Savjet mladih

KLASA: 021-05/16-01/44

URBROJ: 238/07-09-04/04-16-1

Dugo Selo, 12. rujna 2016. godine

 

Na temelju članka 10. stavka 2. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 4/14.)

 

S A Z I VA M

SJEDNICU SAVJETA MLADIH

 GRADA DUGOG SELA

 koja će se održati

u srijedu, 14. rujna  2016.  godine,  s početkom u 19,00  sati

u Gradskoj vijećnici  

Za ovu sjednicu predlažem sljedeći

D n e v n i  r e d :

 

 

1. Verifikacija zapisnika sa 9. sjednice Savjeta mladih Grada Dugog Sela
2. Prijedlog plana i programa rada za 2017. godinu
3.  Dogovor oko nadolazećih projekata
4. Razno

 

DOSTAVLJENO:

 

Ø   članovima Savjeta

Ø  gradonačelniku

Ø   zamjenicima gradonačelnika

Ø  predsjedniku Gradskog vijeća

Ø  pročelniku Upravnog odjela za društvene djelatnosti

Ø  pročelniku Upravnog odjela za poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika

Ø  predstavnicima javnog priopćavanja

Ø  pismohrana, ovdje

 

Predsjednica

Savjeta mladih

 

Maja Matijaš, v. r.

 

 

 

Skip to content