sela
  • Zaključak o davanju pozitivnog mišljenja na Nacrt Komunikacijske strategije i komunikacijskog akcijskog plana za razdoblje do kraja 2027.
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Dugog Sela za 2021. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu davatelja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i povezanih usluga za 2021. godinu
  • Zaključak o davanju suglasnosti na Plan upisa djece u Dječji vrtić Dugo Selo za pedagošku godinu 2022./2023.
  • Zaključak o davanju suglasnosti na Strukturu i Plan upisa u 1. razred Glazbene škole Dugo Selo za pedagošku godinu 2022./2023.
  • Zaključak o razrješenju i izboru predsjednika Odbora za Statut i Poslovnik
  • Zaključak o razrješenju i izboru člana Odbora za predstavke i pritužbe građana
  • Zaključak o razrješenju i izboru člana Komisije za dodjelu stipendija
  • Zaključak o prihvaćanju financijskog pokroviteljstva and natjecanjem Martinski polumaraton
  • Zaključak o dodjeli prostora na korištenje Udruzi osoba oštećena sluha “Centar” Zagrebačka županija
  • Zaključak o dodjeli prostora na korištenje Društvu Naša djeca Dugo Selo
  • Zaključak o dodjeli prostora na korištenje Kinološkom društvu Dugo Selo
  • Zaključak o dodjeli prostora na korištenje Atletskom klubu “Martin Dugo Selo”
  • Zaključak o dodjeli prostora na korištenje Šahovskom klubu “Dugo Selo”
  • Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Dugo Selo
  • Odluka o privremenom korištenju nekretnina bez naknade
  • Odluka o privremenom korištenju nekretnina bez naknade
  • Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš XIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela
  • Zaključak o prihvaćanju financijskog pokroviteljstva nad obilježavanjem rođendana kluba i blagoslova motora
  • Zaključak o prihvaćanju financijskog pokroviteljstva nad Nacionalnom izložbom svih pasmina pasa CAC HR
 • Broj 5 (8. ožujka 2022.)
  • Odluka o prijenosu prava vlasništva na nekretnini – k.č. broj 1134/3, k.o. Andrilovec
  • Zaključak o prihvaćanju financijskog pokroviteljstva nad 44. Memorijalnim stolnoteniskim turnirom “Đuro Dubenik”
  • Zaključak o utvrđivanju konačnog prijedloga XV. Izmjena i dopuna Detaljnog pana uređenja zone Centar naselja Dugo Selo
  • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja i prodaji 2000/100000 dijela k.č.br. 2500/1, k.o. Dugo Selo II
  • Odluka o osnivanju prava stvarne služnosti
  • Zaključak o sklapanju Ugovora o zakupu poslovnog prostora
  • Izmjena Plana prijma u službu u gradska upravna tijela za 2022. godinu
 • Broj 4 (18. veljače 2022.)
  • Odluka o visini iznosa sufinanciranja programa predškolskog odgoja i obrazovanja u 2022. godini
  • Odluka o sufinanciranju logopedskih tretmana djece predškolske i školske dobi s prebivalištem na području Grada Dugog Sela u 2022. godini
  • Zaključak o sufinanciranju redovite djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanice Zagreb na području Grada Dugog Sela u 2022. godini
  • Zaključak o sufinanciranju rada medicinskih sestara u službi hitne medicine u 2022. godini
  • Zaključak o sufinanciranju rada otorinolaringološke ambulante u 2022. godini
  • Zaključak o sufinanciranju troškova nabave ultrazvučnog uređaja za ginekologiju
  • Zaključak o utvrđivanju prijedloga XV. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone Centar naselja Dugo Selo
  • Zaključak o visini novčane pomoći za opremu novorođenog djeteta za 2022. godinu
  • Odluka o osnivanju prava služnosti na cestovnom zemljištu
  • Zaključak o ažuriranju Registra nerazvrstanih cesta na području Grada Dugog Sela
  • Odluka o izmjeni Odluke o naknadama za korištenje javnih površina
  • Odluka o osnivanju prava služnosti
  • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Dugog Sela
 • Broj 3 (28. siječnja 2022.)
  • Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Dugog Sela
  • Odluka o donošenju XI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela
  • Odluka o donošenju XII. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone Centar naselja Dugo Selo
  • Odluka o izradi XII. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela
  • Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Grada Dugog Sela
  • Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i gradskih vijećnika izabranih s liste grupe birača u 2022. godini
  • Odluka o izmjeni tekstualnog dijela Proračuna Grada Dugog Sela za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu
  • Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Dugog Sela za 2022. godinu
  • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Ugovora o pravu korištenja sportske građevine
  • Zaključak o razrješenju i izboru predsjednika Odbora za dodjelu nagrada i priznanja Grada Dugog Sela
  • Odluka o sufinanciranju čipiranja pasa na području Grada Dugo Selo u 2022. godini
  • Odluka o sufinanciranju kastracije/sterilizacije pasa i mačaka
  • Zaključak o raspisivanju Javnog natječaja za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta radi izgradnje poslovnih objekata
  • Odluka o donošenju Programa mjera preventivne i obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije za područje Grada Dugog Sela za 2022. godinu
 • Broj 2 (12. siječnja 2022.)
  • Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga XI. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela
  • Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga XII. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone Centar naselja Dugo Selo
  • Odluka o povjeravanju pečata na uporabu
  • Odluka o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća ustanove Sportski centar Dugo Selo
  • Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti Stratešku procjenu utjecaja na okoliš za XII. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela
  • Plan prijma u službu u gradska upravna tijela za 2022. godinu
 • Broj 1 (03. siječnja 2022.)
  • Odluka o utvrđivanju liste deficitarnih zanimanja
  • Odluka o broju i visini stipendija za školsku/akademsku godinu 2021./2022.
  • Zaključak o pomoći Osnovnoj školi “Ivan Benković”u podmirenju troškova nabave nastavnih materijala
  • Zaključak oodobrenju jednokratne pomoći Marti Sesar za podmirenje troškova školovanja
  • Zaključak o pomoći Osnovnoj školi “Josipa Zorića”u podmirenju troškova nabave nastavnih materijala
  • Odluka izmjeni i dopuni Odluke o broju i visini stipendija za školsku/akademsku godinu 2021./2022.
  • Odluka o dodjeli stipendija Grada Dugog Sela za školsku/akademsku godinu 2021/2022.
  • Zaključak o prihvaćanju zamolbe Gradskog društva Crvenog križa Dugo Selo za pomoć u sufinanciranju najma skladišta
  • Odluka o donošenju Provedbenog programa Grada Dugog Sela za razdoblje 2021. – 2025. godine
  • Provedbeni program Grada Dugog Sela za razdoblje 2021. – 2025. godine
  • Pravilnik o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Dugog Sela
  • Odluka o određivanju službenika za informiranje

2021.g

 • Broj 10 (22. prosinca 2021.)
  • Zaključak o mirovanju mandata gradskog vijećnika i početku obnašanja dužnosti zamjenika gradskog vijećanika
  • Zaključak o utvrđivanju činjenice podnošenja ostavke na dužnost predsjednika Gradskog vijeća Grada Dugog Sela
  • Zaključak o izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Dugog Sela
  • III. Izmjene i dopune Proračuna Grada Dugog Sela za 2021. godinu
  • Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Dugog Sela za 2021. godinu
  • III. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
  • III. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
  • III. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju i školstvu Grada Dugog Sela za 2021. godinu
  • III. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Grada Dugog Sela za 2021. godinu
  • III. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu Grada Dugog Sela za 2021. godinu
  • II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Dugog Sela za 2021. godinu
  • Proračun Grada Dugog Sela za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu
  • Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Dugog Sela za 2022. godinu
  • Program građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
  • Program održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
  • Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju i školstvu Grada Dugog Sela za 2022. godinu
  • Program javnih potreba u kulturi Grada Dugog Sela za 2022. godinu
  • Program javnih potreba u sportu Grada Dugog Sela za 2022. godinu
  • Program javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Dugog Sela za 2022. godinu
  • Strategija upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Dugog Sela za razdoblje od 2022. do 2028. godine
  • Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu
  • Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Dugog Sela za 2022. godinu
  • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge obavljanja dimnjačarskih poslova
  • Opći uvjeti isporuke komunalne usluge obavljanja dimnjačarskih poslova
  • Odluka o izradi XIII. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone Centar naselja Dugo Selo
  • Rješenje o imenovanju ravnatelja Gradske knjižnice
  • Zaključak o raspisivanju Javnog natječaja za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta radi izgradnje poslovnih objekata
  • Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Dugog Sela u 2021. godini
  • Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Dugog Sela za 2022. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje
  • Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Dugog Sela za razdoblje 2022. – 2025. godine
  • Odluka o sufinanciranju malih seoskih domaćinstava
  • Program rada Gradskog vijeća Grada Dugog Sela za 2022. godinu
  • Odluka o prodaji k. č. broj 306/1, k. o. Dugo Selo I
  • Zaključak o raspisivanju Javnog natječaja za prodaju nekretnine
  • Odluka o započinjanju postupka Ocjene o potrebi provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš XII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada dugog Sela
  • Zaključak o dodjeli prostora na korištenje
  • Odluka o odobravanju korištenja javne površine
  • Zaključak o prihvaćanju financijskog pokroviteljstva nad 3. sportskim igrama SUH-a Zagrebačke županije
  • Zaključak o prihvaćanju financijskog pokvroviteljstva nad 10. biciklističkim maratonom Škabrnja-Dugo Selo-Vukovar „Memorijal Željka Galovića“
  • Odluka o privremenom korištenju nekretnina bez naknade
  • Zaključak o odobravanju korištenja Gradske vijećnice Grada Dugog Sela
  • Zaključak o ažuriranju Registra nerazvrstanih cesta na području Grada Dugog Sela
  • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga XI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela i upućivanja na javnu raspravu
  • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga XII. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone CENTAR naselja Dugo Selo i upućivanja na javnu raspravu
  • Plan savjetovanja s javnošću Grada Dugog Sela u 2022. godini
  • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja i prodaji nekretnine označene kao k.č. broj 306/2, k.o. Dugo Selo I
  • Odluka o isplati prigodne nagrade službenicima u upravnim tijelima Grada Dugog Sela
 • Broj 9 (3. studenoga 2021.)
  • Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o izradi IX. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela
  • Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na k.č. broj 1904/4, k.o. Dugo Selo II
  • Odluka o donošenju Plana djelovanja Grada Dugog Sela u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu
  • Plan djelovanja Grada Dugog Sela u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu
  • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja i prodaji 23713/100000 dijela k.č. br. 2500/1, k.o. Dugo Selo II
  • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja i prodaji 12000/100000 dijela k.č. br. 2500/1, k.o.Dugo Selo II
  • Zaključak o poništenju dijela Javnog natječaja za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta radi izgradnje poslovnih objekata prikupljanjem pisanih ponuda
  • Zaključak o odobravanju Programa rada Savjeta mladih Grada Dugog Sela za 2022. godinu
  • Zaključak o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o financiranju uređenja građevinskog zemljišta za izgradnju pristupne prometnice s oborinskom odvodnjom, javnom rasvjetom i pješačkom stazom (nogostup) na dijelovima k.č. broj: 498/1, 498/2, 496/1 i 496/2, sve k.o. Dugo Selo II
  • Zaključak o sklapanju Aneksa Ugovoru o kupoprodaji nekretnine
  • Zaključak o dodjeli javnog priznanja ”Nagrada Grada Dugog Sela za životno djelo” Slaveku Dorodi
  • Zaključak o dodjeli javnog priznanja ”Nagrada Grada Dugog Sela za životno djelo” Vinku Kašnaru (posmrtno)
  • Zaključak o dodjeli javnog priznanja ”Godišnja nagrada Grada Dugog Sela” za 2021. godinu Jadranki Robić
  • Zaključak o dodjeli javnog priznanja ”Godišnja nagrada Grada Dugog Sela” za 2021. godinu Ivani Radaković
  • Zaključak o dodjeli javnog priznanja ”Godišnja nagrada Grada Dugog Sela” za 2021. godinu Ivani Bodrožić
  • Zaključak o dodjeli javnog priznanja ”Godišnja nagrada Grada Dugog Sela” za 2021. godinu Kristijanu Katiniću
  • Zaključak o dodjeli javnog priznanja ”Godišnja nagrada Grada Dugog Sela” za 2021. godinu Josipi Mamić
  • Zaključak o dodjeli javnog priznanja ”Godišnja nagrada Grada Dugog Sela” za 2021. godinu Likovnoj udruzi Dugo Selo
  • Zaključak o dodjeli javnog priznanja ”Zahvalnica Grada Dugog Sela” Biciklističkom klubu ”Dugo Selo 2001”
  • Zaključak o dodjeli javnog priznanja ”Zahvalnica Grada Dugog Sela” Dragici Pjevac
  • Zaključak o dodjeli javnog priznanja ”Zahvalnica Grada Dugog Sela” Srećku Kopunu
  • Zaključak o dodjeli javnog priznanja ”Zahvalnica Grada Dugog Sela” Veroniki Đivan
  • Zaključak o dodjeli javnog priznanja ”Zahvalnica Grada Dugog Sela” Davoru Oreškoviću
  • Zaključak o dodjeli javnog priznanja ”Zahvalnica Grada Dugog Sela” Ivanu Grgošiću
  • Zaključak o dodjeli javnog priznanja ”Zahvalnica Grada Dugog Sela” Milici Jakić
  • Zaključak o dodjeli javnog priznanja ”Zahvalnica Grada Dugog Sela” Jadranki Saćer
  • Zaključak o dodjeli javnog priznanja ”Zahvalnica Grada Dugog Sela” Udruzi hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Dugo Selo
  • Zaključak o dodjeli javnog priznanja ”Zahvalnica Grada Dugog Sela” UDRUZI RATNIH VETERANA DOMOVINSKOG RATA “CRNE MAMBE”
  • Zaključak o dodjeli javnog priznanja ”Zahvalnica Grada Dugog Sela” UDRUZI “HRVATSKI VITEZOVI – RATNI VETERANI 1991” DUGO SELO
  • Zaključak o dodjeli javnog priznanja ”Zahvalnica Grada Dugog Sela” pričuvnom satniku Željku Bajsu
  • Zaključak o dodjeli javnog priznanja ”Zahvalnica Grada Dugog Sela” umirovljenom višem policijskom naredniku Damiru Mesiću
  • Zaključak o dodjeli javnog priznanja ”Zahvalnica Grada Dugog Sela” pričuvnom bojniku Anti Kolovratu, posmrtno
  • Zaključak o dodjeli javnog priznanja ”Zahvalnica Grada Dugog Sela” umirovljenom brigadiru Vinku Ukoti
  • Zaključak o dodjeli javnog priznanja ”Zahvalnica Grada Dugog Sela” umirovljenom brigadnom generalu Rudiju Stipčiću
  • Zaključak o dodjeli javnog priznanja ”Zahvalnica Grada Dugog Sela” 53. samostalnom bataljunu ZNG Dugo Selo
  • Zaključak o dodjeli javnog priznanja ”Zahvalnica Grada Dugog Sela” umirovljenom pukovniku Nikoli Tomincu
  • Zaključak o dodjeli javnog priznanja ”Zahvalnica Grada Dugog Sela” 2. gardijskoj brigadi “Gromovi”
  • Zaključak o dodjeli javnog priznanja ”Zahvalnica Grada Dugog Sela” umirovljenom general – bojniku Vladi Šindleru
  • Zaključak o dodjeli javnog priznanja ”Zahvalnica Grada Dugog Sela” Policijskoj postaji Dugo Selo
  • Zaključak o dodjeli javnog priznanja ”Zahvalnica Grada Dugog Sela” umirovljenom višem policijskom inspektoru Stjepanu Benčaku
  • Zaključak o dodjeli javnog priznanja ”Zahvalnica Grada Dugog Sela” Teritorijalnoj obrani Općine Dugo Selo
  • Zaključak o dodjeli javnog priznanja ”Zahvalnica Grada Dugog Sela” umirovljenom brigadiru Stjepanu Berteku
  • Zaključak o dodjeli javnog priznanja ”Zahvalnica Grada Dugog Sela” Narodnoj zaštiti Općine Dugo Selo
  • Zaključak o dodjeli javnog priznanja ”Zahvalnica Grada Dugog Sela” umirovljenom bojniku Zdravku Antolkoviću
  • Zaključak o dodjeli javnog priznanja ”Zahvalnica Grada Dugog Sela” 1. samostalnoj dragovoljačkoj postrojbi Dugo Selo
  • Zaključak o dodjeli javnog priznanja ”Zahvalnica Grada Dugog Sela” pričuvnom poručniku Darku Tomašiću
  • Zaključak o dodjeli javnog priznanja ”Zahvalnica Grada Dugog Sela”  Lovačkoj satniji Dugo Selo
  • Zaključak o dodjeli javnog priznanja ”Zahvalnica Grada Dugog Sela”  Krunoslavu Novaku
  • Zaključak o dodjeli javnog priznanja ”Zahvalnica Grada Dugog Sela”  umirovljenom pukovniku Ivici Šafariću
  • Zaključak o dodjeli javnog javnog priznanja ”Zahvalnica Grada Dugog Sela”  umirovljenom satniku Željku Galoviću, posmrtno
  • Zaključak o prihvaćanju financijskog pokroviteljstva nad projektom obnove kuhinje odmarališta DRUŠTVA NAŠA DJECA DUGO SELO
  • Zaključak o prihvaćanju financijskog pokroviteljstva nad obilježavanjem 30. godišnjice Oružanih snaga Republike Hrvatske
  • Pismo namjere o osnivanju i prijenosu prava građenja
  • Odluka o financiranju udžbenika i radnih bilježnica za učenike srednjih škola za školsku godinu 2021./2022.
  • Odluka o dopuni Odluke o financiranju udžbenika i radnih bilježnica za učenike srednjih škola za školsku godinu 2021./2022.
  • Odluka o sufinanciranju produženog boravka za učenike osnovnih škola s prebivalištem na području Grada Dugog Sela, za šk. godinu 2021./2022.
  • Zaključak o prihvaćanju zamolbe OŠ “Josipa Zorića” za financijskom pomoći u podmirenju troškova prijevoza učenika koji pohađaju izbornu nastavu
  • Odluka o sufinanciranju Programa odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi s teškoćama u razvoju koji pohađaju program Poliklinike SUVAG
  • Odluka o sufinanciranju troškova prijevoza učenika srednjih škola s prebivalištem na području Grada Dugog Sela, u školskoj godini 2021./2022.
  • Odluka o sufinanciranju troškova prijevoza studenata s prebivalištem na području Grada Dugog Sela, u akademskoj godini 2021./2022.
  • Zaključak o ažuriranju Registra nerazvrstanih cesta na području Grada Dugog Sela
  • Odluka o uporabi grba i zastave Grada Dugog Sela
  • Zaključak o sklapanju ugovora o zakupu
  • Odluka o prihvaćanju zamolbe Centra za rehabilitaciju “Stančić” za nastavkom podmirenja troškova zakupa poslovnog prostora
  • Odluka o izmjeni Odluke o visini iznosa sufinanciranja programa predškolskog odgoja i obrazovanja u 2021. godini
  • Zaključak o raspisivanju Javnog natječaja za prodaju suvlasničkog dijela nekretnine
  • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za Pametni grad Grada Dugog Sela
  • Zaključak o davanju sulasnosti na Zaključak Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Dugo Selo
  • Zaključak o davanju sulasnosti na Zaključak Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Dugo Selo
  • Zaključak o dodjeli prostora na korištenj
  • Zaključak o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provođenje postupka za prihvaćanje pokroviteljstva gradonačelnika
  • Odluka o kupnji dijelova nekretnina označenih kao k.č. broj: 771, 799 i 800, sve k.o. Leprovica
  • Odluka o kupnji dijela nekretnine označene kao k.č. broj 801, k.o. Leprovica
  • Odluka o kupnji dijela nekretnine označene kao k.č. broj 804, k.o. Leprovica
  • Zaključak o poništenju Javnog natječaja za prodaju suvlasničkog dijela nekretnine
  • Odluka o kupnji dijela nekretnine označene kao k.č. broj 704, k.o. Leprovica
  • Odluka o kupnji dijela nekretnine označene kao k.č. broj 802, k.o. Leprovica
  • Odluka o kupnji dijela nekretnine označene kao k.č. broj 806, k.o. Leprovica
  • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja i prodaji 2605/100000 dijela k.č.br. 2500/1, k.o. Dugo Selo II
  • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja i prodaji 3000/100000 dijela k.č.br. 2500/1, k.o. Dugo Selo II
  • Zaključak o davanju suglasnosti na Zaključak Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Dugo Selo
  • Ispravak Detaljnog plana uređenja zone Centar naselja Dugo Selo (pročišćeni tekst)
  • Detaljni plan uređenja zone Centar naselja Dugo Selo (pročišćeni tekst)
  • Zaključak o primanju na znanje ostavke predsjednika Vijeća Mjesnog odbora Puhovo
  •  Zaključak o razrješenju potpredsjednice i izboru predsjednice Vijeća Mjesnog odbora Puhovo
  • Zaključak o izboru potpredsjednika Vijeća Mjesnog odbora Puhovo
  • Odluka o donošenju XIV. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone Centar naselja Dugo Selo
  • Odluka o izradi XV. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone Centar naselja Dugo Selo
  • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi XI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela
  • Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Dugog Sela
  • Odluka o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti obavljanja dimnjačarskih poslova na području Grada Dugog Sela
  • Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Dugog Sela u projekt izgradnje rekreacijskog centra Puhovo
  • Odluka o izmjeni Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama
  • Zaključak o primanju na znanje Izvješća o poslovanju trgovačkog društva Dugoselski komunalni i poduzetnički centar d.o.o. Dugo Selo za 2020. godinu
  • Zaključak o utvrđivanju konačnog prijedloga XIV. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone Centar naselja Dugo Selo
  • Zaključak o sklapanju Ugovora o djelu
  • Odluka o sufinanciranju troškova ugradnje termostatskih ventila na sustav grijanja u obiteljskim kućama i stambenim jedinicama u stambenim zgradama u 2021. godini
  • Zaključak o sklapanju Ugovora o zakupu
  • Odluka o razrješenju i imenovanju članice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Dugo Selo
 • Broj 7 (14. rujna 2021.)
  • Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Dugog Sela za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2021. godine
  • II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Dugog Sela za 2021. godinu
  • Odluka o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Dugog Sela za 2021. godinu
  • II. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
  • II. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
  • II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju i školstvu  Grada Dugog Sela za 2021. godinu
  • II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Grada Dugog Sela za 2021. godini
  • II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu Grada Dugog Sela za 2021. godinu
  • I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Dugog Sela za 2021. godinu
  • Odluka o kreditnom zaduženju Grada Dugog Sela
  • Odluka o sufinanciranju troškova boravka djece s prebivalištem na području Grada Dugog Sela u  dječjim vrtićima izvan područja Grada Dugog Sela
  • Plan mreže dječjih vrtića na području Grada Dugog Sela
  • Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o plaćama zaposlenih u Ustanovi Sportski centar Dugo Selo
  • Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na k.č. broj 390/20, 3835/4 i 3835/5, 161 sve k.o. Dugo Selo I
  • Zaključak o primanju na znanje Izvješća o poslovanju trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. za 2020. godinu
  • Zaključak o prohvaćanju Izvješća o radu gradonačelnika za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2021. godine
  • Zaključak o raspisivanju javnog natječaja za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta radi  izgradnje poslovnih objekata
  • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića Dugo Selo
  • Zaključak o izboru Komisije za dodjelu stipendija
  • Zaključak o prihvaćanju financijskog pokroviteljstva nad projektom „Promocija i očuvanje tehničke kulture“
  • Zaključak o sklapanju Ugovora o djelu
  • Odluka o pokretanju postupka izrade Provedbenog programa Grada Dugog Sela za razdoblje 2021. – 2025. godine
  • Odluka o imenovanju Radnog tijela za provođenje postupka izrade Provedbenog programa Grada Dugog Sela 2021. – 2025.
  • Odluka o određivanju zamjenika u obavljanju dužnosti gradonačelnika Grada Dugog Sela
  • Zaključak o sklapanju Ugovora o poslovnoj suradnji
  • Zaključak o sklapanju Ugovora o djelu
  • Zaključak o sklapanju Ugovora o djelu
  • Odluka o imenovanju Povjerenstva za primopredaju radova i okončani obračun za projekt izgradnje prometnice u PZ Puhovec Faza 3
  • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga XIV. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone „CENTAR“  naselja Dugog Sela i upućivanja na javnu raspravu
  • Zaključak o sklapanju Ugovora o poslovnoj suradnji
  • Zaključak o osnivanju Povjerenstva za provedbu postupka javnog natječaja za prodaju i zakup nekretnina u vlasništvu Grada Dugog Sela
  • Pravilnik o kriterijima za utvrđivanje natprosječnih rezultata u radu i načinu isplate dodatka za uspješnost na radu
  • Pravilnik o izmjenama Pravilnika o radu
  • Pravilnik o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Dugog Sela
  • Odluka o naknadama članovima radnih tijela gradonačelnika Grada Dugog Sela
  • Prostorni plan uređenja Grada Dugog Sela (pročišćeni tekst)
  • Detaljni plan uređenja zone Centar naselja Dugo Selo (pročišćeni tekst)
 • Broj 6 (9. srpnja 2021.)
  • I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Dugog Sela za 2021. godinu
  • I. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
  • I. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
  • I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju i školstvu Grada Dugog Sela za 2021. godinu
  • I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Grada Dugog Sela za 2021. godinu
  • I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu Grada Dugog Sela za 2021. godinu
  • Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Kolodvor Dugo Selo 
  • Odluka o izradi XI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela 
  • Odluka o izradi XIV. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone Centar naselja Dugo Selo 
  •  Odluka o pravima i pomoćima u sustavu socijalne skrbi Grada Dugog Sela  
  • Odluka o namjeri davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti obavljanja dimnjačarskih poslova na području Grada Dugog Sela 
  • Zaključak o davanju suglasnosti na prijedlog pokretanja Glazbene igraonice pri Glazbenoj školi Dugo Selo 
  • Zaključak o davanju podrške Glazbenoj školi Dugo Selo za osnivanje veleučilišta u Gradu Dugom Selu 
  •  Zaključak o davanju suglasnosti za sudjelovanje na elektroničkim javnim dražbama i kupnju nekretnina označenih kao k.č. broj 2150 i k.č. broj 2151, k.o. Dugo Selo II
  • Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o poslovanju Ustanove Sportski centar Dugo Selo za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2020. godine  
  • Zaključak o primanju na znanje Izvješća o poslovanju trgovačkog društva Dukom plin d.o.o. za 2020. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Vatrogasne zajednice Grada Dugog Sela za 2020. godinu  
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Gradskog društva Crvenog križa Dugo Selo za 2020. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Zajednice športskih udruga Grada Dugog Sela za 2020. godinu 
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu komunalnih redara za 2020. godinu 
  • Zaključak o isplati sredstava Moto klubu “SVETI MARTIN DUGO SELO”
  • Zaključak o potvrđivanju imenovanja Eugena Brleka za zapovjednika DVD Ostrna
  • Zaključak o potvrđivanju imenovanja Marinka Gavića za zapovjednika DVD Donje Dvorišće
  • Zaključak o prihvaćanju zamolbe POČASNOG BLEIBURŠKOG VODA za novčanom pomoći
  • Zaključak o potvrđivanju imenovanja Ivana Petolasa za zapovjednika DVD Leprovica
  •  Odluka o imenovanju zapovjednika Vatrogasne zajednice Grada Dugo Selo
  • Zaključak o isplati sredstava OŠ Josipa Zorića za podmirenje troškova tiskanja školskog časopisa “JOŠKO”
  • Odluka o financiranju nabave radnih bilježnica i drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola s prebivalištem na području Grada Dugog Sela, za šk. godinu 2021./2022.
  • Odluka o imenovanju Povjerenstva za davanje u zakup javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta za postavljanje kioska i pokretnih naprava
  •  Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Grada Dugog Sela
  • Zaključak o razrješenju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Dugo Selo
  • Zaključak o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Dugo Selo
 • Broj 5 (1. srpnja 2021.)
  • Zaključak o izboru predsjednika i članova Mandatne komisije
  • Zaključak o izboru predsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanja
  • Zaključak o izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Dugog Sela
  • Zaključak o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Dugog Sela
  • Zaključak o izboru predsjednika i članova Odbora za Statut i Poslovnik
  • Zaključak o izboru predsjednika i članova Odbora za financije i proračun
  • Zaključak o izboru predsjednika i članova Odbora za komunalne djelatnosti
  • Zaključak o izboru predsjednika i članova Odbora za zaštitu okoliša i prostorno uređenje
  • Zaključak o izboru predsjednika i članova Odbora za društvene djelatnosti i socijalnu skrb
  • Zaključak o izboru predsjednika i članova Odbora za poljoprivredu
  • Zaključak o izboru predsjednika i članova Komisije za imenovanje i preimenovanje ulica
  • Zaključak o izboru predsjednika i članova Odbora za dodjelu nagrada i priznanja Grada Dugog Sela
  • Zaključak o izboru predsjednika i članova Odbora za predstavke i pritužbe građana
  • Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja Dugo Selo – zapad
  • Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Dugog Sela za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2020. godine
  • Odluka o davanju suglasnosti za zaduživanje trgovačkom društvu DUGOSELSKI KOMUNALNI I PODUZETNIČKI CENTAR d.o.o.
  • Rješenje o odbijanju ponude u postupku davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti obavljanja dimnjačarskih poslova na području Grada Dugog Sela
  • Odluka o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti obavljanja dimnjačarskih poslova na području Grada Dugog Sela
  • Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i gradskih vijećnika izabranih s liste grupe birača u 2021. godini
  • Odluka o izradi II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja za područje Martin brega
  • Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Dugog Sela
  • Odluka o izmjenama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Grada Dugog Sela
  • Odluka o imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Dugog Sela
  • Odluka o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Dugog Sela
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za
   2020. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za
   2020. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju i školstvu Grada Dugog Sela za 2020. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Dugog Sela za 2020. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Dugog Sela za 2020. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Dugog Sela za 2020. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Dječjeg vrtića Dugo Selo za 2020. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Gradske knjižnice Dugo Selo za 2020. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Glazbene škole Dugo Selo za 2020. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Pučkog otvorenog učilišta Dugo Selo za 2020. godinu
  • Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
  • Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
  • Zaključak o sklapanju Ugovora o djelu
  • Zaključak o utvrđivanju konačnog prijedloga Urbanističkog plana uređenja Dugo Selo – zapad
 • Broj 4 (1. lipnja 2021.)
  • Zaključak o raspisivanju Javnog natječaja za prodaju nekretnine
  • Zaključak o stavljanju izvan snage Zaključka o utvrđivanju konačnog prijedloga Urbanističkog plana uređenja Dugo Selo – zapad
  • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja i prodaji nekretnine – k.č. broj 188/2, k.o. Dugo II
  • Odluka o imenovanju Povjerenstva za primopredaju radova i okončani obračun za projekt izgradnja prometnice u PZ Puhovec Faza 1 i Faza
  • Odluka o imenovanju Povjerenstva za primopredaju radova i okončani obračun
   za projekt izgradnje dječjeg igrališta za naselje Lukarišće
  • Odluka o privremenom korištenju nekretnina bez naknade
  • Zaključak o sklapanju Ugovora o djelu
  • Plan prijma u službu u gradska upravna tijela za 2021. godinu
  • Statut Ustanove Sportski centar Dugo Selo
 • Broj 3 (2. travnja 2021.)
  • Poslovnik Gradskog vijeća Grada Dugog Sela
  • Odluka o donošenju X. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela
  • Odluka o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada na području Grada Dugog Sela za 2021. godinu
  • Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu
  • Odluka o namjeri davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti obavljanja dimnjačarskih poslova na području Grada Dugog Sela
  • Odluka o davanju suglasnosti za zaduživanje trgovačkom društvu DUGOSELSKI KOMUNALNI I PODUZETNIČKI CENTAR d.o.o
  • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja i prodaji suvlasničkog dijela (½) k. č. broj 742/3 k. o. Dugo Selo I
  • Odluka o kupnji dijela nekretnine – k.č. broj 514 k.o. Dugo Selo II
  • Zaključak o davanju suglasnosti na Plan upisa djece u Dječji vrtić Dugo Selo za pedagošku godinu 2021./2022
  • Zaključak o davanju suglasnosti na Strukturu i Plan upisa u 1. razred Glazbene škole Dugo Selo za pedagošku godinu 2021./2022
  • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Statut Ustanove Sportski centar Dugo Selo
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Dugog Sela za 2020. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada te troškovima uklanjanja odbačenog otpada na području Grada Dugog Sela za 2020. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu davatelja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i povezanih usluga za 2020. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju financijskog pokroviteljstva nad natjecanjem 10. Martinski polumaraton i natjecanjem ‘’Hrvatska liga cestovnog trčanja’’
  • Zaključak o prihvaćanju financijskog pokroviteljstva nad obilježavanjem 15. obljetnice rada i djelovanja Udruge Hrvata Bosne i Hercegovine ‘’Rodna gruda’’
  • Zaključak o prihvaćanju financijskog pokroviteljstva nad projektom digitalizacije dvorane KUD-a ‘’Preporod’’ Dugo Selo
  • Zaključak o prihvaćanju financijskog pokroviteljstva nad projektom nabave instrumenata za Limenu glazbu KUD-a ‘’Preporod’’ Dugo Selo
  • Zaključak o prihvaćanju financijskog pokroviteljstva nad Društvenim natjecanjem svih kategorija i 7. Dugoselskom cverglijadom
  • Zaključak o prihvaćanju financijskog pokroviteljstva nad obilježavanjem 98. obljetnice djelovanja Nogometnog kluba Dugo Selo
  • Zaključak o prihvaćanju financijskog pokroviteljstva nad sudjelovanjem Šahovskog kluba ‘’Dugo Selo’’ na Državnom kupu Županijskih pobjednika Republike Hrvatske
  • Zaključak o sklapanju Ugovora o djelu
  • Odluka o osnivanju prava služnosti
  • Odluka o pokretanju prijave i kandidaturi za dobivanje certifikata “Grad za mlade”
  • Odluka o imenovanju Koordinatora za izradu prijave za stjecanje certifikata “Grad za mlade”
  • Zaključak o sklapanju Ugovora o zakupu
  • Zaključak o utvrđivanju konačnog prijedloga X. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela
  • Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga IX. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela
  • Zaključak o utvrđivanju prijedloga Urbanističkog plana uređenja Dugo Selo – Zapad i upućivanja na I. ponovnu javnu raspravu
  • Odluka o kupnji nekretnine – k.č. broj 386/9, k.o. Dugo Selo I
  • Odluka o kupnji nekretnine – k.č. broj 2494/3, k.o. Dugo Selo I
  • Odluka o kupnji suvlasničkog dijela (7/8) nekretnine – k.č. broj 2432/3, k.o. Dugo Selo I
  • Odluka o kupnji nekretnine – k.č. broj 2429/12, k.o. Dugo Selo II
  • Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području Grada Dugog Sela za 2020. godinu
  • Zaključak o utvrđivanju konačnog prijedloga Urbanističkog plana uređenja Dugo Selo – zapad
 • Broj 2 (1. ožujka 2021)
  • Statut Grada Dugog Sela
  • Odluka o naknadama članovima Gradskog vijeća i članovima radnih tijela Gradskog vijeća
  • Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i gradskih vijećnika izabranih s liste grupe birača u 2021. godini
  • Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova
  • Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesiju za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Dugog Sela
  • Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja zone CENTAR naselja Dugo Selo
  • Odluka o izradi XII. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone CENTAR naselja Dugo Selo
  • Odluka o prodaji građevinskog zemljišta (k. č. broj: 589/4 i 595/2, k.o. Dugo Selo I)
  • Zaključak o raspisivanju Javnog natječaja za prodaju suvlasničkog dijela (½) k. č. broj 742/3 k. o. Dugo Selo I
  • Zaključak o sklapanju Ugovora o autorskom djelu
  • Zaključak o utvrđivanju prijedloga IX. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela i upućivanja na javnu raspravu
  • Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš o izradi Urbanističkog plana uređenja Kolodvor Dugo Selo
  • Odluka o osnivanju prava služnosti
  • Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o povjeri poslova u postupku priznavanja prava
   na naknadu za troškove stanovanja i prava na troškove ogrjeva
  • Ispravak Prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela (pročišćeni tekst)
 • Broj 1 (8. veljače 2021.)
  • Odluka o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Dugog Sela
  • Zaključak o korištenju proračunske zalihe
  • Sporazum o prijateljstvu između Grada Dugog Sela (Republika Hrvatska) i Općine Gręboszów (Republika Poljska)
  • Zaključak o sklapanju Ugovora o djelu
  • Odluka o sufinanciranju sterilizacije ženki pasa i mačaka
  • Odluka o sufinanciranju čipiranja pasa na području Grada Dugo Selo u 2021. godini Odluka o preventivnoj i obveznoj preventivnoj dezinfekciji, dezinsekciji i deratizaciji kao posebnih mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti za period od 2021. – 2025. godine na području Grada Dugog Sela
  • Odluka o davanju poslovnog prostora u zakup
  • Zaključak o sklapanju Ugovora o djelu
  • Odluka o darovanju osobnog automobila
  • Odluka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Dugo Selo
  • Odluka o sufinanciranju logopedskih tretmana djece predškolske i školske dobi s prebivalištem na području Grada Dugog Sela u 2021. godini
  • Odluka o visini iznosa sufinanciranja programa predškolskog odgoja i obrazovanja u 2021. godini
  • Odluka o financiranju troškova prijevoza osoba s invaliditetom koje imaju prebivalište na području Grada Dugog Sela
  • Odluka o sufinanciranju troškova dojenačke hrane za novorođenu djecu roditeljima koji imaju prebivalište na području Grada Dugog Sela
  • Odluka o prihvaćanju Programa aktivnosti i Financijskog plana za 2021. godinu Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanice Zagreb
  • Zaključak o sufinanciranju rada otorinolaringološke i psihijatrijske ambulante u sklopu Ispostave Dugo Selo Doma zdravlja Zagrebačke županije
  • Zaključak o visini pomoći za opremu novorođenog djeteta za 2021. godinu
  • Zaključak o sufinanciranju plaća za rad dvije medicinske sestre u službi hitne medicine u Ispostavi Dugo Selo
  • Zaključak o sklapanju Ugovora o pružanju usluga čišćenja uredskih prostorija
  • Odluka o prijenosu prava vlasništva nekretnine – k.č. broj 411/2, k.o. Ostrna
  • Odluka o stjecanju prava vlasništva nekretnine – k.č. broj 410/2, k.o. Ostrna
  • Odluka o donošenju Programa mjera preventivne i obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Grada Dugog Sela za 2021. godinu
  • Plan prijma u službu u gradska upravna tijela za 2021. godinu
  • Zaključak o utvrđivanju prijedloga X. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela i upućivanja na javnu raspravu
  • Pravilnik o evidenciji prisutnosti na radu službenika i namještenika Grada Dugog Sela
  • Pravilnik o korištenju službenih automobila i mobilnih telefona
  • Odluka o izmjeni Odluke o radnom vremenu i uredovnim danima gradske uprave Grada Dugog Sela
Skip to content